Breaking News
Home / Mantras / SRI RUDRAM CHAMAKAM IN ENGLISH

SRI RUDRAM CHAMAKAM IN ENGLISH

stotram for meditating the lord siva.If you meditating shiva manta daily,he gives wealth and prosperity.he is the god of all the gods.he will clear the all  problem in your life by chanting this mantra daily.we can seeking the blessing form shiva by chanting this stotram.

STOTRAM

|| chamakaprashnah || || chamakaprashnah ||
samhita pathah ||
om agnavishnu sajoshasemavardhantu vam girah | dyumnair-vajebhiragatam |
vajashcha me prasavashcha me prayatishcha me prasitishcha me dhitishcha me
kratushcha me svarashcha me shlokashcha me shravashcha me shrutishcha me
jyotishcha me suvashcha me pranashcha me~panashcha me vyanashcha
me~sushcha me chittam cha ma adhitam cha me vakcha me manashcha me
chakshushcha me shrotram cha me dakshashcha me balam cha ma ojashcha me
sahashcha ma ayushcha me jara cha ma atma cha me tanushcha me sharma cha
me varma cha me~ngani cha me~sthani cha me parugmshi cha me sharirani cha
me || 1

||
jyaishthyam cha ma adhipatyam cha me manyushcha me bhamashcha
me~mashcha me~mbhashcha me jema cha me mahima cha me varima cha me
prathima cha me varshma cha me draghuya cha me vruddham cha me
vruddhishcha me satyam cha me shraddha cha me jagachcha me dhanam cha me
vashashcha me tvishishcha me kriDa cha me modashcha me jatam cha me
janishyamanam cha me suktam cha me sukrutam cha me vittam cha me vedyam
cha me bhutam cha me bhavishyachcha me sugam cha me supatham cha ma
ruddham cha ma ruddhishcha me klruptam cha me klruptishcha me matishcha me
sumatishcha me || 2 ||
sham cha me mayashcha me priyam cha me~nukamashcha me kamashcha me
saumanasashcha me bhadram cha me shreyashcha me vasyashcha me yashashcha
me bhagashcha me dravinam cha me yanta cha me dharta cha me kshemashcha
me dhrutishcha me vishvam cha me mahashcha me samviccha me gyatram cha
me sushcha me prasushcha me siram cha me layashcha ma rutam cha
me~mrutam cha me~yakshmam cha me~namayachcha me jivatushcha me
dirghayutvam cha me~namitram cha me~bhayam cha me sugam cha me
shayanam cha me susha cha me sudinam cha me || 3 ||
urkcha me sunruta cha me payashcha me rasashcha me ghrutam cha me madhu
cha me sagdhishcha me sapitishcha me krushishcha me vrushtishcha me jaitram
cha ma oudbhidyam cha me rayishcha me rayashcha me pushtam cha me
pushtishcha me vibhu cha me prabhu cha me bahu cha me bhuyashcha me
purnam cha me purnataram cha me~kshitishcha me kuyavashcha me~nnam cha
me~kshuchcha me vrihayashcha me yavashcha me mashashcha me tilashcha me
mugdashcha me khalvashcha me godhumashcha me masurashcha me
priyangavashcha me~navashcha me shyamakashcha me nivarashcha me || 4 ||
ashma cha me mruttika cha me girayashcha me parvatashcha me sikatashcha me
vanaspatayashcha me hiranyam cha me~yashcha me sisam cha me trapushcha me
shyamam cha me loham cha me~gnishcha ma apashcha me virudhashcha ma
oshadhayashcha me krushtapachyam cha me~krushtapachyam cha me
gramyashcha me pashava aranyashcha yagyena kalpantam vittam cha me
vittishcha me bhutam cha me bhutishcha me vasu cha me vasatishcha me karma
cha me shaktishcha me~rthashcha ma emashcha ma itishcha me gatishcha me
|| 5 ||
agnishcha ma indrashcha me somashcha ma indrashcha me savita cha ma
indrashcha me sarasvati cha ma indrashcha me pusha cha ma indrashcha me
bruhaspatishcha ma indrashcha me mitrashcha ma indrashcha me varunashcha
ma indrashcha me tvashta cha ma indrashcha me dhata cha ma indrashcha me
vishnushcha ma indrashcha me~shvinou cha ma indrashcha me marutashcha ma
indrashcha me vishve cha me deva indrashcha me pruthivi cha ma indrashcha
me~ntariksham cha ma indrashcha me dyoushcha ma indrashcha me dishashcha
ma indrashcha me murdha cha ma indrashcha me prajapatishcha ma indrashcha
me || 6 ||
agmshushcha me rashmishcha me~dabhyashcha me~dhipatishcha ma
upagmshushcha me~ntaryamashcha ma aindravayavashcha me
maitravarunashcha ma ashvinashcha me pratiprasthanashcha me shukrashcha me
manthi cha ma agrayanashcha me vaishvadevashcha me dhruvashcha me
vaishvanarashcha ma rutugrahashcha me~tigrahyashcha ma aindragnashcha me
vaishvadevashcha me marutvatiyashcha me mahendrashcha ma adityashcha me
savitrashcha me saraswatashcha me poushnashcha me patnivatashcha me
hariyojanashcha me || 7 ||
idhmashcha me barhishcha me vedishcha me dhishniyashcha me sruchashcha me
chamasashcha me gravanashcha me svaravashcha ma uparavashcha
me~dhishavane cha me dronakalashashcha me vayavyani cha me putabhruchcha

