Breaking News
Home / Mantras / Sri Venkatesa Mangalam

Sri Venkatesa Mangalam

Sriya kanthaya devaya,
Kalyana nidhaye arthinaam,
Sri Venkata nivasaya,
Srinivasaya mangalam., 1

Lakshmisa vibhramaloka,
Sad ma vibhrama chakshshe,
Chakshushe sarva lokanam,
Venkatesaya mangalam., 2

Sri Venkatadri srungaya,
Mangala baranangraye,
Mangalaanaam nivasaya,
Venkatesaya mangalam., 3

Sarva avayava soundarya,
Sampada sarva chethasaam,
Sada samohanayasthu,
Venkatesaya mangalam., 4

Nithyaya niravadhyaya,
Sathyananda chidathmane,
Sarva antharathmane,
Srimad Venkatesaya mangalam., 5

Swatha sarva vidhe,
Sarva shakthaye,sarva seshine,
Sulabhaya susheelaya,
Venkatesaya mangalam., 6

Parasmai brahmane,
Poorna kaamaya paramathmane,
Prapanna para thathwaaya,
Venkatesaya mangalam., 7

Omkara tathwa manthrantha,
Mathmanamanu pasyathaam,
Athrupthamrutha roopaya,
Venkatesaya mangalam., 8

Praya swcharanou pumsam,
Saranathwena panina,
Krupaya darsayithe,
Venkatesaya mangalam., 9

Dayamrutha tharanginya,
Stharangai athi seethlai,
Apangai sinchathe viswam,
Venkatesaya mangalam., 1

0

Srag bhooshambara hetheenaam,
Sushamavaha moorthaye,
Sarvarthi samanayasthu,
Venkatesaya mangalam., 11

Sri Vaikunta virakthaya,
Swami pushkaranee thate,
Remaaya rama maanaya,
Venkatesaya mangalam., 12

Srimath Sundara jamathru,
Muni manasa vaasine,
Sarva loka nivasaya,
Srinivasaya mangalam., 13

Nama sri venkatesaya,
Shudha jnana swaroopine,
Vasudevavaya shanthaya,
Srinivasaya Mangalam., 14

Mangalasamsana par
madacharya purogamai,
Sarvaischa poorvair acharyair,
Samsthuthayasthu Mangalam., 15

error: Content is protected !!