Breaking News
Home / sahasranamas / Sri Ayyappa Sahasranamam

Sri Ayyappa Sahasranamam

Image result for ayyappa swamy

Sankalpam

Asya Sri Harihara puthra Sahasranama stotra Maha manthrasya,
Ardha Nareeswara Rishi, Anushtup chanda, Sri Hari hara puthro devatha

Dhyanam
Dhyayed Uma pathi ramapathi bhagyaputhram,
Vethrojjwalad kara thalambhasithabhi ramam,
Viswaika vasya vapusham, mrugaya vinodham,
Vanchanu rupa phaladham, vara bhootha nadham.

Namas

Om Shiva Puthraya nama
Om Maha thejase nama
Om Shiva karya dhurantharaya nama
Om Shiva pradhaya nama
Om Shiva jnanine nama
Om Shaiva dharma surakshithayai nama
Om Shankha darine nama
Om Suradhyakshaya nama
Om Chandra moulaye nama
Om Surothamaya nama
Om Kamesaya nama
Om Kama Thejaswine nama
Om Kamadhi phala samyudhaya nama
Om Kalyanaya nama
Om Komalangaya nama
Om Kalyana phala dhayakaya nama
Om Karunabdhaye nama
Om Karma Dakshaya nama
Om Karuna rasa sagaraya nama
Om Jagat priyaya nama
Om Jagad rakshakaya nama
Om jagad Ananda dayakaya nama
Om Jayadhi Shakthi samsdsevyaya nama
Om Janahladhaya nama
Om jeeheeshukaaya nama
Om Jithendriyaya nama
Om Jitha krodaya nama
Om jitha devari sangakayai nama
Om Jaiminyadhi rishi sevithayai nama
Om Jara marana nas akayai nama
Om Janardhana suthatyai nama
Om Jyeshtayai nama
Om Jyeshtadhi Gana sevithayai nama
Om Janma heenaya nama
Om Jithamithraya nama
Om janakenabhi poojithayai nama
Om Parameshtine nama
Om Pasupathaye nama
Om Pankajasana poojithayai nama
Om Pura hanthre nama
Om Pura thathre nama
Om Paramaiswarya dhayakaya nama
Om Pavadhi surai sevithaya nama
Om Pancha brahma paraayanayai nama
Om Parvathi thanayai nama
Om Brahmane nama
Om Pranandaya nama
Om Parathparaya nama
Om Brahmishtaya nama
Om Jnana nirathaya nama
Om Gunaguna niroopakayai nama
Om Gunadhyakshayai nama
Om Guna nidhaye nama
Om Gopalenabhi poojithaya nama
Om Gorakshakaya nama
Om Godhanadhaya nama
Om Gajaroodaya nama
Om Gaja priyayai nama
Om Gaja greevaya nama
Om Gaja Skandaya nama
Om Gabhasthaye nama
Om Gopathaye nama
Om Prabhave nama
Om Grama Palaya nama
Om Gajadhyakshaya nama
Om Diggajanobhi poojithaya nama
Om Ganadhyakshaya nama
Om Gana pathaye nama
Om gavaam pathaye nama
Om Aharpathaye nama
Om Jadadharaya nama
Om Jala Nibhaya nama
Om Jaiminadhyai poojithaya nama
Om Jalandhara nihanthre nama
Om Sonakshaya nama
Om Sona vasase nama
Om Suradhipaya nama
Om Soka hanthre nama
Om Shobhakshaya nama
Om Surya thaijasaya nama
Om surarchithaya nama
Om surair vandhyaya nama
Om Sonangaya nama
Om salmali pathaye nama
Om sujyothishe nama
Om sara veeragnaya nma
Om Saraschandra nibhananayai nama
Om Sanakadhi muni dhyeyaya nama
Om Sarva Jnana pradhaya nama
Om Vibhava nama
Om Halayudhaya nama
Om Hamsa nibhaya nama
Om Haryakshasana thath parayai nama
Om Haha hoohoo mukha sthuthaya nama
Om Haraye nama
Om Hara priyaya nama
Om Hamsaya nama
Om Paavanaya nama
Om Pavaka nibhaya nama
Om Bhaktha papa vinasakaya nama
Om Bhasithangaya nama
Om Bhasyathrathre nama
Om Bhanu mathe nama
Om Bhanu Thejase nama
Om Tripundrakaya nama
Om Trinayanaya nama
Om Tripundarngitha masthakaya nama
Om Tripuragnaya nama
Om Deva varaya nama
Om Devarikula nasakaya nama
