Breaking News
Home / Mantras / Skanda Sthavam/sthuti

Skanda Sthavam/sthuti

Sri Vama deva Uvacha:-

1.Om nama pranavarthaya pravartha vidhayine,
Pranavakshara bheejaaya pranavaya namo nama.

2.Vedanthartha swaroopaya , vedanthartha Vidhayine,
Vedanthartha vidhe nithyam vidhithaaya namo nama.

3.Namo Guhaya bhoothaanaam , guhasu nihithaya cha,
Guhyaya guhya roopaya Guyagama vidhe nama.

4.Anor aniyase thubhyam mahathopi maheeyase,
Nama paravarajnaya Paramathma swaroopine.

5.Skandaya , Skanda roopaya mihiraruna thejase ,
Namo mandara malodhyan mukutadhi bruthe sadaa.

6.Shiva sishyaya puthraaya shivasya shiva Dhayine ,
Shiva priyaya shivayor Ananda Nidhaye Nama,

7.Gangeyaya Namasthubhyam Karthikeyaya dheemathe,
Uma puthraya mahathe sarrakanana Saayine,

8.Shadakshara sareeraaya shadvidhatha vidhayine ,
Shadvatheetha roopaaya Shan mukhaya namo nama.

9.Dwadasayath nethraya Dwadsodhyath baahave ,
Dwadasayudha dharaya dwadasathman namosthuthe.

1

0.Chathurbujaya shanthaaya , sakthi kukkuda dharine,
Varadaaya vihasthaya namo asura Vidharine.

11.Gaja valli kuchaliptha kumkumangitha vakshase,
Namo gajaan Ananda mahimaa nandithathmane

12,Brahmadhi deva muni kinnara geeyamaana,
Gaadhaa visesham suchi chinthitha Keerthi dhaamne,
Vrundarakamala kireeta vibhooshana sthrak,
Poojyaabhirama pada pankaja they namosthu.

Phala Sruthi

13. Ithi Skanda sthavam divyam Vamadeva bhashitham,
Ya paden srunuyaad vaapi sa yathi paramaam gathim.

14.Mahapragnascha karam hyothach cchiva bhakthi vivardhanam ,
AAyur aarogya dhana kruth sarva kama pradam Sadaa.

error: Content is protected !!