Breaking News
Home / Uncategorized / Shri Yogeshvari Sahasranama Stotra

Shri Yogeshvari Sahasranama Stotra

śrīgaṇeśāya namaḥ ।
śrīyogeśvaryai namaḥ ।

atha śrīyogeśvarīsahasranāmastotraṃ prārambhaḥ ।

Om̃ yā turīyā parādevī doṣatrayavivarjitā ।
sadānandatanuḥ śāntā saivāhamahameva sā ॥ 1॥

yasyāḥ saṃsmaraṇādeva kṣīyante bhavabhītayaḥ ।
tāṃ namāmi jagaddhātrīṃ yoginīṃ parayoginīm ॥ 2॥

mahadādi jagadyasyāṃ jātaṃ rajjubhujaṅgavat ।
sā ambā purasaṃsthānā pātu yogeśvareśvarī ॥ 3॥

saccidānandarūpāya pratīce’nantarūpiṇe ।
namo vedāntavedyāya mahase’mitatejase ॥ 4॥

munayo naimiṣāraṇye dīrghasatraprasaṅgataḥ ।
prahṛṣṭamanasā sūtaṃ prapracchuridamādarāt ॥ 5॥

īśvara uvāca
yo nityaṃ pūjayeddevīṃ yoginīṃ yogavittamām ।
tasyāyuḥ putrasaukhyaṃ ca vidyādātrī bhavatyasau ॥ 6॥

yo devībhaktisaṃyuktastasya lakṣmīśca kiṅkarī ।
rājāno vaśyatāṃ yānti striyo vai madavihvalāḥ ॥ 7॥

yo bhavānīṃ mahāmāyāṃ pūjayennityamādarāt ।
aihikaṃ ca sukhaṃ prāpya parabrahmaṇi līyate ॥ 8॥

śrīviṣṇuruvāca
deva deva mahādeva nīlakaṇṭha umāpate ।
rahasyaṃ praṣṭumicchāmi saṃśayo̵

7;sti mahāmate ॥ 9॥

carācarasya kartā tvaṃ saṃhartā pālakastathā ।
kasyā devyāstvayā śambho kriyate stutiranvaham ॥ 10॥

japyate paramo mantro dhyāyate kiṃ tvayā prabho ।
vada śambho mahādeva tvattaḥ kā paradevatā ॥ 11॥

prasanno yadi deveśa parameśa purātana ।
rahasyaṃ paramaṃ devyā kṛpayā kathaya prabho ॥ 12॥

vinābhyāsaṃ vinā jāpyaṃ vinā dhyānaṃ vinārcanam ।
prāṇāyāmaṃ vinā homaṃ vinā nityodakakriyām ॥ 13॥

vinā dānaṃ vinā gandhaṃ vinā puṣpaṃ vinā balim ।
vinā bhūtādiśuddhiṃ ca yathā devī prasīdati ॥ 14॥

iti pṛṣṭastadā śambhurviṣṇunā prabhaviṣṇunā ।
provāca bhagavāndevo vikasannetrapaṅkajaḥ ॥ 15॥

śrīśiva uvāca
sādhu sādhu suraśreṣṭha pṛṣṭavānasi sāmpratam ।
ṣaṇmukhasyāpi yadgopyaṃ rahasyaṃ tadvadāmi te ॥ 16॥

purā yugakṣaye lokānkartumicchuḥ surāsuram ।
guṇatrayamayī śaktiścidrūpā”dyā vyavasthitā ॥ 17॥

tasyāmahaṃ samutpanno mattastvaṃ jagataḥpitā ।
tvatto brahmā samudbhūto lokakartā mahāvibhuḥ ॥ 18॥

brahmaṇo’tharṣayo jātāstattvaistairmahadādibhiḥ । brahmaṇo ṛṣayo
cetaneti tataḥ śaktirmāṃ kāpyāliṅgya tiṣṭhati ॥ 19॥ kāpyāliṅgya tasthuṣī

ārādhitā stutā saiva sarvamaṅgalakāriṇī ।
tasyāstvanugrahādeva mayā prāptaṃ paraṃ padam ॥ 20॥

staumi tāṃ ca mahāmāyāṃ prasannā ca tataḥśivā ।
nāmāni te pravakṣyāmi yogeśvaryāḥ śubhāni ca ॥ 21॥

etāni prapaṭhedvidvān mayoktāni sureśvara । namo’ntāni sureśvara
tasyāḥ stotraṃ mahāpuṇyaṃ svayaṅkalpātprakāśitam ॥ 22॥

gopanīyaṃ prayatnena paṭhanīyaṃ prayatnataḥ ।
tava tatkathayiṣyāmi śrutvā tadavadhāraya ॥ 23॥

