Breaking News
Home / Mantras / Sri Krishna Mangalam

Sri Krishna Mangalam

Mangalam Yadavendraya, mahaneeya gunabhdhaye,
Vasudeva thanujaya, vaasudevaya mangalam., 1

Kireeta kundala braja dala kairyanmukhasriye,
Sri Vathsa kaushtboth bhasi vakshase chasthu Mangalam., 2

Neelambudha nikasaya vidhyuth sadrusa vasase,
Devaki vaasudevabhyam samsthudayasthu mangalam., 3

Thaabhyam samprarthithayadha prakrutha bhaka roopine,
Yasodaya gruham pithra prapithayasthu mangalam., 4

Poothana asupayapana pesalaya suraraye,
Sakatasura vidwamsi . padapadmaya Mangalam., 5

Yasodha lokithe swasye viswaroopa pradarshine,
Maaya maanusha roopaya madhavayasthu mangalam., 6

Thrunavarttha dhanoojasuharinee, shubhakarine,
Vathsasura prabhethre cha vathsa paalaya mangalam., 7

Damodharaya veeraya yamalarjuna pathine,
Dhathra hruthaanaam vathsanaam roopa darthresthu mangalam., 8

Brhamasthuthaya krishnaya, kalleya phana nruthyathe,
Davagni rakshithasesha gogopalaya mangalam., 9

Govardhanachaladharthre gopi kreedabhilakshine,
Anjalya hrutha vasthranam supreethayasthu mangalam., 1

0

Sudarshanakhya gandharva shapa mokshana karine,
Sanga chooda siroharthre, vrushabhagnaya managalam., 11

Kanthini sutha sandrushta divya roopaya sourine,
Trivakraya prarthithaya, sundarangaya mangalam., 12

Gandha malyam paratyaya, gajaraja vimadhine,
Chanura mushti prana harine chasthu mangalam., 13

Kamsahanthre Jarasandha baa mardhana karine,
Madhurapura vaasaya mahadheeraya mangalam., 14

Muchukunda mahananda dhayine paramathmane,
Rukhmanee pariethre, cha sabalayasthu Mangalam., 15

Dwarakapura vasaya haranoopura dharine,
Sathyabhama samedhaya narakagnaya mangalam., 16

Banasura karachethre, bhoothanatha sthuthaya cha,
Dharmahoothaya yagartham, sarmadhayasthu mangalam., 17

Karayithre Jarasandha vadam bheemena rajabhi,
Mukthai sthuthaya thathputhra rajyadhayasthu mangalam., 18

Chaidhyathejopaharthre cha pandava priyakarine,
Kuchelaya maha bhagya dhayine, thesthu mangalam., 19

Devyasthka samedhaya puthrapouthrayudhaya cha,
Shodasa sthree sahasraisthu samyudhayasthu mangalam., 20

Ya sishta rakshanapara karunamburasi,
Dushtasuraam sanrupatheen vinigruha ya suran,
Kashtam dasam apanuthandarasa pruthivya,
Pushtim dadadthu sahari kuladaivatham na., 21

error: Content is protected !!