Breaking News
Home / Mantras / Sri Runa Vimochana Nrusimha Stotram

Sri Runa Vimochana Nrusimha Stotram

Deva karya sidhyartham, sabha sthambha samudbhavam,
Sri nrusimham mahaveeram namami runa mukthaye., 1

Lakshmyalingitha vamangam, bhakthanaam vara dayakam,
Sri nrusimham mahaveeram namami runa mukthaye., 2

Aantramaladaram, sankha charabjayudha darinam,
Sri nrusimham mahaveeram namami runa mukthaye., 3

Smaranath sarva papagnam, khadruja visha nasanam,
Sri nrusimham mahaveeram namami runa mukthaye., 4

Simhanadenaahath, digdanthi bhayanasanam,
Sri nrusimham mahaveeram namami runa mukthaye., 5

Prahlada varadam, srresam, daithyeswara vidharinam,
Sri nrusimham mahaveeram namami runa mukthaye., 6

Krooragrahai peedithanam bhakthanam abhaya pradham,
Sri nrusimham mahaveeram namami runa mukthaye., 7

Veda vedantha yagnesam, brahma rudradhi vandhitham,
Sri nrusimham mahaveeram namami runa mukthaye., 8

Ya idam padathe nithyam, runa mochana samgnakam,
Anruni jayathe sathyo, danam seegramavapnuyath., 9

error: Content is protected !!