Breaking News
Home / Mantras / Ayyappa / Sri Maha Sathru Angrahashtakam

Sri Maha Sathru Angrahashtakam

Image result for ayyappa swamy

Sri Devyuvacha:-

1.Bhagwan deva devesa sarvagna tripuranthaka,
Prapthe Kali yuge ghore Maha Bhoothai samavruthe.

2,Maha vyadhi Maha vyala ghora raja samavruthe ,
Duswapna shoka santhapai durvineethai samavruthe.

3.Swa dharma virathe marge pravruthe hrudhi sarvadhaa,
Theshaam sidhincha, mukthincha thwam may broohi vrushadwaja.

Ishwara uvacha:- –

4.Srunu devi Maha bage sarva kalyani karane,
Mashasasthruscha devesi kavacham punya vardhanam.

5.Agnisthamba , jalasthambancha , sena stambamcha vidhayakam,
Maha Bhootha prasamanam, Maha Vyadhi nivaranam.

6.Maha Jnana pradham punyam, viseshath kali thapaham,
SArva rakshothamam ayur arogya vardhanam.

7.KImatho bahunokthena yam yam kaamayathe dwija,
Tham tham aapnothi sandeho Maha Sastru prasadanath.

8.Kavachasya rishir Brahma , Gayathri chanda uchyathe,
Devatha Maha Satha , devo Hariharathmaja

9.Shadanga machare bhakthya mathraya jathi yukthaya,
Dhyanam asya pravakshyami srunshwavahitha priye.

Asya Sri Maha sastru kavachamanthrasya, brahma rishi, Gayathri chanda, Maha Sastha devathaa,
Hraam beejam, Hreem Shakthi, hroom keelakam, Sri Maha sathru prasada sidhyarthe jape viniyoga.

Dhyaanam

1

0.Thejo mandala madhyagam .trinanayanam, divyambaralangrutham,
Devam pushpa sareshu karmakala sanmanikhya pithra abhayam,
Bibraanam kara pankajai madha gaja skandadhiroodam vibhum,
Sastharam saranam vrujami sathatham trilokya sammohanam.

11.Mahasashtha Sira pathu, phalam hariharathmaja,
Kamaroopi drusam pathu, sarvajna may sruthi sadaa

12.Granam pathu krupadhayksho, mukham gowripriya sadaa,
Vedaadyayi cha may jihwaam, pathu may chibukam guru

13.Kandam pathu vishudhathma, skandhou pathu surarchitha,
Bahu pathu Viroopaksha, karou thu kamala Priya.

14.Bhoothadhipo may Hrudayam, Madhyam pathu mahabala,
Nabhim pathu mahaveera, kamalaksho avathatnkatim.

15.Saneepam pathu visweso, guhyam guhyarthvith sadaa,
OOru pathu gajaroodo, vajra dhari cha januni.

16.Jange pasangusadhara, padhou pathu Mahamathi,
SArvangam pathu may nithyam Maha Mayaavisaradha.

17.Itheedham kavacham punyam sarvaghogha nikrunthanam,
Maha Vyadhi prasamanam, Maha pathaka nasanam.

18.Jnana vairagyadham divya manimadhi vibhooshitham,
Aayur arogya jananam, maha vasya karam param.

19.Yam yam kaamayathe kamam, tham tham aapnothya asamsaya,
Trisandhyam ya padeth vidhwan, sa yaathi paramam gathim.

Ithi Guhya rathna chinthamanou Sri Maha sathranugraha kavacham samaptham

error: Content is protected !!