Breaking News
Home / Mantras / Sri Lakshmi Narayana Hrudayam

Sri Lakshmi Narayana Hrudayam

Related image
Nyasam
Asya Lakshmi Narayana Hrudaya stothra maha manthrasya,
Bharghavan rishi,
Anushtup Chanda,
Lakshmi Narayano devatha.
Narayana preethyartham jape viniyoga

Kara Nyasa

Narayana Param jyothirrithi Angushtabhyam nama,
Nara yana Param Brahmethi tharjaneebhyam nama,
Narayana paro deva ithi madhyamabhyam nama,
Narayana param dhamithi anamikabhyam nama,
Narayana paro Dharma ithi Kanishtikabhyam nama,
Viswam Narayana ithi kara thala kara prushtabhyam nama
Anga nyasa
Narayana Par am jyothirrithi Hrudayata nama,
Nara yana Param Brahmethi Sirase swaha,
Narayana paro deva ithi Shikhayai voushat,,
Narayana param dhamithi kavachaya hum,,
Narayana paro Dharma ithi Nethrabhyam voushat,
Viswam Narayana ithi Asthraya phat,

Bhoorbaswarom ithi Dig Banda Dhyanam
Udhyad adithya sankasam peethavasam chathur bhujam,
Sanka Chakra gadha pani dyayo Lakshmi pathim harim.

Trilokya adhara chakram thadhu pari kamatam thathra chanantha bhogi,
Than madhye bhoomi padma angusa shikara dalam karnika bhootha merum,
Thathrathyam santha murthi mani maya makutam kudaloth bhasithangam,
Lakshmi narayanakhyam sarasija nayanam sathatham chinthayama

Asya Narayana Hrudaya stothra maha manthrasya,
Brahma rishi,
Anushtup Chanda,
Narayano devatha.
Narayana preethyartham jape viniyoga

SREE NARYANA HRUDAYAM

1

. Om Narayanah paramjyotiraatma narayanah paraa
Narayanah parambrahma narayana namostute ;

2. Narayanah parodevo dhatha narayanah paraha
Narayanah parodhyata narayana namostute ;

3. Narayanah paramdhama dyanam narayanah paraha
Narayanah parodharmo narayana namostute ;

4. Narayanah parodevo vidya narayanah paraha
Viswam narayana ssakshaath narayana namostute ;

5. Narayanad vidhir jato jato narayanad bhavaha
Jato narayanad indro narayana namostute ;

6. Ravir narayana stejah chandro narayanomahaha
Vahnirr narayana ssakshaath narayana namostute ;

7. Narayana upaasya syaad gurur narayanah paraha
Narayanah parobodho narayana namostute ;

8. Narayana param mukhyam siddhi narayanah sukham
Harir narayana shudhih narayana namostute.

9.Nigama vedhithanantha kalyana guna varidhe,
Narayana Namosthasthu nara karnava tharaka

10.Janma mruthyu jara vyadhi para thanthrayadhibhi sada,
Doshairaspashta roopaya Narayana Namosthuthe

11.Veda Sasthrartha Vijnana sadhya bhakthye khagochara,
Narayana namosthesthu, Mamudhara bhavarvath.

12.Nithyananda mahodhara parathpara jagad pathe,
Narayana namosthesthu Moksha samrajya dhayine

13.Aabrahmasthamba paryantham Akhilathma mahasraya,
Sarva bhoothathma bhoothathman, Narayana namosthuthe

14.Palithasesha lokaaya, punya Sravana keerthana,
Narayana namosthesthu, pralayodhaka sayine.

15.Nirastha sarva doshaya bhakthyadhi guna dhayine,
Narayana namosthesthu, thwam vina nahi may gathi.

16.Dharma artha kama mokshascha purushartha pradhayine,
Narayana namosthesthu punasthesthu namo nama.

Atha Prarthana

17.Narayana thwame vasi daharakhya hrudhi sthitha,
Preritha prerya maanaanaam, thwaya preritha manasa.

