Breaking News
Home / Mantras / Sri hari srotram

Sri hari srotram

Sri hari srotram

Sri hari srotram  for meditating the lord sri hari.By chanting this srotram will free from suffering and pain.

srotram

Jagajjalapalam Kachad Kanda Malam Sarahandraphalam Mahadaithyakalam
Nabho Neelakayam Duravaramayam Supadmasahayam Bajeeham Bajeeham 1
 
Sadambhodhi Vasam Galathpushpahasam Jagatsannivasam Sathadhithyabhasam
Gadhachakra Sastramlasad Peetha Vasthram Hasacharu Vaktram Bajeeham Bajeeham 2
 
Ramakantaharam Sruthivrathasaram Jalantharviharam Dharabharaharam
Chidanandaroopam Manogna Swaroopam Druthaneka Roopam Bajeeham Bajeeham 3
 
Jarajanma Heenam Parananda Peetham Samadana Leenam Sadaivanaveetham
Jagajjanma Hethum Suraneeka Kethum Trilokaika Sethum Bajeeham Bajeeham 4
 
Kruthamnayaganam Khagadhisayanam Vimukthernidhanam Hararadhimanam
Swabakthanukoolam Jagadvrukshamoolam Nirastharthasoolam Bajeeham Bajeeham 5
 
Samasthamaresam Dwirephabha Klesam Jagat Bimba Lesam Hrudakasa Desam
Sada Divya Deham Vimukthakhileham Suvaikuntageham Bajeeham Bajeeham 6
 
Suralibalishtam Trilokivarishtam Gurannangarishtam Swaroopaikanishtam
Sadyudhadheeram Mahaveeraveeram Bhambhoditheeram Bajeeham Bajeeham 7
 
Ramavamabhagam Thalanagna Nagam Kruthadeethayagam Gatharagaragam
Muneendrai Sugeetham Surai Sapareeham Ganougairaathetham Bajeeham Bajeeham 8
error: Content is protected !!