Breaking News
Home / Mantras / BHAGAVADGITA / SRIMAD BHAGAVAD GITA CHAPTER 13

SRIMAD BHAGAVAD GITA CHAPTER 13

atha trayodasho.adhyaayaH |

shreebhagavaanuvaacha |
idaM shareeraM kaunteya kshhetramityabhidheeyate |
etadyo vetti taM praahuH kshhetragnya iti tadvidaH || 1 ||

kshhetragnyaM chaapi maaM viddhi sarvakshhetreshhu bhaarata |
kshhetrakshhetragnyayorgnyaanaM yattajgnyaanaM mataM mama || 2 ||

tatkshhetraM yachcha yaadRRikcha yadvikaari yatashcha yat |
sa cha yo yatprabhaavashcha tatsamaasena me shRRiNu || 3 ||

RRishhibhirbahudhaa geetaM ChandobhirvividhaiH pRRithak |
brahmasootrapadaishchaiva hetumadbhirvinishchitaiH || 4 ||

mahaabhootaanyahaMkaaro buddhiravyaktameva cha |
indriyaaNi dashaikaM cha pancha chendriyagocharaaH || 5 ||

ichChaa dveshhaH sukhaM duHkhaM saMghaatashchetanaa dhRRitiH |
etatkshhetraM samaasena savikaaramudaahRRitam || 6 ||

amaanitvamadambhitvamahiMsaa kshhaantiraarjavam |
aachaaryopaasanaM shauchaM sthairyamaatmavinigrahaH || 7 ||

indriyaartheshhu vairaagyamanahaMkaara eva cha |
janmamRRityujaraavyaadhiduHkhadoshhaanudarshanam || 8 ||

asaktiranabhishhvangaH putradaaragRRihaadishhu |
nityaM cha samachittatvamishhTaanishhTopapattishhu || 9 ||

mayi chaananyayogena bhaktiravyabhichaariNee |
viviktadeshasevitvamaratirjanasaMsadi || 1

0 ||

adhyaatmagnyaananityatvaM tattvagnyaanaarthadarshanam |
etajgnyaanamiti proktamagnyaanaM yadato.anyathaa || 11 ||

gnyeyaM yattatpravakshhyaami yajgnyaatvaamRRitamashnute |
anaadimatparaM brahma na sattannaasaduchyate || 12 ||

sarvataHpaaNipaadaM tatsarvato.akshhishiromukham |
sarvataHshrutimalloke sarvamaavRRitya tishhThati || 13 ||

sarvendriyaguNaabhaasaM sarvendriyavivarjitam |
asaktaM sarvabhRRichchaiva nirguNaM guNabhoktRRi cha || 14 ||

bahirantashcha bhootaanaamacharaM charameva cha |
sookshhmatvaattadavignyeyaM doorasthaM chaantike cha tat || 15 ||

avibhaktaM cha bhooteshhu vibhaktamiva cha sthitam |
bhootabhartRRi cha tajgnyeyaM grasishhNu prabhavishhNu cha || 16 ||

jyotishhaamapi tajjyotistamasaH paramuchyate |
gnyaanaM gnyeyaM gnyaanagamyaM hRRidi sarvasya vishhThitam || 17 ||

iti kshhetraM tathaa gnyaanaM gnyeyaM choktaM samaasataH |
madbhakta etadvignyaaya madbhaavaayopapadyate || 18 ||

prakRRitiM purushhaM chaiva viddhyanaadi ubhaavapi |
vikaaraaMshcha guNaaMshchaiva viddhi prakRRitisaMbhavaan || 19 ||

kaaryakaaraNakartRRitve hetuH prakRRitiruchyate |
purushhaH sukhaduHkhaanaaM bhoktRRitve heturuchyate || 20 ||

purushhaH prakRRitistho hi bhunkte prakRRitijaanguNaan |
kaaraNaM guNasango.asya sadasadyonijanmasu || 21 ||

upadrashhTaanumantaa cha bhartaa bhoktaa maheshvaraH |
paramaatmeti chaapyukto dehe.asminpurushhaH paraH || 22 ||

ya evaM vetti purushhaM prakRRitiM cha guNaiH saha |
sarvathaa vartamaano.api na sa bhooyo.abhijaayate || 23 ||

dhyaanenaatmani pashyanti kechidaatmaanamaatmanaa |
anye saaMkhyena yogena karmayogena chaapare || 24 ||

anye tvevamajaanantaH shrutvaanyebhya upaasate |
te.api chaatitarantyeva mRRityuM shrutiparaayaNaaH || 25 ||

yaavatsaMjaayate kiMchitsattvaM sthaavarajangamam |
kshhetrakshhetragnyasaMyogaattadviddhi bharatarshhabha || 26 ||

samaM sarveshhu bhooteshhu tishhThantaM parameshvaram |
vinashyatsvavinashyantaM yaH pashyati sa pashyati || 27 ||

samaM pashyanhi sarvatra samavasthitameeshvaram |
na hinastyaatmanaatmaanaM tato yaati paraaM gatim || 28 ||

prakRRityaiva cha karmaaNi kriyamaaNaani sarvashaH |
yaH pashyati tathaatmaanamakartaaraM sa pashyati || 29 ||

yadaa bhootapRRithagbhaavamekasthamanupashyati |
tata eva cha vistaaraM brahma saMpadyate tadaa || 30 ||

anaaditvaannirguNatvaatparamaatmaayamavyayaH |
shareerastho.api kaunteya na karoti na lipyate || 31 ||

yathaa sarvagataM saukshhmyaadaakaashaM nopalipyate |
sarvatraavasthito dehe tathaatmaa nopalipyate || 32 ||

yathaa prakaashayatyekaH kRRitsnaM lokamimaM raviH |
kshhetraM kshhetree tathaa kRRitsnaM prakaashayati bhaarata || 33 ||

kshhetrakshhetragnyayorevamantaraM gnyaanachakshhushhaa |
bhootaprakRRitimokshhaM cha ye viduryaanti te param || 34 ||

oM tatsaditi shreemadbhagavadgeetaasoopanishhatsu brahmavidyaayaaM yogashaastre shreekRRishhNaarjunasaMvaade

kshhetrakshhetragnyavibhaagayogo naama trayodasho.adhyaayaH ||13 ||

error: Content is protected !!