Breaking News
Home / Ashtothara / Sita Devi Ashtothara

Sita Devi Ashtothara

Sita Devi ashtotaram is used to do archana for godess Sita Devi.It can also be used to chanting(namasmaran) of goddess Sita.

How to Do:

We can do Sita pooja by chanting Sita astotaram daily.We can do pooja by showering flowers or kumkum or Akshintalu.

When to Do:

We will get Sita anugraha by chantingSita astotaram daily.

 

Sita devi Ashtottaram: 1
08 names 0f sita devi for performing the archana

Om Janakanandinyai Namah|
Om Lokajananyai Namah|
Om Jayavriddhidayai Namah|
Om Jayodvahapriyayai Namah|
Om Ramayai Namah|
Om Lakshmyai Namah|
Om Janakakanyakayai Namah|
Om Rajivasarvasvaharipadadvayanchitayai Namah|
Om Rajatkanakamanikyatulakotivirajitayai Namah|
Om Manihemavichitrodyatruskarotbhasibhushanayai Namah|
Om Nanaratnajitamitrakanchishobhinitambinyai Namah|
Om Devadanavagandharvayaksharakshasasevitayai Namah|
Om Sakritprapannajanatasanrakshanakritatvarayai Namah|
Om Ekakaloditanekachandrabhaskarabhasurayai Namah|
Om Dwitiyatatidullasidivyapitambarayai Namah|
Om Trivargadiphalabhishtadayikarunyavikshanayai Namah|
Om Chaturvargapradanodyatkarapanjashobhitayai Namah|
Om Panchayajnaparanekayogimanasarajitayai Namah|
Om Shadgunyapurnavibhavayai Namah|
Om Saptatatvadidevatayai Namah|
Om Ashtamichandrarekhabhachitrakotbhasinasikayai Namah|
Om Navavaranapujitayai Namah|
Om Ramanandakarayai Namah|
Om Ramanathayai Namah|
Om Raghavananditayai Namah|
Om Ramaveshitabhavayai Namah|
Om Ramayattatmavaibhavayai Namah|
Om Ramottamayai Namah|
Om Rajamukhyai Namah|
Om Ranjitamodakuntalayai Namah|
Om Divyasaketanilayayai Namah|
Om Divyavaditrasevitayai Namah|
Om Ramanuvrittimuditayai Namah|
Om Chitrakutakritalayayai Namah|
Om Anusuyakritakalpayai Namah|
Om Analpasvantasanshritayai Namah|
Om Vichitramalyabharanayai Namah|
Om Virathamathanodyatayai Namah|
Om Shritapanchavatitirayai Namah|
Om Khadyotanakulanandayai Namah|
Om Kharadivadhananditayai Namah|
Om Mayamarichamathanayai Namah|
Om Mayamanushavigrahayai Namah|
Om Chhalatyajitasaumitryai Namah|
Om Chhavinirjitapankajayai Namah|
Om Trinikritadashagrivayai Namah|
Om Tranayodyatamanasayai Namah|
Om Hanumaddarshanapritayai Namah|
Om Hasyalilavisharadayai Namah|
Om Mudradarshanasantushtayai Namah|
Om Mudramudritajivitayai Namah|
Om Ashokavanikavasayai Namah|
Om Nishshokikritanirjarayai Namah|
Om Lankadahakasankalpayai Namah|
Om Lankavalayarodhinyai Namah|
Om Shuddhikritasantushtayai Namah|
Om Shumalyambaravritayai Namah|
Om Santushtapatisamstutayai Namah|
Om Santushtahridayalayayai Namah|
Om Shwashurastanupujyayai Namah|
Om Kamalasanavanditayai Namah|
Om Animadyashtasamsiddha Namah|
Om Kripavaptavibhishanayai Namah|
Om Divyapushpakasamrudhayai Namah|
Om Divishadganavanditayai Namah|
Om Japakusumasankashayai Namah|
Om Divyakshaumambaravritayai Namah|
Om Divyasimhasanarudhayai Namah|
Om Divyakalpavibhushanayai Namah|
Om Rajyabhishiktadayitayai Namah|
Om Divyayodhyadhidevatayai Namah|
Om Divyagandhaviliptangyai Namah|
Om Divyavayavasundaryai Namah|
Om Hayyangavinahridayayai Namah|
Om Haryakshaganapujitayai Namah|
Om Ghanasarasugandhadhyayai Namah|
Om Ghanakunchitamurdhajayai Namah|
Om Chandrikasmitasampurnayai Namah|
Om Charuchamikarambarayai Namah|
Om Yoginyai Namah|
Om Mohinyai Namah|
Om Stambhinyai Namah|
Om Akhilandeshwaryai Namah|
Om Shubhayai Namah|
Om Gauryai Namah|
Om Narayanyai Namah|
Om Prityai Namah|
Om Swahayai Namah|
Om Svadhayai Namah|
Om Shivayai Namah|
Om Ashritanandajananyai Namah|
Om Bharatyai Namah|
Om Varahyai Namah|
Om Vaishnavyai Namah|
Om Brahmyaih Namah|
Om Siddhavanditayai Namah|
Om Shadhadharanivasinyai Namah|
Om Kalakokilasallapayai Namah|
Om Kalahamsakanupurayai Namah|
Om Kshantishantyadigunashalinyai Namah|
Om Kandarpajananyai Namah|
Om Sarvalokasamaradhyayai Namah|
Om Saugandhasumanapriyayai Namah|
Om Shyamalayai Namah|
Om Sarvajanamangaladevatayai Namah|
Om Vasudhaputryai Namah|
Om Matangyai Namah|
Om Sitayai Namah|
Om Hemanjanayikayai Namah|
Om Sitadevimahalakshmyai Namah|
Om Sakalasamrajyalakshmyai Namah|
Om Bhaktabhishtaphalapradayai Namah|

 

error: Content is protected !!