Breaking News
Home / Mantras / Sri Lakshmi Venkatesa Charanaravinda Stotram

Sri Lakshmi Venkatesa Charanaravinda Stotram

Eesanaam jagathosya venkatapathe vishno paraam preyasim,
Thadwakshashala nithya vasa rasikaam thath kshanthi samvardhaneem,
Padmalangrutha pani pallava yugam padmasanastham sriyam,
Vathsalyadhi gunojwalam, bhagawatheem vande jagan matharam., 1

Srimath krupa guna nidhe, hrutha sarva loka,
Sarvagna, saktha, natha vathsala, sarva roopin,
Swamin sushaila sulabhou, sritha parijathou,
Sri Venkatesa charanou saranam prapadhye., 2

Rekha maya dwaja sudha kalasathapathra,
Vruja, kusambhruha kalpaka sankha chak
Bhavyai alankruthavadhou, para thatwa chihnai,
Sri Venkatesa charanou saranam prapadhye., 3

Thamradhara dhyuthi parajitha padma raghou,
Bahyair mahobhir abhibhootha mahendra neelou,
Udhyannakhamsu birudastha sasankhabasou,
Sri Venkatesa charanou saranam prapadhye., 4

Samprema bheethi kamalakara pallavabhyam,
Samvahane vibhava viklabha madha dhanou,
Kanthava vagmanasa gochara soukumaryow,
Sri Venkatesa charanou saranam prapadhye., 5

Nithyanamadwidhi sivadhi kireeta koti,
Pradhyuptha deeptha navarathna ruchi prarahai,
Neerajanam vidhi mudhara mupadha dhanou,
Sri Venkatesa charanou saranam prapadhye., 6

Lakshmi maheethadhanu roopanijanubhava,
Neeladhi divya mahishi kara pallavabhyam,
Aarunya samkramanatha kila Sandra raghou,
Sri Venkatesa charanou saranam prapadhye., 7

Parthaya thath sadrusa saradhina thwayaiva,
Yow darshithou swacharanou saranam vrajethi,
Bhooyopi mahyamihathou kara darshithou they,
Sri Venkatesa charanou saranam prapadhye., 8

Man moordhani kaliya phane vikatataveeshu,
Sri venkatadri shikare sirasi srutheenam,
Chithepyananyamanasam susamahithou they,
Sri Venkatesa charanou saranam prapadhye., 9

error: Content is protected !!