yasyaikakālapaṭhanātsarvevighnāḥ palāyitāḥ ।
paṭhetsahasranāmākhyaṃ stotraṃ mokṣasya sādhanam ॥ 24॥

prasannā yoginī tasya putratvenānukampate ।
yathā brahmāmṛtairbrahmakusumaiḥ pūjitā parā ॥ 25॥

prasīdati tathā tena stutvā devī prasīdati । śrutā devī

asya śrīyogeśvarīsahasranāmastotramantrasya
śrīmahādeva ṛṣiḥ । anuṣṭupchandaḥ । śrīyogaśvarī devatā ।
hrīṃ bījam । śrīṃ śaktiḥ । klīṃ kīlakam ।
mama sakalakāmanāsidhyarthaṃ ambāpuranivāsinīprītyarthaṃ
sahasranāmastotrajape viniyogaḥ ।
atha nyāsaḥ
mahādevaṛṣaye namaḥ śirasi ।
anuṣṭupchandase namaḥ mukhe ।
śrīyogaśvarī devatāyai namaḥ hṛdaye ।
hrīṃ bījāya namaḥ dakṣiṇastane ।
śrīṃ śaktaye namaḥ vāmastane ।
klīṃ kīlakāya namaḥ nābhau ।
viniyogāya namaḥ pādayoḥ ॥

Om̃ hrīṃ aṅguṣṭhābhyāṃ namaḥ ।
Om̃ yaṃ tarjanībhyāṃ namaḥ ।
Om̃ yāṃ madhyamābhyāṃ namaḥ ।
Om̃ rudrādaye anāmikābhyāṃ namaḥ ।
Om̃ yogeśvaryai kaniṣṭhikābhyāṃ namaḥ ।
Om̃ svāhā karatalakarapṛṣṭhābhyāṃ namaḥ ॥

evaṃ hṛdayādi ṣaḍaṅganyāsaḥ
Om̃ hrīṃ hṛdayāya namaḥ ।
Om̃ yaṃ śirase svāhā ।
Om̃ yāṃ śikhāyai vaṣaṭ ।
Om̃ rudrādaye kavacāya hum ।
Om̃ yogeśvaryai netratrayāya vauṣaṭ ।
Om̃ svāhā astrāya phaṭ ।
Om̃ bhūrbhuvasvaromiti digbandhaḥ ॥

atha dhyānam ।
Om̃ kālābhrāmyāṃ kaṭākṣairalikulabhayadāṃ maulibaddhendurekhāṃ
śaṅkhaṃ cakraṃ kapālaṃ ḍamarumapi karairudvahantīṃ trinetrām । triśikhamapi
siṃhaskandhādhirūḍhāṃ tribhuvanamakhilaṃ tejasā pūrayantīṃ
dhyāyedambājayākhyāṃ tridaśapariṇatāṃ siddhikāmo narendraḥ ॥ 1॥ tridaśaparivṛtāṃ
iti dhyātvā ।
laṃ pṛthivyātmakaṃ gandhaṃ samarpayāmi ।
haṃ ākāśātmakaṃ puṣpaṃ samarpayāmi ।
yaṃ vāyvātmakaṃ dhūpaṃ samarpayāmi ।
raṃ āgneyātmakaṃ dīpaṃ samarpayāmi ।
vaṃ amṛtātmakaṃ naivedyaṃ samarpayāmi ।
saṃ sarvātmakaṃ tāmbūlaṃ samarpayāmi ।
iti pañcopacāraiḥ sampūjya
Om̃ hrīṃ yaṃ yāṃ rudrādaye yogeśvaryai svāhā ।

   atha sahasranāmastavanam ।

Om̃ yoginī yogamāyā ca yogapīṭhasthitipriyā ।
yoginī yogadīkṣā ca yogarūpā ca yoginī ॥ 1॥

yogagamyā yogaratā yogīhṛdayavāsinī ।
yogasthitā yogayutā yogamārgaratā sadā ॥ 2॥

yogeśvarī yoganidrā yogadātrī sarasvatī ।
tapoyuktā tapaḥprītiḥ tapaḥsiddhipradā parā ॥ 3॥ taporatā tapoyuktā

niśumbhaśumbhasaṃhantrī raktabījavināśinī ।
madhukaiṭabhahantrī ca mahiṣāsuraghātinī ॥ 4॥

śāradendupratīkāśā candrakoṭiprakāśinī ।
mahāmāyā mahākālī mahāmārī kṣudhā tṛṣā ॥ 5॥

nidrā tṛṣṇā caikavarā kālarātrirduratyayā ।
mahāvidyā mahāvāṇī bhāratī vāksarasvatī ॥ 6॥