18.Thwad aajnaam sirasa kruthwa bhajami jana pavanam,
Nanopasana marganaam Bhava krud Bhava bhodhaka

19.Bhavartha krud bhava atheetho bhava soukhya adho mama,
Thwan maya mohitham viswam thwayaiva parikalpitham

20.Thwad aadhishta mathrena saa vou sarvartha karini,
Thwameva tham puraskruthya mama kaamaan bamarthaya

21.Na may thwadanya sthrathaasthi thwada anyanna hi daivatham,
Thwadanyam hi nahi jaanami palakam punya vardhanam

22.Yavad samsariko bhavo manasstho bhavanathmaka,
Thavath sidhir bhaved saadhya sarvadha sarvadha vibho.

23.Paapinam aham yekagro, dhayallooonam thwam agrani,
Dhayaneeyo madhanyosthi thava ko athra jaga thraye.

24.Thwayaham naiva srushtascheth, na syatthava dayalutha,
Aamayo vaa na srushtasched oushadasya vrudhodhaya.

25.Papa sangha parisrantha papathma papa roopa druk,
Thwadanya kothra papebhya, thrathasthi jagadhi thale.

26.Thwameva matha cha pitha thwameva,
Thwameva banduscha sakha thwameva,
Thwameva sevyascha guru thwameva,
Thwameva sarvam mama deva deva

Phala Sruthi

27.Prathana Dasakam chaiva moolashtaka matha param,
Ya padeth srunuyan nithyam, thasya Lakshmi sthira bhaved.

28.Narayanasya hrudayam sarvabheeshta phala pradham,
Lakshmi hrudayakam stotram yadhi chaithadwina krutham,

29.Thath phalam nish phalam proktham Lakshmi krudhyathi sarvadha,
Yethad sankalidham stotram sarvabheeshta phala pradham.

30.Japeth Sankalitham kruthwa sarvabheeshtamavapnuyath,
Narayanasya Hrudayam aadhou japthwa Thatha param
.
31.Lakshmi hrudayakam stotram Japen Narayanam puna,
Punar Narayanam japthwa punar Lakshminutheem japeth.

32.Thdwad homadhikam kuryath yethad sankalitham shubham,
Yevam madhye dwivarena japeth sankalitham ashubham.

33.Lakshmi hrudayake stotre sarva manyath prakasitham,
Sarvan kamanavapnothi aadhi vyadhi bhayam hareth.

34.Gopyamethad sada kuryath na sarvathra prakasayed,
Ithi guhyathamam sasthram proktham Brahmadhibhi puraa.

35.Lakshmi hrudaya prokthena vidhinaa sadhayeth sudhee,
Thasmad sarva prayathnenasadhayeth gopayeth sudhee.

36.Yathraithath pusthakam thishteh, Lakshmi Narayanathmakam,
Bhootha paischa Vetala Bhayam naivathu sarvadha.

37.Bhrugu vare thadha rather poojayeth pusthaka dhwayam,
Sarvadha sarvadha sthuthyam gopayethg sadhayeth sudhee,
Gopanaath sadhanaa loke dhanyo bhavathi thathwatha.

Ithi Atharva rahasye Uthara bhage Sri Narayana hrudayam samaptham

Rahasya
Sri Lakshmi Hrudayam

Hari Om, Asya sri aadhyadhi sri Maha Lakshmi hrudaya stotra maha manthrasya,
Bharghava Rishi, anushtubadhi Chanda,
Aadhyadhi Sri Maha Lakshmi prasada sidhyarthe jape viniyoga

Srim Bheejam, Hreem Shakthi,iym keelakam,
Aadhyadhi Sri Maha Lakshmi prasada sidhyarthe jape viniyoga

Om “Aadhyadhi Sri Mahalakshmi Devathayai nama”
Hrudaye Sreem bheejayai nama”Guhye”, “Hreem Shakthyai nama”, Padayo “Iym Balayai nama” Moordhadhi pada paryantham vinyaseth.
Om Sreem, Hreem Iym kara thala parswayo, Srim Angushtabhyam nama,
Hreem Tharjaneebhyam nama Iym Madhyamabhyam nama,
Sreem Anamikabhyam nama Hreem Kanishtikabhyam nama,
Iym kara thala kara prushtabhyam nama
Sreem hrudayaya nama, Hreem Sirase swaha, Iym shikayai Voushat,
Sreem Kavachaya nama, Hreem kanishtikabhyam nama,
Iym kara thala kara prushtabhyam nama

Adha Dhyanam
Hastha dwayena kamala dharayanthim swaleelaya,
Hara noopura samyuktham Maha lakshmim vichintheyeth., 1

Kouseya peetha vasana maravinda nethram,
Padma dwayabhya varodhyatha padma hastham,
Udhyach sankha sadrusaam paramanga samstham,
Dhyayed vidheesanath pada yugaam janithrim., 2

Manthra

Sri Lakshmi kamala dharinyai Simha vahinyai swaha.

