Breaking News
Home / Mantras / Lalitha Devi / Sri Sarada Stotram

Sri Sarada Stotram

1.Vibudha vandithe , budha janasrithe,
Janani sharade , bhavthu they krupaa

2.Mathivikasike , mathi vishodhike,
Mathi vararchithe , kuru krupaam Shive

3.Vimala bhodhike , nija sukhathmike,
Yadhi thu they krupaa, sa thu sukhee bhaveth.

4.Janani they padam , jada vipasakam,
Sphuradhu sarvadaa, sphut tharam hrudhi.

5.Chidavambhyahe , janani mana idham
Athi sushobhanam , visathu thava padam

6.Thava sushobhanam, vimala roopakam,
Jagathi visthrutham , kuru dhayanvithe

7.Thava krupanvithaa , jagathi naikasaa,
Thimira haraka , santhu budha janaa

8.Mala harathmake , vimala jana pure,
Janani thwam sadaa, nivasa jnanadhe

9.Jayathu jayathu nithyam sarada veda mathaa,
Jayathu jayathu devi jnanadha mokshadhaa cha
Jayathu jayathu yaa sri sarva devairupaasya,
Jayathu jayathu nithya BHarathi chithswaroopa

Srimath Paramahamsa parivrujacharya sadguru bhagwathaa,
Sridhara swami mana virachitham sri Saradha stotram sampoornam.

error: Content is protected !!