āryā brāhmī mahādhenurvedagarbhā tvadhīśvarī । kāmadhenurvedagarbhā
karālā vikarālākhyā atikālātidīpakā ॥ 7॥ atikālā tṛtīyakā
ekaliṅgā yoginī ca ḍākinī bhairavī tathā ।
mahābhairavakendrākṣī tvasitāṅgī sureśvarī ॥ 8॥

śāntiścandropamākarṣā kalākāntiḥ kalānidhiḥ । śāntiścandrārdhamākarṣī
sarvasaṅkṣobhiṇī śaktiḥ sarvāhlādakarī priyā ॥ 9॥

sarvākarṣiṇikā śaktiḥ sarvavidrāviṇī tathā ।
sarvasammohinīśaktiḥ sarvastambhanakāriṇī ॥ 10॥ Extra verse
sarvajṛmbhanikā nāma śaktiḥ sarvatra śaṅkarī ।
mahāsaubhāgyagambhīrā pīnavṛttaghanastanī ॥ 11॥

ratnakoṭivinikṣiptā sādhakepsitabhūṣaṇā । ratnapīṭha
nānāśastradharā divyā vasatīharṣitānanā ॥ 12॥

khaḍgapātradharā devī divyavastrā ca yoginī ।
sarvasiddhipradā devī sarvasampatpradā tathā ॥ 13॥
sarvapriyaṅkarī caiva sarvamaṅgalakāriṇī ।
sā vaiṣṇavī saiva śaivī mahāraudrī śivā kṣamā ॥ 14॥

kaumārī pārvatī caiva sarvamaṅgaladāyinī ।
brāhmī māheśvarī caiva kaumārī vaiṣṇavī parā ॥ 15॥

vārāhī caiva māhendrī cāmuṇḍā sarvadevatā ।
aṇimā mahimā siddhirlaghimā śivarūpikā ॥ 16॥

vaśitvasiddhiḥ prākāmyā muktiricchāṣṭamī parā ।
sarvākarṣiṇikāśaktiḥ sarvāhlādakarī priyā ॥ 17॥

sarvasammohinīśaktiḥ sarvastambhanakāriṇī ।
sarvajṛmbhaṇikānāma śaktiḥ sarvavaśaṅkarī ॥ 18॥

sarvārthajanikāśaktiḥ sarvasampattiśaṅkarī ।
sarvārtharañjinīśaktiḥ sarvonmodanakāriṇī ॥ 19॥ sarvonmādanakāriṇī ??

sarvārthasādhikāśaktiḥ sarvasampattipūrikā ।
sarvamantramayīśaktiḥ sarvadvandvakṣayaṅkarī ॥ 20॥

sarvakāmapradā devī sarvaduḥkhapramocanī ।
sarvamṛtyupraśamanī sarvavighnanivāriṇī ॥ 21॥

sarvāṅgasundarī devī sarvasaubhāgyadāyinī ।
sarvarakṣākarī devī akṣavarṇavirājitā ॥ 22॥ akṣavarṇaparājitā

naumi tāṃ ca jagaddhātrīṃ yoganidrāsvarūpiṇīm ।
sarvasyādyā viśālākṣī nityā buddhisvarūpiṇī ॥ 23॥

śvetaparvatasaṅkāśā śvetavastrā mahāsatī ।
nīlahastā raktamadhyā suśvetastanamaṇḍalā ॥ 24॥

raktapādā nīlajaṅghā sucitrajaghanā vibhuḥ ।
citramālyāmbaradharā citragandhānulepanā ॥ 25॥

japākusumavarṇābhā raktāmbaravibhūṣaṇā ।
raktāyudhā raktanetrā raktakuñcitamūrdhajā ॥ 26॥

sarvasyādyā mahālakṣmī nityā buddhisvarūpiṇī ।
catūrbhujā raktadantā jagadvyāpya vyavasthitā ॥ 27॥

nīlāñjanacayaprakhyā mahādaṃṣṭrā mahānanā ।
vistīrṇalocanā devī vṛttapīnapayodharā ॥ 28॥

ekavīrā kālarātriḥ saivoktā kāmadā stutā ।
bhīmā devīti sampūjyā putrapautrapradāyinī ॥ 29॥

yā sāttvikaguṇā proktā yā viśiṣṭasarasvatī । māyā vidyāsarasvatī
sā devakāryavasati svarūpamaparaṃ dadhau ॥ 30॥
The verse number is shifted because extra verse above
devī stutā tadā gaurī svadehāttaruṇīṃ sṛjat ।
khyātā vai kauśikī devī tataḥ kṛṣṇābhavatsatī ॥ 30॥

himācalakṛtasthānā kāliketi ca viśrutā ।
mahāsarasvatīdevī śumbhāsuranibarhiṇī ॥ 31॥

