Breaking News
Home / Mantras / lakshmi / Sri Lakshmi Hridayam

Sri Lakshmi Hridayam

Image result for maha laxmi images

Asya Sri Lakshmi Hrudaya Stotra Maha Manthrasya, Bharghava Rishi, Anushtup Chanda,
Sri Maha Lakshmir devatha, Sri Maha Lakshmi preethyarthe Jape Viniyoga.

Dhyanam

Ya sa Padmanasthaa, vipula kati thati, Padma pathrayathakshi,
Gambeeravarthanabhi, sthana bhara namitha, Shubra vashtrothareeya,
Lakshmeer divyai gajendrai mani gana khachithai snapitha Hema Khumbhai,
Nithyam sa padma hastha mama vasathu gruhe sarva mangalya yuktha..

Lamidhyadhi Pancha opachara poojam kruthwa

Sridevi pradamam nama, Dwitheeyo amruthothbhava,
Tritheeyam Kamala proktha , chathurtham Chandra Shobhana., 1

Panchamam Vishnu pathni cha sashtam Sri vaishnavi thadha,
Sapthamam thu Vararoho hyastamam Hari vallabha., 2

Navamam Sarngini proktha, dasamam deva devika,
Ekadasam Maha Lakshmeem, dwadasam Loka Sundari., 3

Sri padma, kamala, Mukunda mahishi, Lakshmi Trilokeswari,
Maa Ksheerabdha sutha, Virincha janani, Vidhya, sarojasana,
Sarvabheeshta phala pradaethi sathatham namani ye dwadasam,
Pratha shudha thara padanthya abhimathan, sarvan Labhanthe shubhaan., 4

Sri Lakshmi hrudayanchaithath nama dwadasa yugmakam,
Trivaram padathe yasthu sarva iswaryamapnuyath., 5.

Ithi Sri Lakshmi Hrudaya stotram

error: Content is protected !!