Breaking News
Home / Mantras / SRI RUDRAM NAMAKAM IN ENGLISH

SRI RUDRAM NAMAKAM IN ENGLISH

stotram for meditating the lord siva.If you meditating shiva manta daily,he gives wealth and prosperity.he is the god of all the gods.he will clear the all  problem in your life by chanting this mantra daily.we can seeking the blessing form shiva by chanting this stotram.

STOTRAM

|| shrI rudraprashnah || || shrI rudraprashnah ||
kruShNayajurvedIya taittarIya saMhitA
chaturtha vaishvadevaM kANDam panchamah prapAThakah
om namo bhagavate rudrAya ||
om namaste rudra manyava utota iShave namah | namaste astu dhanvane
bAhubhyAmuta te namah | yA ta iShuh shivatamA shivaM babhUva te dhanuh |
shivA sharavyA yA tava tayA no rudra mruDaya | yA te rudra shivA tanUraghorA
apApakAshinI | tayA nastanuvA shantamayA girishantAbhichAkashIhi | yAmiShum
girishanta haste bibharShyastave | shivAm giritra tAm kuru mA higmsIh puruSham
jagat | shivena vachasA tvA girishAcChAvadAmasi | yathA nah sarvam
ijjagadayakShmagm sumanA asat | adhyavochadadhivaktA prathamo daivyo
bhiShak | ahIgashcha sarvAnjambhayantsarvAshcha yAtudhAnyah | asau yastAmro
aruNa uta babhruh sumangalah | ye chemAgm rudrA abhito dikShu shritAh
sahasrasho avaiShAgm heDa Imahe | asau yo avasarpati nIlagrIvo vilohitah |
utainam gopA adrushannadrushannudahAryah | utainam vishvA bhUtAni sa
druShTo mruDayAti nah | namo astu nIlagrIvAya sahasrAkShAya mIDhuShe | atho
ye asya sattvAno aham tebhyo akarannamah | pramuncha dhanvanastvam
ubhayorArtni yorjyAm | yAshcha te hasta iShavah parA tA bhagavo vapa | avatatya
dhanustvagm sahasrAkSha shateShudhe | nishIrya shalyAnAm mukhA shivo nah
sumanA bhava | vijyam dhanuh kapardino vishalyo bANavAgm uta |
aneShannasyeShava Abhurasya niShangathih | yA te hetirmIDhuShTama haste
babhUva te dhanuh | tayA asmAn , vishvatastvamayakShmayA paribbhuja |
namaste astvAyudhAyAnAtatAya dhruShNave | ubhAbhyAmuta te namo
bAhubhyAm tava dhanvane | pari te dhanvano hetirasmAnvruNaktu vishvatah |
atho ya iShudhistavAre asmannidhehi tam || 1

||
shambhave namah | namaste astu bhagavan-vishveshvarAya mahAdevAya
tryambakAya tripurAntakAya trikAgnikAlAya kAlAgnirudrAya nIlakanThAya
mrutyunjayAya sarveshvarAya sadAshivAya shrIman-mahAdevAya namah ||
namo hiraNyabAhave senAnye dishAm cha pataye namo namo vrukShebhyo
harikeshebhyah pashUnAm pataye namo namah saspinjarAya tviShImate pathInAm
pataye namo namo babhlushAya vivyAdhine annAnAm pataye namo namo
harikeshAyopavItine puShTAnAm pataye namo namo bhavasya hetyai jagatAm