śvetaparvatasaṅkāśā śvetavastravibhūṣaṇā ।
nānāratnasamākīrṇā vedavidyāvinodinī ॥ 32॥

śastravrātasamāyuktā bhāratī sā sarasvatī ।
vāgīśvarī pītavarṇā saivoktā kāmadālayā ॥ 33॥

kṛṣṇavarṇā mahālambā nīlotpalavilocanā ।
gambhīranābhistrivalī vibhūṣitatanūdarī ॥ 34॥

sukarkaśā candrabhāsā vṛtapīnapayodharā । sā karkaśā
caturbhujā viśālākṣī kāminī padmalocanā ॥ 35॥

śākambharī samākhyātā śatākṣī vanaśaṅkarī । śatākṣī caiva kīrtyate
śuciḥ śākambharī devī pūjanīyā prayatnataḥ ॥ 36॥

tripurā vijayā bhīmā tārā trailokyasundarī ।
śāmbhavī trijaganmātā svarā tripurasundarī ।
kāmākṣī kamalākṣī ca dhṛtistripuratāpinī ॥ 37॥

jayā jayantī śivadā jaleśī caraṇapriyā ।
gajavaktrā trinetrā ca śaṅkhinī cāparājitā ॥ 38॥

mahiṣaghnī śubhānandā svadhā svāhā śubhānanā ।
vidyujjihvā trivaktrā ca caturvaktrā sadāśivā ।
koṭarākṣī śikhiravā tripadā sarvamaṅgalā ।
mayūravadanā siddhirbuddhiḥ kākaravā satī ॥ 39॥

huṅkārā tālakeśī ca sarvatārā ca sundarī ।
sarpāsyā ca mahājihvā pāśapāṇirgarutmatī ॥ 40॥

padmāvatī sukeśī ca padmakeśī kṣamāvatī ।
padmāvatī suramukhī padmavaktrā ṣaḍānanā ॥ 41॥ padmāvatī sunāsā ca

trivargaphaladā māyā rakṣoghnī padmavāsinī ।
praṇaveśī maholkābhā vighneśī stambhinī khalā ॥ 42॥

mātṛkāvarṇarūpā ca akṣaroccāriṇī guhā । akṣaroccāṭinī
ajapā mohinī śyāmā jayarūpā balotkaṭā ॥ 43॥

vārāhī vaiṣṇavī jṛmbhā vātyālī daityatāpinī ।
kṣemaṅkarī siddhikarī bahumāyā sureśvarī ॥ 44॥

chinnamūrdhā chinnakeśī dānavendrakṣayaṅkarī ।
śākambharī mokṣalakṣmīrjambhinī bagalamukhī ॥ 45॥

aśvārūḍhā mahāklinnā nārasiṃhī gajeśvarī ।
siddheśvarī viśvadurgā cāmuṇḍā śavavāhanā ॥ 46॥

jvālāmukhī karālī ca cipiṭā khecareśvarī । tripaṭā
śumbhaghnī daityadarpaghnī vindhyācalanivāsinī ॥ 47॥

yoginī ca viśālākṣī tathā tripurabhairavī ।
mātaṅginī karālākṣī gajārūḍhā maheśvarī ॥ 48॥

pārvatī kamalā lakṣmīḥ śvetācalanibhā umā । nibhā umā (īn both pha़iles it is same)
kātyāyanī śaṅkharavā ghurghurā siṃhavāhinī ॥ 49॥

nārāyaṇīśvarī caṇḍī ghaṇṭālī devasundarī ।
virūpā vāmanī kubjā karṇakubjā ghanastanī ॥ 50॥

nīlā śākambharī durgā sarvadurgārtihāriṇī ।
daṃṣṭrāṅkitamukhā bhīmā nīlapatraśirodharā ॥ 51॥

mahiṣaghnī mahādevī kumārī siṃhavāhinī ।
dānavāṃstarjayantī ca sarvakāmadughā śivā ॥ 52॥

kanyā kumārikā caiva deveśī tripurā tathā ।
kalyāṇī rohiṇī caiva kālikā caṇḍikā parā ॥ 53॥

