Breaking News
Home / Mantras / Lalitha Devi / Sri AmbaPancha Rathnam

Sri AmbaPancha Rathnam

Amba sambara vairi thatha bhagini, Sri Chandra bimbanana,
Biboshti smitha bhashini, shubhakari kadambavatyasitha,
Hreengarakshara manthra Madhya subhaga sroninithambhangitha,
Ma mamba pura vasini bhagagawathi herambhamathavathu., 1

Kalyani kamaneeya Sundara vapu kathyayanee kalika,
Kaala shyamala mechaka dhyuthimathi kaadhi tri panchakshari,
Kaamakshi karauna nidhi kali malaranya adhi davaanalaa,
Ma mamba pura vasini bhagagawathi herambhamathavathu., 2

Kanchi kankana hara kundala athulya koti kireetanwitha,
Kandarpa dhuyuti koti koti sadana, peeyusha kumbha sthani,
Kausumbaruna kanchanambara vrutha kailasa vasa priya,
Ma mamba pura vasini bhagagawathi herambhamathavathu., 3

Yaa saa shumbha nishumbha daithya samani, yaa Raktha bheehasani-,
Rya Sri Vishnu saroja nethra bhavana, ya brahma vidhya sathee,
Yaa devi madhu kaidabha sureripurya, mahisha dwamsinee,
Ma mamba pura vasini bhagagawathi herambhamathavathu., 4

Sri Vidya para devathadhi janani, durga jaya chandika,
Balaa sri tripureshwari shiva sathi sri raja rajeswari,
Sri Ragnee shiva dhoothika sruthinutha sringara choodamanir,
Ma mamba pura vasini bhagagawathi herambhamathavathu., 5

Amba panchakam adbutham padathi chedhyo vaa prabhathe nisam,
Divyai aiswaryai sathayur uthama matheem vidhyam sriyam saswatham,
Labdhwa bhoomithale swadharma niratham sri sundareem bhamineem,
Manthre swarga phalam labethsa vibhudhai samsthooyamano nara., 6

error: Content is protected !!