Breaking News
Home / Ashtakams / Sri Krishnashtakam

Sri Krishnashtakam


Sriyaslishto Vishnu sthira chara gurur veda vishayo,
Dhiyaam sakshee shudho harira sura hanthabja nayana,
Gadhee Shankhee Chakreevimala vana mali sthira ruchi,
Saranyo lokeso mama bhavathu krushnokshi vishaya., 1

Yatha sarvam jatham viyadhanila mukhyam jagadhidham,
Sthithou nissesham yovathi nija sukhamsena madhuhaa,
Laye sarvam swasmin harathi kalayaa yasthu savibhu,
Saranyo lokeso mama bhavathu krushnokshi vishaya., 2

Asoonayamyadhou yani Niyama mukhyai sookaranai,
Nirudhyedham chitham hrudi vilaya maneeya sakalam,
Yameedyam pasyanthi pravaramathayo mayi namasou,
Saranyo lokeso mama bhavathu krushnokshi vishaya., 3

Prithvyam thishtan yo yamayathi maheem Vedanadharam,
Yamithyadhou Vedo vadathi jagathameesamamalam,
Niyantharam dhyeyam muni sura nrunaam moksha damasou,
Saranyo lokeso mama bhavathu krushnokshi vishaya., 4

Mahendradhi devo jayathi dithi janyasya balatho,
Na kasya swathanthryam kwachidhapi kruthow yath kruthi mruthe,
Kavithwa derggavam pariharathi yosou vijayina,
Saranyo lokeso mama bhavathu krushnokshi vishaya., 5

Vinaa yasya dhyaanam vrajathi pasuthaam sookhara mukhaam,
Vinaa yasya jnanam jani mruthi bhayam yathi janathaa,
Vinaa yasya smruthya krumi satha janim yathi sa vibhu,
Saranyo lokeso mama bhavathu krushnokshi vishaya., 6

Narraa thangothanga sarani sarano branthi harano,
Ghana shyamo vaamo Vruja sisu vayasyo, Arjuna sakha,
Swayambur bhoothaanam janaka uchithachara sukhadha,
Saranyo lokeso mama bhavathu krushnokshi vishaya., 7

Yadha dharma glanirbhavathi jagathaam kshobha karana,
Thadhaa loka swami prakatitha vapu sethu drugaja,
Sathaam dathaa swacho nisamsa guna geetho vrujapathi,
Saranyo lokeso mama bhavathu krushnokshi vishaya., 8

Ithi harir akhilaathma aaradhitha sankarena,
Sruthi visadha gunosou mathru mokashartha madhya,
Yathi vara nikate Sri yuktha Aavirbhabhoova,
Swagunavrutha udhaara sankha chakrabhja hastha., 9

error: Content is protected !!