śāmbhavī caiva durgā ca subhadrā ca yaśasvinī ।
kālātmikā kalātītā kāruṇyahṛdayā śivā ॥ 54॥

kāruṇyajananī nityā kalyāṇī karuṇākarā ।
kāmādhārā kāmarūpā kālacaṇḍasvarūpiṇī ॥ 55॥ kāladaṇḍasvarūpiṇī

kāmadā karuṇādhārā kālikā kāmadā śubhā ।
caṇḍavīrā caṇḍamāyā caṇḍamuṇḍavināśinī ॥ 56॥

caṇḍikā śaktiratyugrā caṇḍikā caṇḍavigrahā ।
gajānanā siṃhamukhī gṛdhrāsyā ca maheśvarī ॥ 57॥

uṣṭragrīvā hayagrīvā kālarātrirniśācarī ।
kaṅkārī raudracitkārī phetkārī bhūtaḍāmarī ॥ 58॥ raudrachitkārī

vārāhī śarabhāsyā ca śatākṣī māṃsabhojanī ।
kaṅkālī ḍākinī kālī śuklāṅgī kalahapriyā ॥ 59॥

ulūkikā śivārāvā dhūmrākṣī citranādinī ।
ūrdhvakeśī bhadrakeśī śavahastā ca mālinī ॥ 60॥

kapālahastā raktākṣī śyenī rudhirapāyinī ।
khaḍginī dīrghalamboṣṭhī pāśahastā balākinī ॥ 61॥

kākatuṇḍā pātrahastā dhūrjaṭī viṣabhakṣiṇī ।
paśughnī pāpahantrī ca mayūrī vikaṭānanā ॥ 62॥

bhayavidhvaṃsinī caiva pretāsyā pretavāhinī ।
koṭarākṣī lasajjihvā aṣṭavaktrā surapriyā ॥ 63॥

vyāttāsyā dhūmaniḥśvāsā tripurā bhuvaneśvarī ।
bṛhattuṇḍā caṇḍahastā pracaṇḍā caṇḍavikramā ॥ 64॥ daṇḍahastā

sthūlakeśī bṛhatkukṣiryamadūtī karālinī ।
daśavaktrā daśapadā daśahastā vilāsinī ॥ 65॥

anādyantasvarūpā ca krodharūpā manogatiḥ । ādirantasvarūpā ādihāntasvarūpā
manuśrutismṛtirghrāṇacakṣustvagrasanātmikā ॥ 66॥ tvagrasanārasaḥ ॥

yogimānasasaṃsthā ca yogasiddhipradāyikā ।
ugrāṇī ugrarūpā ca ugratārāsvarūpiṇī ॥ 67॥

ugrarūpadharā caiva ugreśī ugravāsinī ।
bhīmā ca bhīmakeśī ca bhīmamūrtiśca bhāminī ॥ 68॥

bhīmātibhīmarūpā ca bhīmarūpā jaganmayī ।
khaḍginyabhayahastā ca ghaṇṭāḍamarudhāriṇī ॥ 69॥

pāśinī nāgahastā ca yoginyaṅkuśadhāriṇī ।
yajñā ca yajñamūrtiśca dakṣayajñavināśinī ॥ 70॥

yajñadīkṣādharā devī yajñasiddhipradāyinī ।
hiraṇyabāhucaraṇā śaraṇāgatapālinī ॥ 71॥

anāmnyanekanāmnī ca nirguṇā ca guṇātmikā ।
mano jagatpratiṣṭhā ca sarvakalyāṇamūrtinī ॥ 72॥

brahmādisuravandyā ca gaṅgādharajaṭāsthitā ।
mahāmohā mahādīptiḥ siddhavidyā ca yoginī ॥ 73॥

yoginī caṇḍikā siddhā siddhasāddhyā śivapriyā ।
sarayūrgomatī bhīmā gautamī narmadā mahī ॥ 74॥

bhāgīrathī ca kāverī triveṇī gaṇḍakī saraḥ । sarā
suṣuptirjāgṛtirnidrā svapnā turyā ca cakriṇī ॥ 75॥

ahalyārundhatī caiva tārā mandodarī tathā ।
devī padmāvatī caiva tripureśasvarūpiṇī ॥ 76॥

ekavīrā mahādevī kanakāḍhyā ca devatā । ekavīrā tamodevī
śūlinī parighāstrā ca khaḍginyābāhyadevatā ॥ 77॥

kauberī dhanadā yāmyā”gneyī vāyutanurniśā ।
īśānī nairṛtiḥ saumyā māhendrī vāruṇīsamā ॥ 78॥ vāruṇī tathā

sarvarṣipūjanīyāṅghriḥ sarvayantrādhidevatā ।
saptadhātumayīmūrtiḥ saptadhātvantarāśrayā ॥ 79॥

dehapuṣṭirmanastuṣṭirannapuṣṭirbaloddhatā ।
taponiṣṭhā tapoyuktā tāpasaḥsiddhidāyinī ॥ 80॥

tapasvinī tapaḥsiddhiḥ tāpasī ca tapaḥpriyā ।
auṣadhī vaidyamātā ca dravyaśaktiḥprabhāvinī ॥ 81॥