Om Deva senadhipathaye nama
Om Thejase nama
Om Thejorasaye nama
Om Dasananaya nama
Om Darunaya nama
Om Dosha hanthre nama
Om Dordhandaya nama
Om Danda nayakaya nama
Om Dhanush panaye nama
Om Dharadhyakshaya nama
Om Dhanikaya nama
Om Dharma vathsalaya nama
Om Dharmagnaya nama
Om Dharma nirathaya nama
Om Dhanu Sasthra paarayanaya nama
Om Sthoola karnaya nama
Om Sthoola thanave nama
Om Sthoolakshaya nama
Om Sthoola bahukaya nama
Om Thanuthamaya nama
Om Thanu thranaya nama
Om Tharakaya nama
Om Thejasaam pathaye nama
Om Yogeeswaraya nama
Om Yoga nidhaye nama
Om Yogine nama
Om Yogasana sthithaya nama
Om Mandhara vatika mathayai nama
Om Malayachala Vasa bhoove nama
Om Mandhara kusuma Prakhyayai nama
Om Manda marutha sevithaya nama
Om Mahaabhaase nama
Om Maha vakshase nama
Om Manohara madharchithaya nama
Om Mahonnathaya nama
Om Maha kayaaya nama
Om Mahanethraya nama
Om Maha hanave nama
Om Maruth poojyaya nama
Om Maana dhanaaya nama
Om Mohanaya nama
Om Moksha dayakaya nama
Om Mithraya nama
Om Medhaayai nama
Om Mahoujaswine nama
Om Maha varsha pradhayakaya nama
Om Bhashakaya nama
Om Bhashya sasthragnaya nama
Om Bhanumathe nama
Om Bhanu thaijase nama
Om Bhishaje(ge) nama
Om Bhavani puthraya nama
Om Bhava tharana karanaya nama
Om Neelambaraya nama
Om Neela nibhaya nama
Om Neela greevaya nama
Om Niranjanaya nama
Om nethra thrayaya nama
Om Nishadagnaya nama
Om nana rathnopa shobhithaya nama
Om Rathna prabhaya nama
Om Rema puthraya nama
Om Ramaya parithoshithaya nama
Om Raja sevyaya nama
Om Raja dhanaya nama
Om Ranadhordhanda mandithaya nama
Om Ramanya nama
Om Renuka sevyaya nama
Om rajhanee chara dhaaranaya nama
Om eesanaya nama
Om Ibharad sevyaya nama
Om eeshaana thraya nasanaya nama
Om ida vasaya nama
Om Hema nibhaya nama
Om Haima prakara shobhithaya nama
Om Haya priyaya nama
Om Haya greevaya nama
Om Hamsaya nama
Om Hari Hara athmajayai nama
Om Hata sphatika prakhyayai nama
Om Hamsa roopdena sevithaya nama
Om Vana Vaasaya nama
Om Vanadhyakshaya nama
Om Vama devaya nama
Om Varaananaya nama
Om Vaivaswatha pathaye nama
Om Vishnave nama
Om Virad roopaya nama
Om Visampathaye nama
Om Venu Nadhayta nama
Om Varagreevaya nama
Om Varaa abhaya karanwithyai nama
Om Varchaswine nama
Om Vipula greevaya nama
Om Vipulakshaya nama
Om Vinodhavathe nama
Om Vaina varanya vaasaya nama
Om Vama devena sevithaya nama
Om vethra hasthaya nama
Om Veda nidhaye nama
Om Vamsa devaya nama
Om Parangakaya nama
Om Hreemkaraya nama
Om Hreem manase nama
Om Hrishtaya nama
Om Hiranyaya nama
Om Hema sambhavaya nama
Om Huthasaya nama
Om Hutha nishpanaya nama
Om Humkarakruthi suprabhaya nama
Om Havya vaahaya nama
Om Havya karaya nama
Om Attahasaya nama
Om Aparahathaya nama
Om Anu roopaya nama
Om Roopa karaya nama
Om Ajaraya nama
Om Athanuroopakaya nama
Om Hamsa mantraya nama
Om Hutha bhuje nama
Om Hemambara sulakshanaya nama
Om Neepa priyaya nama
Om Neela vasase nama
Om Nidhi palaya nama
Om neerathaapaya nama
Om Krodahasthaya nama
Om Thapasthathre nama
Om Thapo rakshakaya nama
Om Thapahwayaya nama
Om Moordhabhishikthaya nama
Om Maanine nama
Om Manthra roopaya nama
Om Mrudaya nama
Om Manave nama
Om Medhavine nama
