Breaking News
Home / Mantras / Sri Krishna Dwadasa Nama Stotram

Sri Krishna Dwadasa Nama Stotram

Srunu thwam munaya sarve Gopalasya Mahathmana,
Ananthasya prameyasya nama dwadasakam sthavam., 1

Arjunaya pura Githam Gopalena Mahathmana,
Dwarakayam prarthayathe Yasodascha sannidhou., 2

Nyasam

Asya Sri Krishna dwadasa nama stotra maha manthrasya, Phalguna rishi,
Anushtup chanda, Sri Krishna Paramathma Devatha, Om bheejam,
Swahethi Shakthi Sri Gopala Krishna preethyarthe Jape Viniyoga.

Dhyanam

Janubhyam abhidavantham, Bahubhyam adhi Sundaram,
Sakundalalakam Balam, Gopalam Chinthayeth usha.

Manthram

Pradamam thu Harim vidhyath Dwitheeyam Kesavam Thadha,
Tritheeyam Padmanabham cha Chathurtham Vamanam Thadha., 1

Panchamam Veda Garbham cha Sashtamam Madhu soodhanam,
Sapthamam Vasudevam cha Varaham cha ashtamam thadha., 2

Navamam Pundareekaksham, dasamam cha Janardhanam,
Krishnam ekadasa proktham Dwadasam Sreedharam thadha., 3

Evam dwadasa namani Mayaa prokthani Phalguna,
Kala thratam Padeth yasthu thasya punya phalam srunu., 4.

Chandrayana Sahasrasya, kanya dana samasya cha,
Aswamedha sahasrasya, phalam apnodhi manava., 5

error: Content is protected !!