Breaking News
Home / Mantras / Sri Venkatesa Stotram

Sri Venkatesa Stotram

Kamala kucha choochuka kumkumatho,
Niyatharuni thaathula neela thano,
Kamalayatha lochana loka pathe,
Vijayee bhava venkata shaila pathe., 1

Sa chaturmukha shanmukha panchamukha,
Pramukhakhila daivatha mouli mane,
Saranagatha vathsala sara nidhe,
Paripalaya maam vrusha shaila pathe., 2

Athivelathaya thava durvishahai,
Anuvela kruthai , aparadha sathai,
Bharitham thwaritham vrusha shaila pathe,
Parayaa krupayaa pari pahi hare., 3

Adhi venkata shailamudharamathe,
Janathabhi mathaadhika dhana rathaath,
Para devathaya gathi thaan nigamai,
Kamala dayithaan param kalaye., 4

Kalavenuravasa gopavadhoo,
Sathakodi vruthaath,smarakodi samath,
Prathi vallavikabhimadath sukhadath,
Vasudeva suthaan na param kallaye., 5

Abhirama gunakara dasarathe,
Jagadeka dhanurdhara dheeramathe,
Raghu nayaka rama, Ramesa Vibho,
Varadho bhava , deva dayajaladhe., 6

Avaneethanaya kamaneeya karam,
Rajanikara charu mukhambhuruham,
Rajanichara raja thamo mihiram,
Mahaneeyam aham raghrama maye., 7

Sumukham suhrudham sulabham sukhadham,
Savanujam cha sukhayam amogha saram,
Apahaya raghudwaham anyam aham,
Na kathanchana kanchana jaathu bhaje., 8

Vina Venkatesam na natho na natha,
Sada venkatesam smarami , smarami,
Hare Venkatesa , praseedha praseedha,
Priyam Venkatesa , prayacha prayacha., 9

Aham dhooradasthe padambhoja yugma,
Pranamechaya agathya sevam karomi,
Sakruth sevaya nithya seva balam thwam,
Prayacha praycha prabho Venkatesa., 1

0

Agnaninam maya doshan,
Aseshan vihithan hare,
Kshamasva thwam, kshamasva thwam,
Sesha shail shika mane., 11

error: Content is protected !!