Breaking News
Home / Mantras / Sri Rahu Stotram

Sri Rahu Stotram

Rahu is an Rakshash.He is son of  Kasyapa rushi.He revoles around earth in anti clockwise.Rahu will create all problem same as Shani.By chanting this mantra on every Saturdays remove all obstacles cause by Rahu.

Stotram

Rahur dhanavamanthri cha simhika chitha nandana,
Ardha kaya, sada krodhi, chandradhithya vimardhana., 1

Roudhro rudhra priyo daithya swar bhanur, bhanur bheethidha,
Graha raja sudhapayee rakadhithyabhilashtaka., 2

Kala drushti kala roopa,sri kanta hrudayashraya,
Vidhunthudha saimhikeya, ghora roopo, maha bala., 3

Graha peeda karo damshtri raktha nethro mahodhara,
Panchavimsathi namani sthuthwa rahum sada nara,
Ya paden mahathi peeda thasya nasyathi kevalam., 4

Aarogyam putham athulam sriyam dhanyam pasum sthadha,
Dadhathi rahu sthasmai thu ya padeth sthothramuthamam., 5

Sathatham padathe yasthu jeeveth, varsha satham nara., 6

error: Content is protected !!