Breaking News
Home / Mantras / Sri Lakshmi Nrusimha Hrudayam

Sri Lakshmi Nrusimha Hrudayam

Related image

Asya Sri Lakshmi Nrusimha hrudaya stotra m
aha manthrasya,
Prahladha Rishi, Sri Lakshmi Nrusimho devatha, anushtup Chanda,
Mama eepsitharthe parayana viniyoga.

Kara Nyasa

Om Lakshmi Nrusimha angushtabhyaam nama
Om Vajra nakhaya tharjaneebhyaam nama
Om Maha roiopaya madhyamaabhyaam nama
Om sarvatho mukhaya anamikabhyaam nama
Om Bheeshanaaya kanishtakabhyaam nama
Om Veeraya karathala kara prushtabhyaam nama

Hrudaya nyasa

Om Lakshmi nrusimhaya hrudayaya nama
Om Vajra nakhaya sirase swaha
Om Maha roopaya shikhayai vashat
Om Sarvatho mukhaya kavachaya hoom
Om Bheshanaaya nethra thrayaaya Voushat
Om Veeraya asthraya phat

Adha Dhyanam

Om sathyam jnanedriyam sukham ksheeambhonidhi madhyagam,
YYoga roodam prasannasya nana bhooshana bhooshitham,
Maha chakram, maha vishnum , trinethram cha pinakinam,’
Swethahivasam , swethangam soorya chandardhi parswagam,
Sri Nrusimham, sadaa dhyayeth koti soorya sama prabham.

Om Namo Bhagwathe narasimhaya devaya nama,.

Om salutations to the God who is Narasimha.

Adha Stotram

1

.Sri Nrusimha paramahamsa, Sri Nrusimha param Shiva,
Nrusimha paramo Vishnu , nrusimha sarva devatha.

2.Nrusabdhochyathe jeeva, simha sabdhena cha swara,
Thyair ikyam sruthi proktha ya pasyathi sa pasyathi.

3.Nrusimha deva jayanthe sthavara jangama,
Nrusimhainaiva jeevanthi , nrusimham pravisanthi cha.

4.Nrusimho viswa muthpadaya pravisya thadanantharam,
Raja bikshuka roopena nrusimhasya smaranthi ye.

5.Nrusimhath param nasthi , nrusimha kula daivatham,
Nrusimha bhakthyaa ye loke they jnanina itheeritha.

6.Virakthaa, dhayayaa yukthaa sarva bhoothaa samekshana,
Nyastha samsaraa nrusimha prapnuvanthi they.

7.Mahathmyam yasya sarva aapi vadanthi nigamagama,
Nrusimha sarva jagathaam kartha, bhoktha cha na apara.

8.Nrusimho jagathaam hethu, bahiryaya avalambana,
Mayaya vedithathma cha sudarsana samakshara..

9.Vasudevo maya atheetho narayana sama prabha,
Nirmalo nirahankaro nirmaleya niranjana.

10.Sarveshaam cha api bhoothaanaam hrudayambhoja vasaka,
Apreshta sadanandho nirvikaro maha mathi.

11.Charachara swaroopi cha charachara niyamaaka,
Sarveswara sarva karthaa sarvathma, sarva gochara.

12.Nrusimha eva ya saakshath prathyagathma na samsaya,
Kechith moodaa vadanyevam avatharam aneeswaram

13.Nrusimha paramathmaanam sarva bhootha nivasinam,
Theshaam darsaana mathrena sooryasyavalokana bhaveth.

14.Sarva nrusimha evethi samgrahathma sudurlabha,
Naarasimha param deivam Naarasimho jagath guru.

15.Nrusimhethi nrusimhethi ye padanthi cha,
Theshaam prasanno Bhagwan Moksham samyak prayachathi.

16.Omkarebhyo nithyathma , omkaraika praboditha,
Omkaro manthra rajascha, loke moksha pradha davyayam.

17.Nrusimha bhaktha ye loke , nirbhaya nirvikaraka,
Theshaam darsana mathrena sarva paapai muchyathe.

18.Akarao jeeva vachi syath ekara parameswara,
Ukarakarayair ikyam maha vakyam thatho bhaveth.