Om Medha somushnave nama
Om Makaraya nama
Om Makaralaayaya nama
Om Marthandaya nama
Om Manju kesaya nama
Om Masa palaya nama
Om Mahoushadhaye nama
Om Srothriyaya nama
Om Shobhamanaya nama
Om Savithre nama
Om Sarva desikaya nama
Om Chandra hasaya nama
Om Samaya nama
Om Sakthaya nama
Om Sasi bhasaya nama
Om Samadhikaya nama
Om Sudanthaya nama
Om Sukapolaya nama
Om Shadvarnaya nama
Om Sampadho adhipaya nama
Om Garalaya nama
Om Kala kandaya nama
Om Gonethre nama
Om Go mukha prabhave nama
Om Koushikaya nama
Om Kala devaya nama
Om Krosakaya nama
Om Krouncha Bhedakaya nama
Om Kriya karaya nama
Om Krupalave nama
Om Kara veera Kareruhayai nama
Om Kandharpa dharpa haarine nama
Om Kama Dhatre nama
Om Kapalakaya nama
Om Kailasa vasaya nama
Om Varadaya nama
Om Virochanaya nama
Om Vibhasave nama
Om Bhabruvahaya nama
Om Baladhyakshaya nama
Om Phsana mani vibhooshanaya nama
Om Sundaraya nama
Om Sumukhaya nama
Om Swachaya nama
Om Sabhasadaya nama
Om Sabhakaraya nama
Om Sara nivruthaya nama
Om Sakrapthaya nama
Om Saranagatha palakaya nama
Om Theeshna damshatraya nama
Om Deerga jihwaya nama
Om Pingalakashaya nama
Om Pischagnaya nama
Om Abhedhyaya nama
Om Anga dardyaya nama
Om Bhojya palaya nama
Om Bhoopathaye nama
Om Grudhra nasaya nama
Om avishahyaya nama
Om Dig dehaya nama
Om Daithya dahaya nama
Om badala pooritha mukhauai nama
Om vyapakaya nana
Om Visha mochakaya nama
Om Vasanthaya nama
Om Samara krudhaya nama
Om Pungavaya nama
Om Pankajasana nama
Om Viswa darpaya nama
Om Nischithajnaya nama
Om Nagabharana bhooshithaya nama
Om Bharathaya nama
Om Bhairavakaraya nama
Om Bharanaya nama
Om Vamana kriyaya nama
Om Sihasyaya nama
Om Simha roopaya nama
Om Sena pathaye nama
Om Sakarakaya nama
Om Sanathanaya nama
Om Sidha roopine nama
Om Sidha Dharma parayanayai nama
Om Adhithya roopaya nama
Om Apadgnya nama
Om Amruthabdhi nivasa bhuve nama
Om Yuva rajaya nama
Om Yogi varyaya nama
Om Ushas thejase nama
Om Udu prabhaya nama
Om Devadhi devaya nama
Om Daivagnaya nama
Om Thamroishtaya nama
Om Thamra lochanaya nama
Om Pingalakshaya nama
Om Pincha choodaya nama
Om Phana mani Vibhooshithaya nama
Om Bhujanga bhooshanaya nama
Om Bhogaya nama
Om Bhogananda karaya nama
Om avyaya nama
Om Pasncha hasthena sampoojyaya nama
Om Pancha banena sevithaya nama
Om Bhavaya nama
Om Sarvaya nama
Om Bhanu mayaya nama
Om Prajapathya swaroopakaya nama
Om Swachandaya nama
Om Chandha sasthragnaya nama
Om Daandhaya nama
Om Deva manu prabhavane nama
Om Dasa bhuje nama
Om Daladhyakshaya nama
Om Dhanavaanaam vinasaya nama
Om Sahasrakshaya nama
Om Satha nishpannaya nama
Om Sathananda samagamaya nama
Om Grudhadhrivasaya nama
Om Sambheeraya nama
Om Gandha graahaya nama
Om Ganeswaraya nama
Om Gomedhaya nama
Om Gandaka vasaya nama
Om Gokulai parivarithaya nama
Om Pariveshaya nama
Om Pada jnanine nama
Om Priyam gudhruma vasakaya nama
Om Guha vaasaya nama
Om Guru varaya nama
Om Vandhaneeyaya nama
Om Vadhanyakaya nama
Om Vruthakaraya nama
Om Venu panaye nama
Om Veena dhanda dharaya nama
Om Haraya nama
Om Haimeedyaya (haimeelyaya) nama
Om Hothyasubhagaya nama
Om Houthragnaya nama
Om Ojasampathaye nama
Om Pavamanaya nama
