Breaking News
Home / Mantras / Sri Gopala Stotram

Sri Gopala Stotram

Naveena neeradha shyamam, neelendivaralochanam,
Vallavee nandanam, Vande krishnam, Gopalaroopinam., 1

Sphurad barhadhalodhbadha neela kunchita moordhajam,
Kadamba kusumobadha vanamala Vibhooshitham., 2

Ganda mandala samasargichalath kanchana kundalam,
Sthoola muthaphalodaraharadhypthitha vakshasam., 3

Hemangadhathula kotikireedojwala vigraham.,
Manda marutha samkshobhavathgithambhara sanchayam., 4

Ruchiroshtaputanyasthavamsee madhra nisswanai,
Lasad gopalikaa chetho mohayantham muhoormuhu., 5

Veellava vadanam bhoja madhupana madhu vratham,
Kshobhayantham manasthasam sasmera panga veekshanai., 6

Younaod binnadehabhi samsikthabhi parasparam,
Vichitrambharabhooshabhir gopa nareebhiravrutham., 7

Prabinnanjana kalindi jala keli kalthsukam,
Yodhayantham kwachid gopan vyaharatham gavam ganam., 8

Kalindi jala samsarga seethalanila sevithe,
Kadamba padaschaye sthitham vrundavane kwachith., 9

Rathna bhoodara samlagna rathnaasana parigraham,
Kalpa pada madhyastha hema manda pikagatham., 1

0

Vasantha kusuma modha surabhee krutha ding mukhe,
Govardhana girou ramye sthitham rasa rasothsakam., 11

Savyahastha thalanyastha giri varyatha pathrakam,
Gandithagandalonmuktha muktha sara Ghana ghanam., 12

Venu vadhya manollasakrutha humkara niswanai,
Savathsairanmukhai saswad gorulairabi veekshitham., 13

Krishna mevanugayadhbhisthascheshtavasa varthibhi,
Dandapasodhyutha karair gopalair upashobhitham., 14

Naradhadhyair munisreshtair veda vedantha paragai,
Preethi susnighdaya vacha sthuyamanam parathparam., 15

Ya yenam chinthaye devam bhakthya samsthouthi manava,
Trisandhyam thasya thushto asou dadathi varameepsitham., 16

Rajavallabhathamethi bhaveth sarva jana priya,
Achala sriyamapnothi sa vagmi jayathe druvam., 17

error: Content is protected !!