Breaking News
Home / Mantras / lakshmi / Sidha Lakshmi Stotram

Sidha Lakshmi Stotram

Image result for maha laxmi images

This stotram is sung by Lord Shiva in the Brahma Purana.

Adha Dhyamam

Brahmeem Vaishnaveem bhadram shad bujam cha chaur mukheem,
Trinethram gadga trisula padma chakra gadha daram.
Peethambaram devim nanalankara bhooshitham,
Tejapunjadareem sreshtam dhyayeth Bala kumarikam.
Meditate on the young lass who is Brahmi, Vaishnavi,

Stotram

Omkaram Lakshmi roopam thu Vishnum hrudayamavyayam,
Vishnumananda vyaktham hreemkaram bheeja roopineem., 1

Kleem amrutha nandineem bhadram sada athyananda dhayineem,
Sreem daithya samaneem shakthim malineem shathru mardhineem., 2

Theja prakasineem devim varadam shubha karineem,
Brahmeem cha vaishnaveem roudhreem kalika roopa shobhineem., 3

Aakare Lakshmi roopam thu uukareshubhakarineem,
Makara purusho vyaktho devi pranavamuchyathe., 4

Sooryakoti pratheekasam Chandra koti sama prabham,
Thanmadhye nikaram sookshmam brahma roopam vyavasthitham., 5
.
Omkaaram paramananda sadaiva sukha sundarem,
Sidhaa Lakshmi Moksha Lakshmi aadhi Lakshmi namosthuthe., 6

Sarva mangala mangalye shive sarvartha sadhake,
Saranye triambike gauri narayani namosthuthe., 7

Prathamam trayambike gauri dwitheeyam vaishnavee thadha,
Tritheeyam yamala proktha chaturtham sundari thadha., 8

Panchamam Vishnu shakthischa sashtam kathyayanee thadha,
Vaarahi sapthamam chaiva hyashtamam hari vallabha., 9
.
Navamam gadginee proktha dasamam chaiva devika,
Yekadasm sidhalakshmeem dwadasam hamsa vahineem., 1

0

Yethath stotra varam devya ye padanthi sada nara,
Sarva aapadbho vimuchyanthe nathra karya vicharana., 11

Yekamasam dwimasam cha trimasam masa chathushtayam,
Panchamasam cha shanmasam trikalam ya sada padeth., 12

Brahmana klesitho dukhee daridrya maya peeditha,
Janmanthara sahasraodhai muchyatha sarva kilbishai., 13

Daridhro labhathe lakshmeem aaputhra puthravan bhaveth., 14

Sthuvanthu brahmana nithyam daridryam na cha badathe,
Sarva papa hara Lakshmi sarva sidhi pradhayinee., 15

Ithi sri Brahma purane Sri Sidha Lakshmi stotram.

error: Content is protected !!