Breaking News
Home / Mantras / Sri Hari Sarana Saptakam

Sri Hari Sarana Saptakam

Dheyayam vadanthi shivamevahi kechid anye,
Sakthim Ganesamaparethu divakaram vai,
Roopaisthu thairapivibhasiya thasthwameva,
Thasmath thwmeva saranam Mama Sanka pane., 1

No sodharo na janako janani na jaya,
Naivathmajo na cha kulam vipulam balam vaa,
Sandrusyathena kila kopi sahaya kale,
Thasmath thwmeva saranam Mama Sanka pane., 2

No upasitha mada mapyasamaya mahaantha,
Stheerthani chasthikadhiyani sevithani,
Devarchanam cha vidhi vannakruthan kadhapi,
Thasmath thwmeva saranam Mama Sanka pane., 3

Durvasana mama sada parikarshayanthi,
Chitham sareeramapi roga gana dahanthi,
Sanjeevanam cha parahasha gaham thadaiva,
Thasmath thwmeva saranam Mama Sanka pane., 4

Poorvam kruthani durithani mayathu yani,
Smruthvakhilani hrudayam parikampathe me,
Khyatha cha the pathitha pavaa thathu yasmath,
Thasmath thwmeva saranam Mama Sanka pane., 5

Dukham jara jananajamvividascha roga,
Kakaswa sookara janir niraye cha patha,
They vismruthe phalamidham vithatham hi loke,
Thasmath thwmeva saranam Mama Sanka pane., 6

Vedeshu darama vachaneshu thadha gatheshu,
Ramayanepi cha purana kadambake vaa,
Sarvathra sarva vidhinaa gathithasthwameva,
Thasmath thwmeva saranam Mama Sanka pane., 7

error: Content is protected !!