Breaking News
Home / Mantras / Sri Venkatesa Karavalmba Stotram

Sri Venkatesa Karavalmba Stotram

Sri Sesha saila suniketana divyamoorthe,
Narayanachyutha hare nalinayataksha,
Leelakataksha parirakshitha sarvaloka,
Sri Venkatesa mama dehi Karavalambam., 1

Brahmadhi vanditha padambuja Shankapane,
Srimath Sudarshana sushobitha divyahastha,
Karunya sagara saranya supunyamoothe,
Sri Venkatesa mama dehi Karavalambam., 2

Vedantha –Vedhya,bhavasagara karnadhara,
Sri Padmanabha Kamalarchidha padma pada,
Lokaika pavana parathpara papa haarin,
Sri Venkatesa mama dehi Karavalambam., 3

Lakshmipathe nigamalakshya nija swaroopa,
Kamadhidosha pariharaka bodha dhayin,
Daithyadhimardhana janardhana Vasu deva,
Sri Venkatesa mama dehi Karavalambam., 4

Tapatrayam hara vibhorabhasa Murare,
Samraksha maam karunya sarasiruhaksha,
Machsishya mityanudinam pariraksha Vishno,
Sri Venkatesa mama dehi Karavalambam., 5

Srijatopa navartana lasad kireeta,
Kasthoorika thilaka shobhi lalata desa,
Rakendabimba vadanumbuja varijaksha,
Sri Venkatesa mama dehi Karavalambam., 6

Vandaruloka vara dana vacho vilasa,
Rathnadhyahara parishobitha kambukantha,
Keyura rathna savi bhashi digantarala,
Sri Venkatesa mama dehi Karavalambam., 7

Divyagandangitha bhujadwaya mangalathman,
Keyoorabhooshana sushobitha deergha baho,
Nagendra kankana karadwaya kamadhayin,
Sri Venkatesa mama dehi Karavalambam., 8

Swamin jagaddharana varidhi madhyamagna,
Maam udharaya krupaya karunapayodhe,
Lakshmeescha dehi mama dharma samrudhi hethum,
Sri Venkatesa mama dehi Karavalambam., 9

Divyanga raga paricharchitha komalanga,
Peethambaravrutha thano, tharunarka bhasa,
Sathyanganabha, paridhana supatthu bhanda,
Sri Venkatesa mama dehi Karavalambam., 1

0

Rathnadya dhama sunibadha kati pradesa,
Manikhya darpana susannibha janudesa,
Janghadwayena parimohitha sarvaloka,
Sri Venkatesa mama dehi Karavalambam., 11

Lokaikapavana sarit parishobhithange,
Twat pada darasana, dine cha mamaghameesa,
Harda thamascha sakalam layamapa bhooman,
Sri Venkatesa mama dehi Karavalambam., 12

Kamadhi vairi nivohachyutha may prayatha,
Daridrya mapayapagatham sakalam dayalo,
Deenam samanam samavalokya dayardra drushtya,
Sri Venkatesa mama dehi Karavalambam., 13

Sri Venkateswara pada pankaja shadpadena,
Sriman Nrusimha yathina rachitham jagatyam,
Ye that pathanthi manuja purushothamasya,
They prapnuvanthi paramaam padavim Murare., 14

Ithi Sringeri Jagatguruna,
Sri Nrusimhabharathi swamina Rachitham,
Sri Venkatesa Karavalamba stotram Sampoornam.

error: Content is protected !!