ma adhavaniyashcha ma agnidhram cha me havirdhanam cha me gruhashcha me
sadashcha me puroDashashcha me pachatashcha me~vabhruthashcha me
svagakarashcha me || 8 ||
agnishcha me gharmashcha me~rkashcha me suryashcha me pranashcha
me~shvamedhashcha me pruthivi cha me~ditishcha me ditishcha me dyoushcha
me shakvarirangulayo dishashcha me yagyena kalpantamrukcha me sama cha me
stomashcha me yajushcha me diksha cha me tapashcha ma rutushcha me vratam
cha me~ahoratrayor-vrushtya bruhadrathantare cha me yagyena kalpetam
|| 9 ||
garbhashcha me vatsashcha me tryavishcha me tryavicha me dityavat cha me
dityouhi cha me panchavishcha me panchavi cha me trivatsashcha me trivatsa cha
me turyavat cha me turyouhi cha me pashthavat cha me pashthouhi cha ma
uksha cha me vasha cha ma rushabhashcha me vehachcha me~naDvancha me
dhenushcha ma ayuryagyena kalpatam prano yagyena kalpatamapano yagyena
kalpatam vyano yagyena kalpatam chakshuryagyena kalpatag shrotram yagyena
kalpatam mano yagyena kalpatam vagyagyena kalpatamatma yagyena kalpatam
yagyo yagyena kalpatam || 10 ||
eka cha me tisrashcha me pancha cha me sapta cha me nava cha ma ekadasha cha
me trayodasha cha me panchadasha cha me saptadasha cha me navadasha cha ma
ekavigmshatishcha me trayovigmshatishcha me panchavigmshatishcha me
saptavigmshatishcha me navavigmshatishcha ma ekatrigmshachca me
trayastrigmshachca me chatasrashcha me~shtou cha me dvadasha cha me
shoDasha cha me vigmshatishcha me chaturvigmshatishcha
me~shtavigmshatishcha me dvatrigmshachca me shattrigmshachcha me
chatvarigmshachcha me chatushchatvarigmshachcha
me~shtachatvarigmshachcha me vajashcha prasavashchapijashcha kratushcha
suvashcha murdha cha vyashniyash-chantyayanash-chantyashcha bhouvanashcha
bhuvanash-chadhipatishcha || 11 ||
om iDa devahur-manur-yagyanir-bruhaspatir-ukthamadani shagmsishadvishve
devah suktavachah puthivimatarma ma higmsir-madhu manishye madhu
janishye madhu vakshyami madhu vadishyami madhumatim devebhyo

vachamudyasam-shushrushenyam manushyebhyasta ma deva avantu shobhayai
pitaronumadantu ||
|| om shantih shantih shantih ||

error: Content is protected !!