19.Omkaraja pretha mukthi , kasyaam maranam thadhaa,
Nrusimha smaranadeva mukthir bhavathi nanyadhaa.

20.Thasmad sarva prayathnena manthra rajam ithi druvam,
Sarveshaam chaapi vedaanaam devathaanaam thadaiva cha.

21.Sarvesham chapi saasthraanam nruharou harou,
Sri Rama thapaneeyascha gopalasyapithapina.

22.Nrusimha thapaneeyasya kalaam na arhathi shodaseem,
Srimath manthra rajasya nrusimhasya prasadatha.

23.Sri nrusimho namasthubhyam , sri nrusimha praseedha may,
Nrusimha bhagwan matha, sri nrusimha pithaa mama.

24.Nrusimho mama puthrascha narkath thrayathe yatha,
Sarva devathmakayaschaayaam nrusimha parikeerthitha.

25.Aswamedha sahasrani , vajapeya sathani cha,
Kasi rameswaradheeni phalanyapi nisamya cha.

26.Yavath phalam samapnothi , thavad apnothi manthratha,
Shannavathyascha karaneeyavathi trupthirishyathe.

27.Pithrunaam thavathi prathi manthrarajasya jaayathe,
Aputhrasya gather nasthi ithi sruthwa yadheeritham

28.Thathu Lakshmi Nrusimhasya bhaktheerikathaika gocharam,
Sarvaani tharka meemsa sasthraani parihaaya vai.

29.Nrusimha smaranaloke tharakam bhava tharakam,
Apara bhava varabhdhou sathatham pathathaam nrunaam.

30.Nrusimha manthra rajoyam navika bhashithe budhai,
Yama paasena bhaddhanaam pangu vai thishtathaam nrunaam.

31.Nrusimha manthra rajoyam rishaya pari keerthitha,
Bhava sarpena dhamshtraanaam viveka gatha chethasaam.

32.Nrusimha manthra rajoyam Gaarudo manthrouchyathe,
Ajnana thamasaam nrunam andhavadh brantha chakshushaam.

33.Nrusimha manthra rajoyam prayasam parikeerthitha,
Thapathrayagni dhagdhaanaam chaaya samsraya abhicchathaam.

34.Nrusimha manthra rajasya bhaktha manasya panjaram,.
Nrusimho bhaskaroi bhoothwaa prakasayathi mandiram.

35.Vedantha vana madhyasthaa harini mruga ishyathe,
Nrusimha neela meghasya sandarsana viseshatha.

36.Mayura bhaktha navamaano , nruthyanthi prathi poorvakam,
Anyathra nirgathaa valaa matharam parilokaya.

37.Yadha yadhaa hi thushyanthe nrusimasya avalokanaath,
Sri Nrusimha padabhja maha ranga pravesitha.

38. Madheeya budhi vanithaa nati nruthyathi sundari,
Sri Nrusimha padabhja madhu peethwaa madhonmadha.

39.Madheweya budhi maalokya moodaa nindhanthi maadhavam,
Sri Nrusimha padabhja renum vidhi subhakshanam.

40.Madheeya chinthaa hamsoyam manovasyam na yaathi may,
Sri Nrusimha pithaa mahyam , mathaa cha nara kesari.

41.Varthathe thavubhou nithyam rouvaham pariyaami vai,
Sathyam sathyam puna sathyam Nrusimha saranam mama.

42.Ahobhagyam ahobhagyam naarasimho gathir mama,
Sri Nrusimha padabhja vandhavam may hrudaye sadaa.

43.Varthathaam varthathaam nithyam druda bhakthim prayacha may,
Nrusimha thushto bhakthoyam , bhukthim mukthim prayachathi.

44.Nrusimha hrudayam yasthu paden nithyam samahitha,
Nrusimhathwam samapnothi , nrusimha sampraseedathi

45.Trisandhyam ya paden nithyam manda vare viseshatha,
Rajadware sabha sthane , sarvathra vijayee bhaveth.

46.Yam yam chinthayatrhe kamam tham tham prapnothi nischitham,
Iha loke shubhaan kamaan prathra cha paraam gathim.

Ithi Bhavishyothara purane , prahladha khaditham , sri Lakshmi nrusimha hrudaya stotram sampoornam.

error: Content is protected !!