Breaking News
Home / Mantras / Sri Subramanya Pancharathnam

Sri Subramanya Pancharathnam

Shadananam, chandana lepithangam,
Mahorasam, divya mayoora vahanam,
Rudrasya soonum, sura loka nadam,
Brahmanya devam, saranam prapadye., 1

Jajwalyamanam, sura brunda vandyam,
Kumaradhara thada mandirastham,
Kandarpa roopam, Kamaneeya gathram,
Brahmanya devam, saranam prapadye., 2

Dwishadbujam dwadasa divya nethram,
Trayee thanum soolamasim dadhanam,
Seshavatharam, kamaneeya roopam,
Brahmanya devam, saranam prapadye., 3

Surari gorahava shobhamanam,
Surothamam shakthi daram kumaram,
Sudhaara shakthyayudha shobhi hastham,
Brahmanya devam, saranam prapadye., 4

Ishtartha sidhi pradha meesa puthram,
Ishtannadham bhoosura kamadhenum,
Gangodbhavam sarva jananukoolam,
Brahmanya devam, saranam prapadye., 5

Ya slokamidham padatheeha bhakthya,
Brahmanya deva nivesitha manasa san,
Prapnothi bhogamakilam bhuvi yadyadishtam,
Anthe cha gachathi muda guha samyameva., 6

error: Content is protected !!