Breaking News
Home / Mantras / Sri Rama Kavacham

Sri Rama Kavacham

 

SutImage result for sita ramshna

1.Aajanu bahum aravindalayathaksham,
Aajanma shuddha rasa hasa mukha prasadam,
Shyamam graheeths sara chapa mudhara roopam,
Ramam sa ramamabhiramamanusmarami.

Asya Sri Rama Kavachasya Agasthya rishi , anushtup Chanda , Sita lakshmnaopetha Sri Ramachandra devathaa, Sri Ramachandra prasada sidhyarthe jape viniyoga.

Dhyanam

2.Neela jeemootha sangasam Vidhyud varnambara vrutham,
Komalangam Visalaksham yuvannam athi sundaram,

3.Seetha soumithri sahitham jata makuta dharinam,
Sasi thoona dhanur bana panim dhanava mardhanam.

4.Yadha chora bhaye , shatru bhaye thadhaa,
Dhyathwaa Raghupathim krudham kalanala sama prabham.

5.Cheera krishnajina dharam , basmodhoolitha vigraham,
Aakarna krushta shikha kodanda bhuja manditham.

6.Rane ripun Ravanadheem stheeshna margana vrushtibhi,
Samharantham Maha veera mugra maindra Radha sthitham.

7.Lakshmanaadhyair maha veerai vrutham Hanumadhadhibhi,
Sugrwvadhyair Maha veerai shaila vruksha karodhyathai

8.Vegath karala humkarair bhubhukara maharavai,
Nadhadhbhi parivadhadhbhi samara Ravanam prathi,

9.Sri Rama shatru sandhaan may hana mardhaya , khadhaya,
Bhootha pretha pisachadheen Sri Ramasu vinasaya.

1

0.Yevam dhyathwa Japed Rama Kavacham Sidhi Dhayakam,
Sutheeshna vajra kavacham srunu Vakshyamyanuthamam.

Adha kavacham

11.Sri Rama pathu may moordhni poorve cha Raghuvamsaja,
Dakshine may Raghuvara , Paschime pathu pavana

12.Uthare may Raghupathir , phalam Dasarathathmaja ,
Broovor dhoorva dala shyama asthayor Madhya Janardhana.

13.Srothram pathu Rajendro drusou Rajeeva lochana,
Granam pathu Rajarshir Gandou may Janakipathi.

14.Karnamoole Kharadwamsi , phalam may RAghuvallabha,
Jihwam may Vakpathi pathu Dandhapankthi Raguthama.

15.Oshtou Sri Ramachandro may Mukham pathu parathpaa,
Kantam pthu Jagat vandhya , skandhou may Ravananthaka

16.Dhanur bana dhara pathu Bhujou, may Bali mardhana,
Sarvanyanguli parvana hasthou may Rakshanthaka.

17.Vaksho may pathu Kakustha , pathu may Hrudayam Hari,
Sthanou Sithapathi pathu parswam may Jagadheeswara.

16.Madhyam may pathu Lakshmeeso , nabhim may Raghunayaka,
Kousalyeya kati pathu , prushtam durgathi nasana

17.Guhyam pathu hrishikesa , sakdhini Sathya Vikrama,
OOru sarngadhara pathu Januni Hanumath Priya.

18.Jange pathu Jagat vyapi, Padhou may Thadakanthaka,
Sarvangam pathu may Vishnu , ,Sarva sandhhen anamaya.

19.Jnanendriyani pranaadheen pathu may Madhusoodhana,
Pathu Sri Ramabhadro may Sabhdhadheen vishayanapi.

20.Dwipadhadheeni bhoothani math sambandhini yani cha,
Jamadagnya maha darpa dalana pathu thani may.

21.Soumithri poorvaja pathu vagvadinidriyani cha,
Romanguranyaseshani pathu Sugreeva rajhyadha.

22.Vang mano budhi ahankarait Jnana Ajnana kruthani cha,
Janmanthara kruthaneeha paapani vividhani cha

23. Thani sarvani dhdhwasu hara kodanda bandhana,
Pathu maam sarvatho rama Sarnga bana dhara sadaa.

24.Ithi Ramachandrasya kavacham Vajra samjnitham,
Guhyad guhyathamam divyam Sutheeshna muni sathama

25.Ya padeth srunayad vaa api sravaayedh vaa samahitha,
Sa yathi paramam sthanam Ramachandra prasadatha.

26.Maha pathaka yuktho vaa ghoghno vaa broonahaa thadhaa,
Sri Ramachandra kavacham padanath shudhimapnuyath.

27. Brahma hathyabhi paapair muchyathe nathra samsaya ,
Bho Sutheeshna yadha prushtam thwaya mama puraa shubham,
Thatha sri Rama Kavacham mayaa they viniveditham.

Ithi Rama Kavacham sampoornam

error: Content is protected !!