vedavidyā ca vaidyā ca sukulā kulapūjitā ।
jālandharaśiracchetrī maharṣihitakāriṇī ॥ 82॥

yoganītirmahāyogā kālarātrirmahāravā ।
amohā ca pragalbhā ca gāyatrī haravallabhā ॥ 83॥

viprākhyā vyomakārā ca muniviprapriyā satī ।
jagatkartrī jagatkārī jagacchāyā jagannidhiḥ ॥ 84॥ jagaśvāsā jagannidhiḥ

jagatprāṇā jagaddaṃṣṭrā jagajjihvā jagadrasā ।
jagaccakṣurjagadghrāṇā jagacchotrā jaganmukhā ॥ 85॥

jagacchatrā jagadvaktrā jagadbhartrī jagatpitā ।
jagatpatnī jaganmātā jagadbhrātā jagatsuhṛt ॥ 86॥ jagaddhātrī jagatsuhṛt

jagaddhātrī jagatprāṇā jagadyonirjaganmayī ।
sarvastambhī mahāmāyā jagaddīkṣā jayā tathā ॥ 87॥

bhaktaikalabhyā dvividhā trividhā ca caturvidhā । bhaktaikalakṣyā
indrākṣī pañcabhūtā ca sahasrarūpadhāriṇī ॥ 88॥ pañcarūpā

mūlādivāsinī caiva ambāpuranivāsinī ।
navakumbhā navaruciḥ kāmajvālā navānanā ॥ 89॥

garbhajvālā tathā bālā cakṣurjvālā navāmbarā ।
navarūpā navakalā navanāḍī navānanā ॥ 90॥

navakrīḍā navavidhā navayoginikā tathā ।
vedavidyā mahāvidyā vidyādātrī viśāradā ॥ 91॥

kumārī yuvatī bālā kumārīvratacāriṇī ।
kumārībhaktasukhinī kumārīrūpadhāriṇī ॥ 92॥

bhavānī viṣṇujananī brahmādijananī parā ।
gaṇeśajananī śaktiḥ kumārajananī śubhā ॥ 93॥

bhāgyāśrayā bhagavatī bhaktābhīṣṭapradāyinī ।
bhagātmikā bhagādhārā rūpiṇī bhagamālinī ॥ 94॥

bhagarogaharā bhavyā suśrūḥ paramamaṅgalā ।
śarvāṇī capalāpāṅgī cārucandrakalādharā ॥ 95॥

viśālākṣī viśvamātā viśvavandyā vilāsinī । viśvavidyā vilāsinī
śubhapradā śubhāvartā vṛttapīnapayodharā ॥ 96॥

ambā saṃsāramathinī mṛḍānī sarvamaṅgalā ।
viṣṇusaṃsevitā śuddhā brahmādisurasevitā ॥ 97॥

paramānandaśaktiśca paramānandarūpiṇī । ramānandasvarūpiṇī
paramānandajananī paramānandadāyinī ॥ 98॥

paropakāraniratā paramā bhaktavatsalā ।
ānandabhairavī bālābhairavī baṭubhairavī ॥ 99॥

śmaśānabhairavī kālībhairavī purabhairavī ॥ 100॥

pūrṇacandrābhavadanā pūrṇacandranibhāṃśukā ।
śubhalakṣaṇasampannā śubhānantaguṇārṇavā ॥ 101॥

śubhasaubhāgyanilayā śubhācāraratā priyā ।
sukhasambhogabhavanā sarvasaukhyānirūpiṇī ॥ 102॥

avalambā tathā vāgmī pravarā vāgvivādinī । vādyavādinī
ghṛṇādhipāvṛtā kopāduttīrṇakuṭilānanā ॥ 103॥

pāpadāpāpanāśā ca brahmāgnīśāpamocanī ।
sarvātītā ca ucchiṣṭacāṇḍālī parighāyudhā ॥ 104॥

oṅkārī vedakārī ca hrīṅkārī sakalāgamā ।
yaṅkārī carcitā carcicarcitā cakrarūpiṇī ॥ 105॥

mahāvyādhavanārohā dhanurbāṇadharā dharā । varā
lambinī ca pipāsā ca kṣudhā sandeśikā tathā ॥ 106॥

bhuktidā muktidā devī siddhidā śubhadāyinī ।
siddhidā buddhidā mātā varmiṇī phaladāyinī ॥ 107॥

caṇḍikā caṇḍamathanī caṇḍadarpanivāriṇī ।
caṇḍamārtaṇḍanayanā candrāgninayanā satī ॥ 108॥

sarvāṅgasundarī raktā raktavastrottarīyakā ।
japāpāvakasindurā raktacandanadhāriṇī ॥ 109॥ japāstabakasindūra raktasindūradhāriṇī