Om praja thanthu pradhyai nama
Om Danda vinasanaya nama
Om nimeelyaya nama
Om nimishardagnaya nama
Om Nimishakara karanaya nama
Om ligudabhaya nama
Om Lidakaaraya nama
Om Lakshmi vandhyaya nama
Om Vara prabhave nama
Om Idagnaya nama
Om Pingalaa vaasaya nama
Om Sushmna madhyaya nama
Om Bhikshatanaya nama
Om Bheema varchase nama
Om Vara Keerthaye nama
Om Sabheswaraya nama
Om Vacho atheethai nama
Om Vara Nidhaye nama
Om Parivethre nama
Om Pramanakayai nama
Om Aprameyaya nama
Om Anirudhaya nama
Om Anathadithya suprabhaya(varchase ) nama
Om Vesha priyaya nama
Om visha graahaya nama
Om Vara dana karothamaya nama
Om Vipinaya nama
Om Veda saaraya nama
Om Vedanthe parithoshithaya nama
Om Vakraa gamaya nama
Om Varcha vachase nama
Om Bala dhatre nama
Om Vimana vathe nama
Om Vajra kanthaya nama
Om Vamsaka(va) rayai nama
Om Vatu raksha visaradhayai nama
Om vapra kreedayai nama
Om Vipra poojyaya nama
Om Velaa raasayai nama
Om Chalalakayai nama
Om Kolahalaya nama
Om Kroda nethraya nama
Om Krodasyaya nama
Om Kapala bhoothe nama
Om Kuncharedhyaya nama
Om Manju vasase nama
Om Kriyaa maanaya nama
Om Kriyapradhayai nama
Om Kreeda nadhaya nama
Om Keela hasthaya nama
Om Krosamanaya nama
Om Baladhikaya nama
Om Kanakaya nama
Om Hothya bhaagine nama
Om Kha vaasayai nama
Om Khacharayai nama
Om Khagayai nama
Om Ganakayai nama
Om Guna nirdhishtayai nama
Om Guna thyagine nama
Om Kusadhipaya nama
Om Paatalaaya nama
Om Pathra dharine nama
Om Palaasaaya nama
Om Puthra vardhanaya nama –He who blesses us with children
Om Pithru sacharithaya nama
Om Preshtaya nama
Om papa bhasma puna suchaye nama
Om Phala nethraya nama
Om Phulla kesaya nama
om Phulla kalhara bhooshithayai nama
Om Phani sevyaya nama
Om Patta Bhadraya nama
Om patave nama
Om Vagmine nama
Om Vayodhikaya nama
Om Chora natyaya nama
Om Chora veshaya nama
Om Choragnaya nama
Om Chourya Vardhanaya nama
Om Chanchalakshaya nama
Om Chamarakaya nama
Om Marechaye nama
Om Madha gamikaya nama
Om Mrudabaaya nama
Om Mesha vahaya nama
Om Maithilyaya nama
Om Mochakaya nama
Om Manase nama
Om Manu roopaya nama
Om Manthra devaya nama
Om Manthra rasaye nama
Om Maha drudaya nama
Om sthupignaya nama
Om Dhana dathre nama
Om Deva vandhyaya nama
Om Tharanaya nama
Om Yagna priyaya nama
Om Yamadyakshaya nama
Om Ibha kredaya nama
Om Ibhekshanaya nama
Om Dhadhi priyaya nama
Om Dhuradarshaya nama
Om Dharupalaya nama
Om Dhanujagne nama
Om Damodharaya nama
Om Dhama dharaya nama
Om Dakshinamurthy roopakaya nama
Om Sachee poojyaya nama
Om Sankha karnayai nama
Om Chandra choodaya nama
Om Manu priyaya nama
Om Guda roopaya nama
Om Gudakesaya nama
Om Kula Dharma parayanaya nama
Om Kalakandaya nama
Om Gaada gathraya nama
Om Gothra roopaya nama
Om Kuleswaraya nama
Om Ananda bhairavaradhyai nama
Om Haya medha phala pradhayai nama
Om Dadhyanna saktha hrudayai nama
Om Gudanna pretha manasaya nama
Om Grithanna saktha hrudayaya nama
Om Gouraangaya nama
Om Garva Banjagaya nama
Om Ganesa poojyaya nama
Om Gaganaya nama
Om Ganaanaam pathaye nama
Om Oorjathaya nama
Om Chadma heenaya nama
Om Sasiradhaya nama
Om Shathrunam pathaye nama
Om Angeerase nama
Om Chara chara mayaya nama
Om Santhaya nama