Peetha vasthram suvarnangim padma hastha dwayanvithaam,
Lakshmim dhyathvethi manthrena sa bhaved prithvi pathi,., 3

Mathulunga Gadha kete panou pathrascha vibhrathi,
Vaga lingascha maanascha vibhrathi nrupa moordhani., 4

Om Sreem Hreem Iym

1.Vande Lakshmim para siva mayeem Shuddha Jamboona dhaabhaam,
Thejo ropaam kanaka vasanaam sarva bhooshojwalangeem,
Bheejaapooraam kanaka kalasam hema padmam dhadhaanaam,
Aadhyam shakthim sakala jananim sarva mangalya yuktham.

2.Srimath Soubhagya jananim sthoumi Lakshmim sanathanim,
Sarva kama phalavapthi sadhanaika sukha vahaam.

3.Smarami nithyam devesi, thwaya preritha manasa,
Thwadagnam sirasa dhruthwa Bhajami parameswarim.

4.Samastha sampath sukhadam Mahasriyam,
Samastha kalyani karim Mahasriyam,
Samastha soubhagya karim Mahasriyam,
Bhajamyaham Jnanakarim Mahasriyam.

5.Vijana sampath sukhadam Mahasriyam,
Vichithra vag bhoothikarim manoramam,
Anantha soubhagya sukha pradayineem,
Namamyaham bhooothikarim haripriyam.

6.Samastha bhotha anthara samsthitha thwam,
Samastha bhaktheswari viswa roope,
Thannasthi yathwad dwayathiriktha vasthu,
Thwad pada padmam pranamamyam sree.

7.Daridhrya dukhouga thamo nihanthri,
Thwad pada padmam mayi sannidhadhathsva,
Deenarthi vichedhana hethu bhoothai,
Krupa kadaksgai rabhishincha maam sri.

8.Vishnu Sthuthi paraam Lakshmim swarna varna Sthuthi priyam,
Varadamabhayadhaam devim vande thwam kamalekshane.

9.Amba praseedha karunaa pari poorna drushtya,
Maam thwath dravina geham imam kurushva,
Aalokaya pranatha hrud gatha soka hanthri,
Thwad pada dhyugalam pranamamyaham sri.

10.Shanthyai namosthu saranagatha rakshanayai,
Kanthyai namosthu, kamaneeya gunasrayai,
Kshanthyai namosthu duritha kshaya karanayai,
Dhathryai namosthu dhana dhanya samrudwidhayai.

11.Shakthyai namosthu sasi shekara samsthithayai,
Rathyai namosthu rajani kara sodharaayai,
Bhakthyai namosthu bhavsa sagara tharakayai,
Mathyai namosthu Madhu soodhana vallabhai

12.Lakshmyai namosthu shubha lakshana lakshithayai,
Sidhyai namosthuy sura sidha supoojithayai
Dhrthyai namosthu mama dur gathi bhanjanayai,
Gathyai namosthu vara sad gathi dayakayai.

13.Devyai namosthu dhivi deva ganarchithayai,
Bhoothyai namosthu bhuvarthi vinasakayai,
Shanthyai namosthu dharani dhara vallabhayai,
Pushtyai namosthu purushothama vathsalayai.
.
14.Sutheevra daridrya thamopahanthyai,
Namosthuthe sarva bhayapahanthrayai,
Sri Vishnu vaksha sthala samsthithayai,
Namo nama sarva vibhoothi dhayai.

15.Jayathu jayathu lakshmir lakshanalankruthangi,
Jayathu jayathu Padmaa padma sadmabhi vandhyaa,
Jayathu jayathu Vidhyaa Vishnu vamanaga samstha,
Jayathu jayathu samyak sarva sampathkara sri.