karpūrāgarukastūrīkuṅkumadravalepinī ।
vicitraratnapṛthivīkalmaṣaghnī talasthitā ॥ 110॥

bhagātmikā bhagādhārā rūpiṇī bhagamālinī ।
liṅgābhidhāyinī liṅgapriyā liṅganivāsinī ॥ 111॥

bhagaliṅgasvarūpā ca bhagaliṅgasukhāvahā ।
svayambhūkusumaprītā svayambhūkusumārcitā ॥ 112॥

svayambhūkusumasnātā svayambhūpuṣpatarpitā ।
svayambhūpuṣpatilakā svayambhūpuṣpadhāriṇī ॥ 113॥

puṇḍīkakarā puṇyā puṇyadā puṇyarūpiṇī ।
puṇyajñeyā puṇyavandyā puṇyavedyā purātanī ॥ 114॥ puṇyamūrtiḥ purātanā

anavadyā vedavidyā vedavedāntarūpiṇī ।
māyātītā sṛṣṭamāyā māyā dharmātmavanditā ॥ 115॥

asṛṣṭā saṅgarahitā sṛṣṭihetuḥ kapardinī ।
vṛṣārūḍhā śūlahastā sthitisaṃhārakāriṇī ॥ 116॥

mandasthitiḥ śuddharūpā śuddhacittā munistutā ।
mahābhāgyavatī dakṣā dakṣādhvaravināśinī ॥ 117॥

aparṇānanyaśaraṇā bhaktābhīṣṭaphalapradā ।
nityā sundarasarvāṅgī saccidānandalakṣaṇā ॥ 118॥

kamalā keśijā keśī karṣā karpūrakālijā ।
girijā garvajā gotrā akulā kulajā tathā ॥ 119॥

dinajā dinamānā ca vedajā vedasambhṛtā । vedasaṃmatā
krodhajā kuṭajā dhārā paramā balagarvitā ॥ 120॥

sarvalokottarābhāvā sarvakālodbhavātmikā ।
kuṇḍagolodbhavaprītā kuṇḍagolodbhavātmikā ॥ 121॥

kuṇḍapuṣpasadāprītiḥ puṣpagolasadāratiḥ ।
śukramūrtiḥ śukradehā śukrapujitamūrtinī ॥ 122॥ śukrapūjakamūrtinī

videhā vimalā krūrā colā karnāṭakī tathā । cauṇḍā karnāṭakī
trimātrā utkalā mauṇḍī virekhā vīravanditā ॥ 123॥

śyāmalā gauravipīnā māgadheśvaravanditā ।
pārvatī karmanāśā ca kailāsavāsikā tathā ॥ 124॥

śālagrāmaśilā mālī śārdūlā piṅgakeśinī ।
nāradā śāradā caiva reṇukā gaganeśvarī ॥ 125॥

dhenurūpā rukmiṇī ca gopikā yamunāśrayā ।
sukaṇṭhā kokilā menā cirānandā śivātmikā ॥ 126॥

kandarpakoṭilāvaṇyā sundarā sundarastanī ।
viśvapakṣā viśvarakṣā viśvanāthapriyā satī ॥ 127॥

yoginī yogayuktā ca yogāṅgadhyānaśālinī ।
yogapaṭṭadharā muktā muktānāṃ paramāgatiḥ ॥ 128॥

kurukṣetrāvanīḥ kāśī mathurā kāñcyavantikā ।
ayodhyā dvārakā māyā tīrthā tīrthakarī priyā ॥ 129॥

tripuṣkarā’prameyā ca kośasthā kośavāsinī ।
kuśāvartā kauśikī ca kośāmbā kośavardhinī ॥ 130॥

padmakośā kośadākṣī kusumbhakusumapriyā ।
tulākoṭī ca kākutsthā sthāvarā ca varāśrayā ॥ 131॥

Om̃ hrīṃ yaṃ yāṃ rudradaivatyāyai yogeśvarīryesvāhā ।
Om̃ hrīṃ yaṃ yāṃ –
putradā pautradā putrī dravyadā divyabhogadā ।
āśāpūrṇā cirañjīvī laṅkābhayavivardhinī ॥ 132॥

struk struvā sāmidhenī ca suśraddhā śrāddhadevatā ।
mātā mātāmahī tṛptiḥ piturmātā pitāmahī ॥ 133॥

snuṣā dauhitriṇī putrī lokakrīḍābhinandinī । dolākrīḍābhinandinī
poṣiṇī śoṣiṇī śaktirdīrghakeśī sulomaśā ॥ 134॥ dīrghaśaktiḥ