Om Sharabesaya nama
Om sathaathapaya nama
Om Viraradhyaya nama
Om Vikramagaya nama
Om Vedangaya nama
Om Veda paragayai nama
Om Parvatharohanayai nama
Om Pushne nama
Om Paramesayai nama
Om Prajapathaye nama
Om Bhavagnaya nama
Om Bhava rogagnaya nama
Om Bhava sagara tharanaya nama
Om Chidagni devaya nama
Om Chid roopaya nama
Om Chidanandaya nama
Om Chidakruthaye nama
Om Natya priyaya nama
Om Nara pathaye nama
Om Nara Narayanarchithaya nama
Om Nishadha rajaya nama
Om Niharaya nama
Om Neshtre nama
Om Nishtoora Bhashanaya nama
Om Nimna priyaya nama
Om Nela nethraya nama
Om Neelangaya nama
Om Neela Kesakaya nama
Om Simhakshaya nama
Om Sarva Vignesaya nama
Om Sama Veda Parayanayai nama
Om Sanakadhi muni dhyeyaya nama
Om Sarvareesaya nama
Om Shadananaya nama
Om suroopaya nama
Om Sulabhaya nama
Om Swargaya nama
Om Sachi nadhena poojithaya nama
Om Kakeenaaya nama
Om Kama dahanaya nama
Om Dagdha papaya nama
Om Daradhipaya nama
Om Dhamandhine nama
Om Sathasthreesaya nama
Om Thanthi palaya nama
Om Tharakaya nama
Om Thamarakshaya nama
Om Theeshna damshtraya nama
Om Thila bhoojyaya nama
Om Thilodharaya nama
Om Mandukarnaya nama
Om Myadadheesayai nama
Om Meru varnaya nama
Om Mahodharaya nama
Om Marthanda bhairavaradhyaya nama
Om Mani roopaya nama
Om Marud vahaya nama
Om Masha priyaya nama
Om Madhu paanaya nama
Om Mrunalaya nama
Om Mohini pathaye nama
Om Maha Kamesa thanayaya nama
Om Madhavaya nama
Om Madha Garvithaya nama
Om Moola dharambhuja vasaya nama
Om Moola vidhya swaroopakayai nama
Om Swadhishtaana mayaya nama
Om Swasthaya nama
Om Swasthi vakhyaya nama
Om Sruvayudhayai nama
Om Mani poorabhja nilayaya nama
Om Maha Bhairava poojithaya nama
Om Anahathabhja rasikayai nama
Om Hreemkara rasa pesalaya nama
Om Brhoo madhya vasaya nama
Om Brhoo kanthaya nama
Om Bharadwaja prapoojithyai nama
Om Sahasrarambhujayai nama
Om Savithre nama
Om Samavachakaya nama
Om Mukundaya nama
Om Gunatheethaya nama
Om Guna poojyaya nama
Om Gunasrayaya nama
Om Dhanyaya nama
Om Dhanabhyathe nama
Om Dahaaya nama
Om Dhana Dhaana Kambhujayai nama
Om Mahaasayai nama
Om Mahatheethayai nama
Om Mayaheenayai nama
Om Madharchithyai nama
Om Mataraayai nama
Om Moksha phala dhayakayai nama
Om Mad vairi kula nasanayai nama
Om Pingalayai nama
Om Pinja choodayai nama
Om Pisithasa pavithrakayai nama
Om Payasanna priyai nama
Om Parva paksha masa vibhajakayai nama
Om Vajra bhooshaya nama
Om Vajra kayaya nama
Om Virinchaya nama
Om Vara Vakshsaya nama
Om Vijnana kalika vrundhaya nama
Om Visw roopa pradarsakayai nama
Om Dambganayai nama
Om Dhama ghoshagnayai nama
Om Dasa palayai nama
Om Thapoujasaya nama
Om Drona Kumbha abhishikthayai nama
Om Drohi nasaya nama
Om Thapathuraya nama
Om Maha veerendra varadaya nama
Om Maha samsara nasanaya nama
Om Laakini Haakini labhdhaya nama
Om Lavanambodhi tharanaya nama
Om Kakinaya nama
Om Kalapasagnayai nama
Om Karma bandha vimochakayai nama
Om Mochakaya nama
Om Moha nirbhinnaya nama
Om Bhagaradhyaya nama
Om Bruhat thanave nama
Om Akshayaya nama
Om Akroora varadaya nama
Om Vakragama vinasanaya nama
Om Daakeenaya nama
Om Surya Thejasvine nama
Om Sarva bhooshaya nama
Om Sad guruve nama