16.Jayathu jayathu devi deva sanghabhi poojya,
Jayathu jayathu bhadraa Bhasgavi bhagya roopa,
Jayathu jayathu nithya nirmala Jnana vedhya,
Jayathu jayathu sathyaa sarva bhoothantharastha

17.Jayathu jayathu ramya Rathna garbhantharastha,
Jayathu jayathu Shudha shudha Jamboona dhabha,
Jayathu jayathu Kanthaa kanthi mad bhasithangi,
Jayathu jayathu santhaa Seegram aagascha soumye.

18.Yasya, kalayya kamaledhbhavadhya,
Rudrascha sakra pramukhascha deva,
Jeevathi sarvepi sasakthayasthe,
Prabhutwamaptha paramayushasthe.

Mukha Bheejam

Om Hraam Hreem Am aam yam Dhum lam vaam
19.Vilekha nitile vidhir mama lipim visrujyantharam,
Thwaya vilikhithavya methadhithi thath phala prapthye,
Thadanthika phala sphutam kamala vasini Sririmaam,
Samarpaya samudhrikaam sakala bhaghya samsoochikaam.

Pada Bheejam

Om Am Aam ee yem yeem kam lam ram
20.Kalaya they yadha a Devi jeevanthi sa characharaa,
Thadhaa sampathkari Lakshmi sarvadhaa sapraseedha may.

21.Yadha vishur dhruvam nithyam swakalaam samnyavesyath,
Thadaiva swakalaam Lakshmi mayi samyak samarpaya.

22.Sarva Soukhya pradhe Devi Bhakthaanaam abhaya pradhe,
Achalam kuru yathnena kalaam mayi nivesayath.

23.Mudaastham mathphaale paramapada Lakshmi sphutakalaa,
Sadaa Vaikunta srir nivasathu kala may natanayo,
Vaseth sathye loke mama vachasi Lakshmir vara kala,
Triya shwetha dhwepe nivasathu kala may swakarayo.

Nethra Bheejam

Om Graam greem grem grime, grom groum gram gra
24.Thavath nnithyam mamangeshu ksheerabhdou Sri kala vaseth,
Soorya chandra masou yavath thavath Lakshmi pathi sriyou.

25.Sarva mangala sampoorna sarva iswarya samanvitha,
Aadhyadhi Sri Maha Lakshmi thwath kala mayi thishtathu.

26.Ajnana thimiram hanthum shudha Jnana prakasika,
Sarva iswarya pradha may asthu thwath kala mayi thishtathu.

27.Alakshmim harathu lshipram thamas sooryas prabha yadha,
Vithanothu mamasreyas thwath kala mayi samsthithaa.

28.Iswarya mangaloth pathi thwath kalayam nidheeyathe,
Mayi thasmad krutharthosmi pathramasmi sthithesthava.

29. Bhavadavesa bhagyarho bhagyavanasmi Bharghavi,
Thwad prasadath pavithroham loka mathar namosthu they.

30.Punaasi maam thwath kalayaiva yasmath
Atha samagacha mamaagratha sthwam,
Param padam Sreer bhava suprasanna,
Mayyachyuthena pravisadhi Lakshmi.

31.Sri Vaikunta sthithe Lakshmi samagacha mmagratha,
Narayanena saha maam krupa drushtya avalokya.

32.Sathya loka sthithe Lakshmi Thwam mamagacha sannidhim,
Vasudevena sahitha praseda varadhaa bhava.

33.Swetha dweepa sthithe Lakshmi Seegraam aagacha suvruthe,
Vishnunaa sahitha devi Jagan matha praseda may.

34.Ksheerambudhi sthithe Lakshmi Samagacha samadhave,
Thwath krupa drushti sudhaya sathatham maam vilokaya.

35.Rathna Garbha sthithe Lakshmi, pari poorna hiranmayi,
Samagacha Samaacha Sthith vaasu puratho mama.

36.Sthira bhava maha Lakshmi nischala bhava nirmale,
Prasanna kamale devi prasanna hrudaya bhava.

37.Sridhare Mahalakshmi thwaddhanthastham maha nidhim,
Seegra muddhruthya puratha pradarsaya samarpaya.

38.Vasundhare Sri Vasudhe vasudhokthri krupa mayi,
Thwath kukshi gatha sarwaswam seegram may sampradarsaya.

