Breaking News
Home / Mantras / Lalitha Devi / Shyamala Dandakam

Shyamala Dandakam

Manikhya veenaam upalalayanthim,
Madalasam manjula vaag vilasam,
Mahendra Neela dhyuthi komalangim,
Mathanga kanyam manasa smarami., 1

Chathurbhuje Chandra kala vathamse,
Kuchonnathe kumkuma raga sone,
Pundrekshu pasangusa pushpa bana,
Hasthe namasthe jagadaika matha., 2

Matha marakatha shyama, Mathangi madha shalini,
Kuryath kadaksham kalyani kadambha vana vasini., 3

Jaya Mathanga thanaye, Jaya Neelolpala dhyuthe,
Jaya Sangeetha rasike, Jaya Leela shuka priye., 4

Dandakam

Jaya janani, sudha samudranthar udhuyanmani dheepa samrooda vilwadavi Madhya
Kalpadhruma kalpa kadambha vasa priye,krithivasa priye,sarva loka priye.

Sadararabdha sangeetha sambhavana a sambhrama lola neepasraga badha chooli sanadathrike,
Sanumath puthrike,

Shekhari bhootha sheethamsu leka mayookhavalibadha susnigdha neelaalaka sreni sringarithe,
Loka Sambhavithe,

Kama leela dhanusannibha brullatha pushpa sandoha sandeha krullochane,
Vak sudha sechane,

Charu gorchana panga keli lalabhirame,
surame,
rame,
Prollasad valika moukthika srenika chandrika mandalothbhasi lavanya gandasthalanyatha kasthurika pathra rekha samudbhootha sourabhya sambhrantha brungangana geetha santhree bhavan mantra thanthreesware,
Susware,
Bhasware,

Vallaki vadana prakriya lola thali dhala badha thadanga bhoosha viseshanwithe,
Sidha sammanithe,

Divya halamadho dwelahelala sachakshurandholana sri samakshiptha karanaika neelothphale,
poorithasesha lokapi vanchapale,
sreephale

Sweda bindulla sathphala lavanya nishyandha sandhoha sandeha krunnasika moukthike,
Sarva viswathmike,
Kalike,

Mugdha mandasmithodhara vyaktha sphural pooga thamboola karpoora gandolkare,
Jnana mudhrakare,
Sarvasampathkare,
Padmabaswathkare,
Sreekare,

Kunda pushpa dhyuthi snigdha dantha vali nirmala lola kallola,
Sammelanasmera sona dhare,
Charu veena dhare,
Pakwa bimbha dhare,

Sulalithayouanarambha chandrayodhvela lavanya dughdarnawavir bhava th kambhu bibhoka bruth kandhare,
Sathkala mandhire,
Mandhare,

Divya rathna prabha banduhrachaanna haaradhi bhoosha samudhyotha mananavadhyanga shobhe,
Shubhe,

Rathna keyura rasmi chada pallava prollasath dhorlatha rajithe,
Yogibhi poojithe,

Viswa ding mandala vyapi manikhya theja spurath kankanalangruthe,
Vibhramalankruthe,
Sadhubhi poojithe,

Vasararambha vela samjrumbhamana aravinda prathi dwandwi panidwaye,
Santhothdhyaddhaye,
Adwaye,

Divyarathnormika dheethithi sthoma sandhyaya mananguli pala vodhyanna khendu prabha mandale,
Sannadha ghandale,
Chith prabha mandale,
Prollasath khundale,

Tharaka jala neekasa haraa valee smera charu sthana bhoga bharanamanmadhya vallee valee schedha veechi samudhyath samullasa sandarsithakara soundarya rathna kare,
Vallevibruthkare,Kimkara sreekare,

Hemakumbhopamothunga vakshoja parava namre,
Trilokavanamre,

Lasadvrutha gambheera nabhee sarastheera saivala sangakara syama romavalee bhooshane,
Manju sambhashane,

Charu sinchath kati soothra nirbarsthinanga leela dhanu sinchineedambare,
Divya rathnambare,

Padmaraghollasanmekhala moukthi sreni shobajitha swarna bhoo bruthale.
Chandrika seethale,

Vikasitha navakimsuka thara divyamsuka channa charooru shobha para bhootha sindhoora sonaya manendra matanga hasthargale,
Vaibhavan argale,
Syamale,

Komala snighdha neelothpalothpaditha ananga thunnera sangakare dara jangalathe,
Charu leela gathe,

Namradik pala seemanthini kunthalasnighdha neela prabha punja samjatha durvangurasangi saranga samyoga ringanna khendujjwale,
Projjwale,
Nirmale,

Prahwa devesa lakshmeesa bhoothesa thoyesa vaneesa keenasa daithyesa yakshesa vayvagni koteera manikhya sangushta bala thapodhama lakshara sarunya tharunya Lakshmi graheethangri padme,
Supadme,Ume,

Suruchira navarathna peeta sthithe,
Susthithe,
Rathna padmasane,
Rathna simhasane,
Sankapadmadvayopasrithe,
Vishruthe,

Manjula menakadhyanga namanithe,
Devi vamadhibhi shakthihi sevithe,
Mathurka mandalair mandithe,
Yaksha gandharwa sidhangana mandalair archithe,
Pancha banathmike,
Pancha banenarathya cha sambhavithe,
Preethibhajaa vasanthena chaanandithe,

Bhakthi baajam param sreyase,
kalpase yoginaam manase dhyothase,
Geetha vidhya vinodhati trushnena krishnena sampoojyase,
Bhakthimaschedasa vedhasa sthooyase,
Viswa hrudhyena vadhyena vidhyadharair gheeyase,

Sravana harana dakshinakwanaya veenaya kinnarair gheeyase,
Yaksha gandarwa sidhangana mandalair archyase,
Sarva soubhagya vanchavahirvadhudhir suranam samaradhyase,

Sarva Vidhya viseshathmakam, chadu gatha samuchaaranam,
Kanda mulolla sadwarna raji thrayam,
Komala syamalo dhara paksha dwayam,
Thunda shobhathi dhoori bhavath kisukam tham shukam,
Lalayanthi parikreedase,

Sarva Theerthathmike,
Sarva mantrathmike,
Srava yantrathmike,
Sarva shakthyathmike,
Sarva peedathmike,
Sarva thathwathmike,
Sarva vidhyathmike,
Sarva yogathmike,
Sarva nadathmike,
Sarva shabdathmike,
Sarva viswathmike,
Sarva vargathmike,
Sarva sarvathmike,
Sarvage, Sarva roope, Jagan mathruke,
Pahi maam, Pahi Maam, Pahi maam,

error: Content is protected !!