Om Swathanthraya nama
Om Sarva thanthresaya nama
Om Dakshina moorthy roopakaya nama
Om Sachidananda kalikaya nama
Om Prema roopaya nama
Om Priyamkaraya nama
Om Mithya Jagadishtanaya nama
Om Mukthidhaya nama
Om Mukthi roopakaya nama
Om Mumukshave nama
Om Karma phaldhaya nama
Om Marga Dakshaya nama
Om Karmtaya nama
Om Maha Budhaya nama
Om Maha Shuddhaya nama
Om Shuka varnaya nama
Om Shuka priyaya nama
Om Soma priyaya nama
Om Swara preethaya nama
Om Parvaradhana thath paraya nama
Om Ajapaya nama
Om Jana hamsaya nama
Om hala pani prapoojithayai nama
Om Archithaya nama
Om Vardhanaya nama
Om Vagvine nama
Om Veera veshaya nama
Om Vidhu priyaya nama
Om Lasya priyaya nama
Om Layakaraya nama
Om Labhalabha vivarjithyai nama
Om Panchananaya nama
Om Pancha gurave nama
Om Pancha Yagna phala pradhyai nama

Om Pasa hasthaya nama
Om Pava kesaya nama
Om Parjjanya sama Garjjanaya nama
Om Paparaye nama
Om Paramodharaya nama
Om Prajesaya nama
Om Panga nasanaya nama
Om Nashta karmane nama
Om Nashta vairaya nama
Om Ishta sidhi pradhayakaya nama
Om Nagadheeszaya nama
Om Nashta papaya nama
Om Ishta nama vidhayakaya nama
Om Samar asyaya nama
Om Apremayaya nama
Om Pashandine nama
Om Parvatha priyata nama
Om Pancha kruthya parayanaya nama
Om Pathre nama
Om Pancha panchadhi sayikayai nama
Om Padmakshaya nama
Om Padma vadanaya nama
Om Pavakaabhaayai nama
Om Priyamkaraya nama
Om Kartha swarangayai nama
Om Gourangaya nama
Om Gouri puthraya nama
Om Ganeswaya nama
Om Ganesa slishta dfehaya nama
Om Sheethamsave nama
Om Shubha dheedhithaye nama
Om Daksha dwamsaya nama
Om Daksha karaya nama
Om Varaya nama
Om Kathyayani suthaya nama
Om Sumukhaya nama
Om Marganaya nama
Om Garbhaya nama
Om Garva bangaya nama
Om Kusasanaya nama
Om Kula pala pathaye mama
Om Sreshtaya nama
Om Pavamanaya nama
Om Prajadhipaya nama
Om Darsa priyaya nama
Om Nirvikaraya nama
Om Deergakaaraya nama
Om Dhivakaraya nama
Om Bheri Nada priyaya nama
Om Brundhaya nama
Om Bruhath senaya nama
Om Supalakaya nama
Om Subrahmane nama
Om Brahma rasikaya nama
Om Rasagnaya nama
Om Rajathri bhase nama
Om Thimiragnaya nama
Om Mihirabhaya nama
Om Maha neela sama prabhaya nama
Om Sri Chandna navi lipthangayai nama
Om Sri Puthraya nama
Om Sreetharu priyaya nama
Om Laaksha varnaya nama
Om Lasad karnaya nama
Om Rajani dwamsi sannibhaya nama
Om Bindu priyaya nama
Om Ambika puthraya nama
Om Bhaindhavaya nama
Om Bala Nayakaya nama
Om Aapanna tharakaya nama
Om Thapthaya nama
Om Thaptha kruchra phala pradhayai nama
Om Marud vyathaya nama
Om Maha kharvaya nama
Om Cheeravasaya nama
Om Shikhi priyata nama
Om Ayushmathe nama
Om Anaghaya nama
Om Dhoothaya nama
Om Ayurveda parayanayai nama
Om Hamsaya nama
Om Parama Hamsaya nama
Om Avadhootha srama priyaya nama
Om Aswa Vegaya nama
Om Aswa hrudayaya nama
Om Haya Dhairyaya nama
Om Phala pradhaya nama
Om Sumukhaya nama
Om Durmukhaya nama
Om Vighnaya nama
Om Nirvignaya nama
Om Vighna nasaya nama
Om Aabhyaya nama
Om Nadhaya nama
Om Aaryamabhasaya nama
Om Phalgunaya nama
Om Phala lochanaya nama
Om Arathignaya nama
Om Ghana greevaya nama
Om Greeshma Surya prabhaya nama
Om Kireetine nama
Om Kalpa Sasthragnaya nama