39.Vishnu priye Rathna garbhe Samastha phaladhe Shive,
Thwath Garbha gatha hemaadheen sampradarsaya darsaya.

40.Rasa thala gathe Lakshmi Seegram agacha may pura,
Na jane paramam roopam mathar may sampradarsaya.

41.Aavirbhava manovegath, seegram agacha may pura,
Maa vathsa bairiheth yukthwa kamangairiva raksha maam.

42. Devi seegram mamagacha, dharani Garbha sasthithe,
Matha sthava bruthya bruthyoham mrugaye thwaam kuthuhalam.

43.Uthishta Jagruhi mayee samuthishta sujagruhi,
Akshayyan hema kalasan suvarnena supoorithaan.

44.Nikshepaan may samakruthya samuddhruthya mamagratha,
Samunnatha naanaa bhoothwa samyakthehi dhara thalaath.

45.Math sannidhim samagcha mada hitha krupa rasaa
Praseedha sreyasam dhoghdri lakshmir may nayanagratha.

46.Athropavisya Lakshmi thwaam sthiraa bhava hiranmayi,
Susthiraa bhava sampreethya prasanna varada bhava.

47.Aneethamsthu thwaya devi nidheenvai sampradrsaya,
Adhya kshanena sahasaa dhathwa samraksha maam sadaa.

48.Mayi thishta thadha nithyam yadenraadhishu thishtathi,
Abhyam kuru mau devi Mahalakshmi Namosthu they.

49.Samagacha maha Lakshmi shudha jaambu nadha sthithe,
Praseeda puratha sthithwa pranatham maam vilokaya.

50.Lakshmeer bhuvangatha bhasi yathra yathra hiranmayi,
Thathra thathra sthitha thwamn may thava roopam pradarsaya.

51.Kreedanthi bahudha bhoomou pari poorna krupa mayi,
Mama moordhni the hastha mavilambithamarpaya.

52.Phala bhagyodhaye Lakshmi samastha pura vasini,
Praseeda may Mahalakshmi pari poorna mano radhe.

53.Ayodhyadishu sarveshu, nagareshu samasthithe,
Vaibhavai vividhai yukthai samagacha mudhanvithe.

54.Samagacha, Samagacha mamagre bhava susthira,
Karuna rasa nishyantha nethra dwaya vilasini.

55.Sannidhasthwa Maha Lakshmi thwath panim mama masthake,
Karuna sudhaaya maam thwaam abhishichya sthiram kuru

56.Sarva raja gruhe Lakshmi samagacha balanwithe,
Sthithwa aasu puratho me adhya prasadena abhyam kuru

57.Sadaram masthake hastham mama thwam krupaya arpaya,
Sarva raja sthithe Lakshmi thwad kala mayi thishtathu

58.Aadhyaadhi Sri Maha Lakshmi Vishnu vamanga sthithe,
Prathyaksham kuru may roopam raksha maam saranagatham

59.Praseeda may Mahalakshmi supraseedha maha shive,
Achala bhava supreetha susthiraa bhava mad gruhe.

60.Yavathishtanthi Vedascha yavad chandra divakarou,
Yavad vishnuscha yavad thwam thwad kuru krupaam mayi.

61.Chandree kala yadhaa shukle vardhathe sa dine dine,
Thadha daya they mayyeva vardhatha mabhi varthathaam.

62.Yadha Vaikunta nagare Yadha vai Ksheera sagare,
Thadha madh bhavane thishta sthiram Sri Vishnuna saha.

63.Yoginam hrudaye nithyam yadhaa thishtathi Vishnunaa,
Thadha mad bhavane thishta sthiram Sri Vishnuna saha.

64.Narayanasya hrudaye bhavathi yadasthe,
Narayano aapi thava hrud kamala yadasthe,
Narayana sthvamapi nithyamubhou thadaiva,
Thou thishtathaam hrudhi mamapi dayanvithou sree.

65.Vijnana vrudhim hrudaye kuru Sree,
Soubhagya vrudheem kuru may gruhe sree,
Daya su vrushteem kurutham mayi sree,
Suvarna vrushtim kuru may kare sri.

