Breaking News
Home / Mantras / Lalitha Devi / Sri Durga Apad udharaka stotram

Sri Durga Apad udharaka stotram

Namasthe saranye, shive sanukampe,
Namasthe jagad vyapike viswaroope,
Namasthe jagad vandhya padaravindhe,
Namasthe jagatharini thrahi durge., 1

Namasthe jagath chinthyamana swaroope,
Namasthe maha yogini, jnana roope,
Namasthe, namasthe sadananda roope,
Namasthe jagatharini thrahi durge., 2

Anadhasya dheenasya thrushnathurasya,
Bhayarthasya bheethasya bhadasya jantho,
Thwameka gathir Devi nisthara karthri,
Namasthe jagatharini thrahi durge., 3

Aranye, rane, dharune, shathru madhye,
Anale sagare pranthare raja gehe,
Thwameka gathir Devi nisthara nouka,
Namasthe jagatharini thrahi durge., 4

Apare, maha dusthare athyantha ghore,
Vipath sagare majjatham deha bhajam,
Thwameka gather Devi, nisthara hethu,
Namasthe jagatharini thrahi durge., 5

Namaschandige, chanda durdanda leela,
Samuth gandtha aganditha sesha sathro,
Thwameka gather Devi nisthara bheejam,
Namasthe jagatharini thrahi durge., 6

Thwamevaghabhava dhrutha sathya vadi,
Na jathajitha krodhanath krodhanishta,
Ida pingala thwam sushumna cha nadi,
Namasthe jagatharini thrahi durge., 7

Namo devi durge shive Bheema nadhe,
Saraswathyarundathithyamogha swaroope,
Vibhoothi sachi kala rathri sathi thwam,
Namasthe jagatharini thrahi durge., 8

Saranamasi suranam sidha vidhyadharanaam,
Muni manuja pasoonaam, dasyubhisthasithanaam,
Nrupathi gruha gathanaam, vyadhibhi peedithanam,
Thwamasi saranameka devi durge praseeda., 9

Sarvam vaa slokamekam vaa yah padeth bhakthiman sada,
Sa sarvam dushkrutham thyakthwa prapnodhi paramam padam., 1

0

error: Content is protected !!