Breaking News
Home / Mantras / Sri Hari Nama Ashtakam

Sri Hari Nama Ashtakam

Sri Kesavachyutha mukunda Radangapane,
Govinda, madhava Janardhana dhanavare,
Narayanamarapathe, srijagannivasa,
Jihve japethi sathatham Maduraksharani., 1

Sri deva deva, madhusudhana, saranga pane,
Damodhararnva nikethana, Kaida bhaare,
Viswambharabharana bhooshitha bhumipala,
Jihve japethi sathatham Maduraksharani., 2

Sri Padma lochana, gada dhara, Padmanabha,
Padmesha padma pada pavana, padma pane,
Peethambara ambara ruche ruchiravathara,
Jihve japethi sathatham Maduraksharani., 3

Srikantha kousthubha dhararthi harabjapane,
Vishno, Trivikrama, maheedhara, dharma setho,
Vaikunta vasa, vasudhadhipa, Vasudeva,
Jihve japethi sathatham Maduraksharani., 4

Sri Narasimha Narakanthaka, kanthamurthe,
Lakshmipathe, garudavahana, sesha sayin,
Kesi pranasana, sukesi kireeta moule,
Jihve japethi sathatham Maduraksharani., 5

Sri vathsa lanchana, surarshabha shankapane,
Kalpantha varidhi vihara hare murare,
Yagnesa yagnamaya yagnabhugadhi deva,
Jihve japethi sathatham Maduraksharani., 6

Sri Rama ravana ripo,raghu vamsa ketho,
Sithapathe, dasaradathmaja, Rajasimha,
Sugreevamithra mruga vedhana chapa bane,
Jihve japethi sathatham Maduraksharani., 7

Sri Krishna vrushnivara yadhava radhikesa,
Govardhanodharana kamsa vinasa soure,
Gopala venu dhara pandu suthaika bandho,
Jihve japethi sathatham Maduraksharani., 8

Ithyashtakam Bhagavatha sathatham naro yo,
Namangitham patathi nithya mananya chetha,
Vishno param padamupaithi punarna jathu,
Mathu payodhara rasam pibadeeha sathyam., 9

error: Content is protected !!