66.Na maam thyajetha Sritha kalpa valli,
Sadbhakthi chinthamani Kama Dheno,
Na maam thyajedha bhava suprasanne,
Gruhe kalathreshu cha puthra varga.

Kukshi Bheejam

Om Am Aam ee yem iym
67.Aadhyadhi maye thwamajanda bheejam,
Thwameva saakaara nirakruthisthwam,
Thwayas druthaschabhja bhavanda sanghaa,
Chithram charithram thava devi vishno.

68.Brhama rudhradhayo deva vedaschapi na saknuyu,
Mahimanam thava sthothum mandoham saknuyam kadham.

69.Amba thwath vathsa vakhyani sooktha sookthaani yani cha,
Thani sweekuru sarvagne dhayaluthwena sadaram.

70.Bhavathim saranam gathwa krutharthassyu purathana,
Ithi sanchithyas manasaa thwaamaham saranam vruje.

71.Anantha nithya sukhinaa thad bhaktha sthwath paarayana,
Ithi Veda pramanadhi devi thwam sranam vruje.

72.Thava prathigna mad bhakthaa na nasyanthithyapi kkachid,
Ithi sanchithya sanchithya praanaan sandharayamyaham.

73.Thwa dheenasthwaham Matha thwad krupa mayi vidhyathe,
Yava sampoorna kama syam thavaddehi daya nidhe.

74.Kshana mathram na saknomi jeevithum thwad krupa vinaa,
Na hi jeevanthi jalaja jalam thyakthwa jalasraya.

75.Yadha hi puthra vathsalyath Janani prasnutha sthani,
Vathsam thwaritham aagathya sampreenayathi vathsala.

76.Yadhi syathava puthroham Matha thwam yadhi mamaki,
Daya payodhara sthanya sudhabhi rabhishincha maam.

77.Mrugyo na guna lesopi mayi doshaika mandhire,
Pamsoonaam vrushti bindhonaam dhoshaanancha na may mathi.

78.Paapinam aham yekagro dhayaloonaam thwamagrani,
Dhyaneeyo madhanyosthi thava kothra jaga thraye.

79.Vidheenaaham na srushtascheth na syathava dhayaluthaa,
Aamayo vaa na srushtasched oushadasya vrudhodhaya.

80.Krupa madagrajaa kim they aham kim vaa thadagraja,
Vicharya dehi may vitham thava devi dhayanidhe.

81.Matha pitha thwam guru sadgathi sree
Thwameva sanjeevana hethu bhootha.
Anyam na manye Jagadeka nadhe
Thwameva sarva mama devi sathyam.

Hrudaya Bheejam

Om gram greem grom Graim Groum Gra, Hum phat kuru kuru swaha.

82.Aadhyadhi Lakshmir bhava suprasanna,
Vishuddha vijnana sukhiaka dhogdhri,
Ajnana hanthri trigunadhi riktha,
Prajnana nethro bhava suprasanna.

83.Asesha Vag jadya malaapa hanthri,
Navam navam sushtu su vakhya dhayini,
Mamaiva jihwagra suranga varthini,
Bhava prasanna vadane cha may sree.

84.Samastha sampathsu viraja mana,
Samastha thejassu vibhasamana,
Vishnu priye thwam bhava dheepya mana,
Vag devatha may vadane prasanna.

85.Sarva pradarsa sakalarth dhe thwam,
Prabha sulavanya daya pradhogdhri
Suva nadhe thwam sumukhi bhava sri,
Hiranmayi may nayana prasanna.

86.Sarvarthadha sarva Jagat prasoothi,
Sarveswari sarva bhayapa hanthri,
Sarvonnathaa thwam sumukhi cha na sree,
Hiranmayi may bhava suprasanna.

87.Samastha vighnouka vinasa karini,
Samastha bhakthaoddharane vichakshana,
Anantha sammodha(soubhagya) sukha pradhayini,
Hiranmayi may nayana prasanna.

88.Devi Praseedha dayaneeya thamaya mahyam,
Devadhinadha bhava deva ganadhi vandhye,
Maathasthadhaiva bhava sannihitha drusor may,
Pathyaa samam mama mukhe bhava prasanna.

89.Maa vathsa bhaira bhayadhana karorpithasthe,
Moulou mamothi mayi dheena jananukambhe,
Matha samarpaya mudhaa karuna kadaksham,
Mangalya bheejamiha na sruja janma matha.