pataye namo namo rudrAyAtatAvine kShetrANAm pataye namo namah
sUtAyAhantyAya vanAnAm pataye namo namo rohitAya sthapataye vrukShANAm
pataye namo namo mantriNe vANijAya kakShANAm pataye namo namo
bhuvantaye vArivaskrutAya ouShadhInAm pataye namo nama
uchchairghoShAyAkrandayate pattInAm pataye namo namah krutsnavItAya
dhAvate sattvanAm pataye namah || 2 ||
namah sahamAnAya nivyAdhina AvyAdhinInAm pataye namo namah kakubhAya
niShangiNe stenAnAm pataye namo namo niShangiNa iShudhimate taskarANAm
pataye namo namo vanchate parivanchate stAyUnAm pataye namo namo
nicherave paricharAyAraNyAnAM pataye namo namah srukAvibhyo
jighAgmsadbhyo muShNatAm pataye namo namo asimadbhyo
naktamcharadbhyah prakruntAnAm pataye namo nama uShNIShiNe giricharAya
kulunchAnAm pataye namo nama iShumadbhyo dhanvAvibhyashcha vo namo
nama AtanvAnebhyah pratidadhAnebhyashcha vo namo nama AyacChadbhyo
visrujadbhyashcha vo namo namo asyadbhyo vidhyadbhyashcha vo namo nama
AsInebhyah shayAnebhyashcha vo namo namah svapadbhyo jAgradbhyashcha vo
namo namah tiShThadbhyo dhAvadbhyashcha vo namo namah sabhAbhyah
sabhApatibhyashcha vo namo namo ashvebhyo ashvapatibhyashcha vo namah ||
3 ||
nama AvyAdhinIbhyo vividhyantIbhyashcha vo namo nama
ugaNAbhyastrugmhatIbhyashcha vo namo namo grutsebhyo grutsapatibhyashcha
vo namo namo vrAtebhyo vrAtapatibhyashcha vo namo namo gaNebhyo
gaNapatibhyashcha vo namo namo virUpebhyo vishvarUpebhyashcha vo namo
namo mahadbhyah , kShullakebhyashcha vo namo namo rathibhyo
arathebhyashcha vo namo namo rathebhyo rathapatibhyashcha vo namo namah
senAbhyah senAnibhyashcha vo namo namah kShattrubhyah
sangrahItrubhyashcha vo namo namah takShabhyo rathakArebhyashcha vo namo
namah kulAlebhyah karmArebhyashcha vo namo namah punjiShTebhyo
niShAdebhyashcha vo namo namah iShukrudbhyo dhanvakrudbhayashcha vo
namo namo mrugayubhyah shvanibhyashcha vo namo namah shvabhyah
shvapatibhyashcha vo namah || 4 ||
namo bhavAya cha rudrAya cha namah sharvAya cha pashupataye cha namo
nIlagrIvAya cha shitikanThAya cha namah kapardine cha vyuptakeshAya cha namah

sahasrAkShAya cha shatadhanvane cha namo girishAya cha shipiviShTAya cha
namo mIDhuShTamAya cheShumate cha namo hrasvAya cha vAmanAya cha namo
bruhate cha varShIyase cha namo vruddhAya cha samvrudhvane cha namo
agriyAya cha prathamAya cha nama Ashave chAjirAya cha namah shIghriyAya cha
shIbhyAya cha nama UrmyAya chAvasvanyAya cha namah srotasyAya cha dvIpyAya
cha || 5 ||
namo jyeShThAya cha kaniShThAya cha namah pUrvajAya chAparajAya cha namo
madhyamAya chApagalbhAya cha namo jaghanyAya cha budhniyAya cha namah
sobhyAya cha pratisaryAya cha namo yAmyAya cha kShemyAya cha nama
urvaryAya cha khalyAya cha namah shlokyAya chA avasAnyAya cha namo vanyAya
cha kakShyAya cha namah shravAya cha pratishravAya cha nama AshuSheNAya
chAshurathAya cha namah shUrAya chAvabhindate cha namo varmiNe cha
varUthine cha namo bilmine cha kavachine cha namah shrutAya cha shrutasenAya
cha || 6 ||
namo dundubhyAya chAhananyAya cha namo dhruShNave cha pramrushAya cha
namo dUtAya cha prahitAya cha namo niShangiNe cheShudhimate cha
namastIkShNeShave chAyudhine cha namah svAyudhAya cha sudhanvane cha
namah srutyAya cha pathyAya cha namah kATyAya cha nIpyAya cha namah
sUdyAya cha sarasyAya cha namo nAdyAya cha vaishantAya cha namah kUpyAya
chAvaTyAya cha namo varShyAya chAvarShyAya cha namo meghyAya cha
vidyutyAya cha nama IdhritAya chAtapyAya cha namo vAtyAya cha reShmiyAya cha
namo vAstavyAya cha vAstu pAya cha || 7 ||
namah somAya cha rudrAya cha namastAmrAya chAruNAya cha namah shangAya
cha pashupataye cha nama ugrAya cha bhImAya cha namo agrevadhAya cha
dUrevadhAya cha namo hantre cha hanIyase cha namo vrukShebhyo
harikeshebhyo namastArAya namashshambhave cha mayobhave cha namah
shankarAya cha mayaskarAya cha namah shivAya cha shivatarAya cha
namastIrthyAya cha kUlyAya cha namah pAryAya chAvAryAya cha namah
prataraNAya chottaraNAya cha nama AtAryAya chAlAdyAya cha namah
shaShpyAya cha phenyAya cha namah sikatyAya cha pravAhyAya cha || 8 ||
nama iriNyAya cha prapathyAya cha namah kigmshilAya cha kShayaNAya cha
namah kapardine cha pulastaye cha namo goShThyAya cha guhyAya cha