Om Kalpanala vidhayakaya nama
Om Jnana Vignana phaladhayai nama
Om Virinjari vinasanayai nama
Om veera marthanda varadayai nama
Om Veera Bahave nama
Om Poorvajaya nama
Om Veera simhasanaya nama
Om Vignaya nama
Om Veera karyaya nama
Om Astha dhanavaya nama
Om nara veera suhrud brathra nama
Om Naga rathna vibhooshithyai nama
Om Vachapathaye nama
Om Purarathaya nama
Om Samvarthaya nama
Om Samareswaraya nama
Om Uru vagmine nama
Om Uma puthraya nama
Om Udu loka surakshakayai nama
Om srungara rasa sampoornayai nama
Om Sindhoora thilakangithayai nama
Om Kumkumangitha sarvangaya nama
Om Kalakeya vinasanayai nama
Om Matha naga priyaa nama
Om Nethre nama
Om Naga Gandharva poojithayai nama
Om Suswapna bhodakaya nama
Om Bodhaya nama
Om Gowri duswapna nasanaya nama
Om Chintha rasi pari dwamsine nama
Om Chinthamani vibhooshithaya nama
Om Chara charaJagad sruste nama
Om Chalad Kundala Karna yuje nama
Om Mukurasyaya nama
Om Moola nidhaye nama
Om Nidhi Dhwaya nishevithayai nama
Om Neerajana pretha manase nama
Om Neela nethraya nama
Om Naya pradhaya nama
Om Kedharesayai nama
Om Kirathaya nama
Om Kaalan mane nama
Om Kalpa Vigrahaya nama
Om Kalpantha bhairavaradhyaya nama
Om Kanku pithra sarayudhayai nama
Om Kala kashta roopayai nama
Om Ruthu varshadhi masa vathe nama
Om Dinesa mandala vasaya nama
Om Vasavabhi prapoojithayai nama
Om Bahu lasthambha karmagnayai nama
Om Panchasad varna roopaya nama
Om Chintha heenayai nama
Om Chidha kranthayai nama
Om Charupalaya nama
Om Halayudhaya nama
Om Bandhuga kusuma prakhyayai nama
Om Para Garva Vibhanjanayai nama
Om Viddhwathamaya nama
Om Viradhagnaya nama
Om Sachithraya nama
Om Chithra Karma(ka)ya nama
Om Sangeetha lolupa manase nama
Om Snighdha Gambheera Garjithaya nama
Om Thunga vyakthaya nama
Om Sthava rasaya nama
Om Abhrabhaya nama
Om Bhramarekshnaya nama
Om Leela Kamala Hasthabhjayai nama
Om Bala Kundha Vibhooshithyayai nama
Om Lodhra prasava shudhabhayai nama
Om Sireesha kusuma priyaya nama
Om Thrastha thrana karayai nama
Om Thasmai nama
Om Thubhyam nama
Om Thathwa vakhyartha bodhakayai nama
Om Varsheeyase nama
Om Vidhi sthuthyaya nama
Om Vedantha prathi padakayai nama
Om Moola Bhoothaya nama
Om Moola Thathwaya nama
Om Moola karana vigrahaya nama
Om Adhinadhaya nama
Om Akshaya phalas ya nama
Om Pani janmane nama
Om Aparajithaya nama
Om Gana priyaya nama
Om Gana lolaya nama
Om Mahesaya nama
Om Vojna manasaya nama
Om Girija sthanya rasikaya nama
Om Girija vara sthuthyai nama
Om Peeyusha hastha kumbha hasthabhjayai nama
Om Pasa thyagine nama
Om Chiranthanaya nama
Om Sudha lalasa vakthrabhjai nama
Om Sura dhruma phalepsithayai nama
Om Rathna hataka bhooshangayai nama
Om Ravanabhi prapoojithayai nama
Om Kanath kaaleya supreethayai nama
Om Krounch garva vinasanaya nama
Om Asesha jana sammohaya nama
Om Ayur vidhya phala pradhayai nama
Om Avabadha dhukulangaya nama
Om Haralankrutha kandharaya nama
Om Kethaki kusuma preethaya nama
Om Kalabhai parivarithaya nama
Om Kekaa priyai nama
Om Karthikeyaya nama
Om Saranga ninandha priyaya nama
Om Chathakaalaapa santhushtaya nama
Om Chamari mruga sevithaya nama
Om Amra kootadhi sancharine nama
Om Aamnaya phala dayakaya nama
