Breaking News
Home / Mantras / Sri Krishna Sthuthi from Garga Samhitha

Sri Krishna Sthuthi from Garga Samhitha

Deva ouchu:-
1.Krishnaya poorna purushaya parathparaya,
Yagneswaraya para karana karanaya,
Radha varaya pari poorna thamaya sakshad,
Goloka nama dhishanaya nama parasmai.

2.Yogeswara kila vadanthi maha param,
Thwam thathraiva sathwatha manaa krutha vigraham cha ,
Asmabhir adhya vidhitham yadadodwayam they ,
THasmai namosthu mahasaam pathaye parasmai.

3.Vyangyena vaa na , na hi lakshanaya kadhaapi,
Spotena yach kavayo na visaanthi mukhyaa ,
Nirdesya bhava rahitham prakruthe param cha,
Thwaam brahma nirgunam alalam vrajama.

4.Thwaam Brahma kechidh , avayanthi pare cha ,
Kalam kechith prasanthamapare bhuvi koorma roopam,
Poorve cha yogam apare kila karthu bhavam,
Anyokthibhir na vidhitham saranam gathaa sma.

5.SReyaskari bhagawathas thwad pada sevam,
Hithwaa adha Theertha yajanaadhi thapas charanthi,
Jnanena a ye cha vidhithaa bahu vighna sanghai ,
SAnthadithaa kimu bhavanthi na they krutharthaa.

6.Vijnapyamadhya kimu deva asesha sakshi,
Ya sarva Bhootha hrudeshu virajamana,
DEvair namadhbir amalasya muktha dehais,
Thasmai namo bhagwathe purushothamaya. .

7.Yo Radihika hrudaya Sundara chandra hara ,
Sri Gopika nayana jeevana moola haara,
Goloka dhama dishana dwaja aadhi deva,
Sa thwam vipathsu vibhudhaan paripahi pahi.

8.Vrundavanesa giri raja pathe vrujesa,
Gopala vesha krutha nithya vihara leela,
Radhapathe sruthi dharadhipathe dharaam thwaam,
Govardhanoddharana udhara dharma dharaam.

Ithi Sri Garga samhithaayaam goloka khande thritheeyo adhyaye,
Sri Krishna Sthuthi sampoornam.

error: Content is protected !!