Breaking News
Home / Mantras / Sri Sai Dhyana Mantra

Sri Sai Dhyana Mantra

Namami Sai Guru paad pankajam,
Karomi Baba tava pujanam varam.
Vadami Sai shubhanaam nirmalam.
Smarami Baba tava tatvamavyayam.
Satchidanand rupaya,
bhaktanugraha karine,
Shirdinya sthaikadehai Saishaya namoh namah.
Mritunjayaya Rudraya sarvadaya cha Vishnavey,
Srishtey cha trisvarupaya Sainathaya te namah.
Sai, Saiti, Saiti Smartavyam naam sajjanaye,
Sahasranama tatulyam Sainama vara pradam.
Sri Saiti sadaa snanam,
Sri Saiti sadaa japaha,
Sri Saiti sadaa dhyanam,
sadaa Saiti kirtanam.

error: Content is protected !!