Breaking News
Home / Mantras / Sri Ranganatha Stotram

Sri Ranganatha Stotram

Image result for Sri Ranganatha

Mangala
Saptha prakara madhye sarasijamuklothbhasamane vimane,
Kaveri Madhya dese phanipathi sayane, sesha paryanga bhage,
Nidhramudhrabhiramam katinikatasira parswavinyastha hastham,
Padmadhathree karabhyam parichithacharanam rangarajam Bhajeham., 1

Vimana
Kasthuri kalith oordhwa pundra thilakam, karnantha lolekshanam,
Mugdha smera manohara daradalam, mukthaa kiretojjwalam,
Pasyan manasa pasyatho hararucha, paryaya pangeruham,
Sri Rangadhipathe kadanuvadanam, seveya bhooyamyaham., 2

Kadaham kaveri thata parisare ranga nagare,
Sayanam bhogeendre sathamakamani syamala ruchim,
Upaaseena krosan Madhu Soodana, Narayana , hare,
Murare, Govindethya manasim apekshyami, divasan., 3

Kadaham Kaveri vimala salile veethakalupo,
Bhaveyam thath theere sramamushi vaseyam sanavane,
Kadha vaa punyam mahathi puline mangalagunam,
Bhajeyam rangesam kamalanayanam sesha sayanam., 4
.
Poogi kanda dwaysa sarama snighdha neeropakandam,
Aavirmodhasthimitha sakunaa noodhitha brahma gosham,
Marge marge pathikanivahairucha maanapavarga,
Pasyeyam thaam punarapi pureem srimathim rangadamna., 5

Na jathu peethamrutha moorchithanaam,
Naakaukasam nanda vana vaathikaasu,
Rangeswara thwat pura maasrithaanam,
Rathya suna manya thamo bhaveyam., 6

Asannikrushtasya nikrushta jantho,
Mithyapavaadena karoshi saanthim,
Thatho nikrushte mayi sannikashte kaam,
Nishkruthim rangapathe karoshi., 7

Sri Rangam , kari shailam , anchana girim, Tharkshyardhri simhachalai,
Sri koormam purushothamam cha Bhadari narayanam naimisam,
Srimath dhwaravathi, Prayaga Mathura ayodhya gaya pushkaram,
Salagrama girim nishevya ramathe ramanujam muni., 8

error: Content is protected !!