Breaking News
Home / Mantras / Sita Rama Stotram

Sita Rama Stotram

Thiss Stotram describe about both Sri Rama and Sita.By chanting this sotram daily will get SitaRama Anugraha.

Stotram

Ayodhya pura netharam,
Mithila pura nayikam,
Raghavanam alankaram,
Vaidehanam malankriyam., 1

Raghoonam kula dheepam cha,
Nimeenam kula dheepikam,
Soorya vamsa samudh bhootham,
Soma vamsa samudh bhavam., 2

Puthram Dasaradasyapi,
Puthreem Janaka Bhoopathe,
Vasishtanu mathacharam,
Sathananda mathanugam., 3

Kousalya Garbha sambhootham,
Vedi Garbhoditham swayam,
Pundareeka Visalaksham,
Sphurad indhee varekshanam., 4

Chandra kanthaananambhojam,
Chandra bhimbo up mananaam,
Matha mathanga Gamanam,
Matha hamsa vadhoo gathim., 5

Chandana ardhra bhuja madhyam,
Kunkumardhraka kucha sthalim,
Chapalankrutha hasthabhjam,
Padmalankrutha panikam., 6

Saranagatha goptharam,
Pranipada prasadhikam,
Kala megha nibhakaram,
Kaartha swara sama prabham., 7

Divya simhasanaaseenam,
Divya srag vasthra bhooshanaam,
Anukshanam kadakshabhyam,
Anyonya kshana kamkshinou., 8

Anyonya sadrusa kaarou,
Trilokya graha dampathi,
Imou yuvam pranamyaham,
Bajamyadhya krutharthadham., 9

Idheeyam ramachandrasya,
Janakyascha viseshatha,
Krutha Hanumatha punya,
Sthuthi sadhyo vimukthidha., 1

0

Anaya sthouthi yad sthuthya,
Ramam Seetham cha bhakthitha,
Thasya thou thanutham preethou,
Sampada sakala aapi., 11

error: Content is protected !!