Kanda bheejam

Om sraam sreem sroom sraim sreem sram srah.

90.Kadaksha yiha kamadhukh thava manasthu chinthamani,
Kara sura tharu sadaa bhava nidhi sthvamevendhire,
Bhavethava dhayaraso mama rasayanam chanvaham,
Mukham thava kala nidhir vividha, vanchithartha pradham.

91.Yada rasa sparsana thoyasopi suvarnatha,
Syath kamala thadda they,
Kadaksha samsparsanatho janaanaam
Amangalanamapi mangalathwam.

92. Deheethi nasstheethi sahitha suramyaa,
Bheetho rame thwaam saranam prapadhye,
Atha sadasmin abhaya pradhaa thwam,
Sahaiva pathyaa mama sannidehi.

93.Kalpa drumena maninaa sahithaa suramyaa,
Sristhe kalamayi rasaena rasayanena,
Aasthamatho mama cha druk kara panipada,
Sprushtyaa suvarna vapusha sthira jangama syu.

94.Aadhyadhi vishno sthira dharma pathni,
Twam amba pathyaa mama sannidehi,
Aadhyadhi Lakshmi thwad anugrahena,
Pade pade may nidhi darsanam syath.

95.Aadhyadhi Lakshmi hrudayam padedhya,
Sa Rajya Lakshmi machalaam thanothi,
Maha daridhropi bhaveth dhanadya,
Thadanwaye Sree sthirathaam prayathi.

96.Yasya smarana mathrena thushtaa syad Vishnu vallabha,
Thasya abheeshtam vadathyasu thaam palayathi puthravath.

97.Idham rahasyam hrudayam sarva kama phala pradham,
Japa Pancha sahasram thu purascharana muchyathe.

98.Trikalam yeka kalam vaa naro bhakthi samanvitha,
Ya padeth srunyadwapi sa yathi paramam sriyam.

99.Maha Lakhshmim samuddhisya nisi bhargavavasare,
Idham sri Hrudayam japthwa Pancha varam dhani bhaveth.

100.Aanena hrudhaya nannam Garbhinya aabhimanthritham,
Dadahathi thahkoole puthro jayathe Sri pathi swayam.

101.Narena apyadhavaa naarya, Lakshmi Hrudaya manthrithe,
Jale peethe thad vamse manda bhagyo na jayathe.

102.Ya aswa yungmasi cha Shukla paksha,
Ramothsave sannihithe cha bhakthyaa,
Padeth thadhikothara vara vruuddhyaa,
Labheth souvarnamayim suvrushteem.

103.Ya yeka bhakthyanvaha mek varsham,
Vishuddhadhi sapthathi vara japi,
Sa manda bhagyopi rama kadakshad,
Bhaved sahasraksha sathadhika sree.

104.Sri sangria bhakthim hari dasa dasyam,
Prasanna manthrartha drudaika nishtaam,
Gurossmrutheem nirmala bodha budhim,
Pradehi matha paramam padam Sri.

105.Pruthwee pathithwam purushothamathwam,
Vibhoothi vasam vividartha sidhim,
Sampoorna keerthi bahu varsha bhogam,
Pradehi matha pramam padam sri.

106.Vadartha sidhim, bahu loka vasyam,
Vaya sthirathwam lalanasu bhogam,
Pouthradhilabdhim, sakalartha sidhim,
Pradehi may bhargavi janma janmani

107.Suvarna vrudhim kuru may gruhe sree,
Sudhanya vrudhim kuru may gruhe sree,
Kalyana vrudhim kuru may Gruha sree,
Vibhoothi vrudhim kuru may Gruha sree,

Siro Bheejam
Om yam ham kam lam vam Sreem
108.Dhyaye Lakshmin prahasitha mukhim koti balarka bhasam,
Vidhyut var nambara dharaam bhooshanadyaam sushobaam,
Bheeja pooraam sarasija yugam vibhrathim suvarna pathram,
Bharthra yukthaam muhuramabhayadhaam mahyamapya achyuta sree.

Ithyadharva rahasye Uthara Bhage,
Aadhyadhi Sri Maha Lakshmi hrudaya stotram sampoornam.

error: Content is protected !!