namastalpyAya cha gehyAya cha namah kATyAya cha gahvareShThAya cha namo
hradayyAya cha niveShpyAya cha namah pAgm savyAya cha rajasyAya cha namah
shuShkyAya cha harityAya cha namo lopyAya cholapyAya cha nama UrvyAya cha
sUrmyAya cha namah parNyAya cha parNashadyAya cha namo apaguramANAya
chAbhighnate cha nama Akhkhidate cha prakhkhidate cha namo vah kirikebhyo
devAnAgm hrudayebhyo namo vikShINakebhyo namo vichinvatkebhyo nama
Anirhatebhyo nama AmIvatkebhyah || 9 ||
drApe andhasaspate daridrannIlalohita | eShAm puruShANAmeShAm pashUnAm
mA bhermA~ro mo eShAm kinchanAmamat | yA te rudra shivA tanUh shivA
vishvAhabheShajI | shivA rudrasya bheShajI tayA no mruDa jIvase | imAgam
rudrAya tavase kapardine kShayadvIrAya prabharAmahe matim | yathA nah
shamasad dvipade chatuShpade vishvam puShTam grAme asminnanAturam |
mruDA no rudrota no mayaskrudhi kShayadvIrAya namasA vidhema te | yacCham
cha yoshcha manurAyaje pitA tadashyAma tava rudra praNItau | mA no
mahAntamuta mA no arbhakam mA na ukShantamuta mA na ukShitam | mA no
avadhIh pitaram mota mAtaram priyA mA nastanuvo rudra rIriShah | mA nastoke
tanaye mA na AyuShi mA no goShu mA no ashveShu rIriShah | vIrAnmA no rudra
bhAmito avadhIrhaviShmanto namasA vidhema te | ArAtte goghna uta
pUruShaghne kShayadvIrAya sumnamasme te astu | rakShA cha no adhi cha deva
brUhyadhA cha nah sharma yacCha dvibarhAh | stuhi shrutam gartasadam
yuvAnam mruganna bhImamupahatnumugram | mruDA jaritre rudra stavAno
anyante asmannivapantu senAh | pariNo rudrasya hetirvruNaktu pari tveShasya
durmati raghAyoh | ava sthirA maghavadbhyastanuShva mIDhvastokAya tanayAya
mruDaya | mIDhuShTama shivatama shivo nah sumanA bhava | parame vrukSha
AyudhannidhAya kruttim vasAna Achara pinAkam bibhradAgahi | vikirida vilohita
namaste astu bhagavah | yAste sahasragm hetayonyamasmannivapantu tAh |
sahasrANi sahasradhA bAhuvostava hetayah | tAsAmIshAno bhagavah parAchInA
mukhA krudhi || 10 ||
sahasrANi sahasrasho ye rudrA adhi bhUmyAm | teShAgm sahasrayojane
avadhanvAni tanmasi | asminmahatyarNave antarikShe bhavA adhi | nIlagrIvAh
shitikanThAh sharvA adhah , kShamAcharAh | nIlagrIvAh shitikanThA divagm rudrA
upashritAh | ye vrukSheShu saspinjarA nIlagrIvA vilohitAh | ye
bhUtAnAmadhipatayo vishikhAsah kapardinah | ye anneShu vividhyanti pAtreShu
pibato janAn | ye pathAm pathirakShaya ailabrudA yavyudhah | ye tIrthAni

pracharanti srukAvanto niShangiNah | ya etAvantashcha bhUyAgmsashcha disho
rudrA vitasthire | teShAgm sahasrayojane avadhanvAni tanmasi | namo rudrebhyo
ye pruthivyAm ye antarikShe ye divi yeShAmannam vAto varShamiShavastebhyo
dasha prAchIrdasha dakShiNA dasha pratIchIrdashodIchIrdashordhvAstebhyo
namaste no mruDayantu te yam dviShmo yashcha no dveShTi tam vo jambhe
dadhAmi || 11 ||
tryambakam yajAmahe sugandhim puShTivardhanam | urvArukamiva bandhanAnmrutyormukShIya mA amrutAt | yo rudro agnou yo apsu ya oShadhIShu yo rudro
vishvA bhuvanA vivesha tasmai rudrAya namo astu | tamu ShTuhi yah sviShuh
sudhanvA yo vishvasya kShayati bheShajasya | yakShvAmahe saumanasAya rudram
namobhir-devamasuram duvasya | ayam me hasto bhagavAnayam me
bhagavattarah | ayam me viShvabheShajo ayagm shivAbhimarshanah | ye te
sahasramayutam pAshA mrutyo martyAya hantave | tAnyagyasya mAyayA
sarvAnava yajAmahe | mrutyave svAhA mrutyave svAhA | om namo bhagavate
rudrAya viShNave mrutyurme pAhi ||
prANAnAm granthirasi rudro mA vishAntakah | tenAnnenApyAyasva ||
sadAshivom ||
om shAntih shAntih shAntih ||

error: Content is protected !!