Om aksha soothra drutha panaye nama
Om Akshi roga vinasanayai nama
Om Mukunda poojyaya nama
Om Mohangayai nama
Om Muni manasa thoshithayai nama
Om Thailabhishiktha susirase nama
Om Tharjanee mudhrikayudhaya nama
Om Thata thaka mana preethayai nama
Om Thamo guna vinasanaya nama
Om Anaamaaya nama
Om Anadarsaya nama
Om Arjunabhaya nama
Om Hutha priyaya nama
Om Shad gunya pari sampoornaya nama
Om sapthaswaddhi grahai sthuthaya nama
Om Veetha sokaya nama
Om Prasadagnaya nama
Om Saptha prana vara pradhayai nama
Om Saptharchishe nama
Om Trinayanaya nama
Om Triveni phala dayakaya nama
Om Krishna varthmane nama
Om Veda Mukhaya nama
Om Dharu mandala Madhyagaya nama
Om Veeranthrapura padabhjaya nama
Om Veera Kankakana pani mathe nama
Om Viswamoorthaye nama
Om Shuddha Mukhaye nama
Om Shudha Bhasmanu lepanaya nama
Om Shumbha dwamsinya sambhujithaya nama
Om Raktha Bheeja kulanthakaya nama
Om Nishadhadhi swara peethaya nama
Om Namskara phala pradhayai nama
Om Bhakthari panchatha dhayine nama
Om Sajjekrutha sarayudhayai nama
Om Abhayam kara Manthragnaya nama
Om Kubjeekamanthra Vigrahaya nama
Om Dhoomaaswaya nama
Om Ugra Thejaswine nama
Om Dasa Kanda vinasanaya nama
Om Aasugayudha hasthabhjayai nama
Om Gadhayudha Karambhujaya nama
Om Pasayudha supanaye nama
Om Kapalayudha sad bhujaya nama
Om Sahasra seersha vadanaya nama
Om Sahasra dwaya lochanayai nama
Om Nana hethave nama
Om Dhanushpanaye nama
Om Nanasraja hithayai nama
Om Bhooshana priyayai nama
Om Aasyama komala thanave nama
Om aaraktha panga lochanayai nama
Om Dwadasahakrutha prithaya nama
Pm Pondreeka vara pradhayai nama
Om Aapadodhyama krathumaya nama
Om Chayanadhi phala pradhata nama
Om Pasu bhandha phala dhathre nama
Om Vajapeyathma daivathaya nama
Om aabrahma keeta jananavanathmane nama
Om Champaka priyaya nama
Om Pasu pasa vibhagagnaya nama
Om Parignana pradhayakaya nama
Om Kalpeswaraya nama
Om Kalpa varyaya nama
Om Jatha Vedase nama
Om Prabhakaraya nama
Om Khumbeeswaraya nama
Om Khumba panaye nama
Om Kumkumaktha lalatakaya nama
Om sileendra pithra sangasaya nama
Om Simha vakthra pramardhanaya nama
Om Kokila kwanana karnine nama
Om Kala nasana thath paraya nama
Om Naiyayika mathagnayai nama
Om Bhoudha sanga vinasakayai nama
Om Drutha Hemabhja panaye nama
Om Homa santhushta manasayai nama
Om Pithru Yagnasya phaladhayai nama
Om Pithruvath Jana Rakshakaya nama
Om Padathi karma nirathayai nama
Om Prushadajya pradhayakayai nama
Om Mahasura vadhodhyukthayai nama
Om Swasthra prathyasthrashakaya nama
Om Maha varsha thirodhanai nama
Om Nagadrutha Karambhojayai nama
Om Nama Swaha vashat Voushat Pallava prathi padhakaya nama
Om Mahira sadrusa greevaya nama
Om Mahira sadrusa sthavaya nama
Om Thanthree vadana hasthagrayai nama
Om Sangeetha Priya manasayai nama
Om Chidamsa mukuraa vaasayai nama
Om Mani kootadri sanchaaraya nama
Om Leela Sanchara thanukaya nama
Om Linga Sasthra pravarthakaya nama
Om Rakendu dhuyuthi sampannaya nama
Om Yaga Karma phala pradhaya nama
Om Mainaka giri Sancharine nama
Om Madhu vamsa vinasakayai nama
Om Thala ganda pura vasaya nama
Om Thamala nibha thaijasayai nama

error: Content is protected !!