Breaking News
Home / Mantras / Sri Narasimhashtakam

Sri Narasimhashtakam

Sri Narasimhashtakam.This is most powerful mantra.By chanting this mantra daily will get Sri Narasimhashtakam anugraha.

1.Dhyayami narasimhakyam
Brahma vedantagocaram
Bhavabdhi taranopayam
Sankha cakra dharam param

2.Nilam ramam ca paribhuya kripa rasena
Stambhe svasakti managham vinidhaya deva
Prahlada rakshana vidhai yati kripa te
Sri narasimha paripalaya mam cha bhaktam

3.Indraadi deva nikarasya kirita koti
Pratyupta ratna prati bimbita pada padma
kalpaanta kala ghana garjana tulya nada
Sri narasimha paripalaya mam cha bhaktam

4.Prahlada posha pralayarka samana vaktra
Hoom-kara nirjita nisachara vrunda nada
Sri-narada muni sangha sugiyamana
Sri narasimha paripalaya mam cha bhaktam

5.Ratrin charadri jatarat parisramsya mana raktam
Nipiya parikalpita saantara mala
Vidravita-akhila suro ugra nrsimha rupam
Sri narasimha paripalaya mam ca bhaktam

6.Yogindra , yoga pariraksaka ,deva deva
Dinaarthi hari vibhava agama geeyamana
Maam veeksya dinam asaranyam aganya-silam
Sri narasimha paripalaya mam ca bhaktam

7.Prahlada soka vinivarana Bhadra simha
Naktan charendra mada khandana vira simha
Indraadi devajana sanganuta pada padma
Sri narasimha paripalaya mam ca bhaktam

8.Jnanena kechit avalambya padambhujam they,
Kechit sukarma nikarena pare ca bhaktya
Muktim gatah khalu janah kripaya murare
sri narasimha paripalaya mam ca bhaktam

error: Content is protected !!