saptābdhisaṃśrayā nityā saptadvīpābdhimekhalā । saptadvīpā vasundharā
sūryadīptirvajraśaktirmadonmattā ca piṅgalā ॥ 135॥ manonmattā

sucakrā cakramadhyasthā cakrakoṇanivāsinī ।
sarvamantramayīvidyā sarvamantrākṣarā varā ॥ 136॥

sarvajñadā viśvamātā bhaktānugrahakāriṇī ।
viśvapriyā prāṇaśaktiranantaguṇanāmadhīḥ ॥ 137॥

pañcāśadviṣṇuśaktiśca pañcāśanmātṛkāmayī ।
dvipañcāśadvapuśreṇī triṣaṣṭyakṣarasaṃśrayā ॥ 138॥

catuḥṣaṣṭimahāsiddhiryoginī vṛndavandinī । vṛndavanditā
catuḥṣaḍvarṇanirṇeyī catuḥṣaṣṭikalānidhiḥ ॥ 139॥

aṣṭaṣaṣṭimahātīrthakṣetrabhairavavāsinī । bhairavavanditā
caturnavatimantrātmā ṣaṇṇavatyadhikāpriyā ॥ 140॥

sahasrapatranilayā sahasraphaṇibhūṣaṇā ।
sahasranāmasaṃstotrā sahasrākṣabalāpahā ॥ 141॥

prakāśākhyā vimarśākhyā prakāśakavimarśakā ।
nirvāṇacaraṇā devī catuścaraṇasaṃjñakā ॥ 142॥

caturvijñānaśaktyāḍhyā subhagā ca kriyāyutā ।
smareśā śāntidā icchā icchāśaktisamānvitā ॥ 143॥

niśāmbarā ca rājanyapūjitā ca niśācarī ।
sundarī cordhvakeśī ca kāmadā muktakeśikā ॥ 144॥

māninīti samākhyātā vīrāṇāṃ jayadāyinī ।
yāmalīti samākhyātā nāsāgrābindumālinī ॥ 145॥

yā gaṅgā ca karālāṅgī candrikācalasaṃśrayā । yā kaṅkā
cakriṇī śaṅkhinī raudrā ekapādā trilocanā ॥ 146॥

bhīṣaṇī bhairavī bhīmā candrahāsā manoramā ।
viśvarūpā mahādevī ghorarūpā prakāśikā ॥ 147॥

kapālamālikāyuktā mūlapīṭhasthitā ramā ।
yoginī viṣṇurūpā ca sarvadevarṣipūjitā ॥ 148॥

sarvatīrthaparā devī tīrthadakṣiṇataḥ sthitā ।
śrīsadāśiva uvāca
divyanāmasahasraṃ te yogeśvaryā mayeritam ॥ 149॥

puṇyaṃ yaśasyamāyuṣyaṃ putrapautravivardhanam ।
sarvavaśyakaraṃ śreṣṭhaṃ bhuktimuktipradaṃ bhuvi ।
yaḥ paṭhetpāṭhayedvāpi sa mukto nātra saṃśayaḥ ।
aṣṭamyāṃ bhūtapaurṇamyānnavamyāṃ darśabhaumayoḥ ॥ 150॥

ayaneṣūparāge ca puṇyakāle viśeṣataḥ ।
sarvasaubhāgyasiddhyarthaṃ japanīyaṃ prayatnataḥ ॥ 151॥

sarvābhīṣṭakaraṃ puṇyaṃ nityamaṅgaladāyakam ।
iyaṃ nāmāvalī tubhyaṃ mayādya samudīritā ॥ 152॥

gopanīyā prayatnena nākhyeyā ca kadācana ।
bhaktāya jyeṣṭhaputrāya deyaṃ śiṣyāya dhīmate ॥ 153॥

āvahantīti mantreṇa yuktānyetāni sādaram । etāni dhīmate
yo japetsatataṃ bhaktyā sa kāmāṃllabhate dhruvam ॥ 154॥

kāryāṇyāvāhanādīni devyāḥ śuciranātmabhiḥ ।
āvahantīti mantreṇa pratyekaṃ ca yathākramam ॥ 155॥

kartavyaṃ tarpaṇaṃ cāpi tena mantreṇa mūlavat ।
tadanvitaiśca homo’tra kartavyastaiśca mūlataḥ ॥ 156॥

etāni divyanāmāni śrutvā dhyātvāpi yo naraḥ ।
dhyātvā devīṃ ca satataṃ sarvakāmārthasiddhaye ॥ 157॥

etajjapaprasādena nityatṛpto vasāmyaham ।
santuṣṭahṛdayo nityaṃ vasāmyatrārcayan ciram ॥ 158॥

svāpakāle prabodhe ca yātrākāle viśeṣataḥ ।
tasya sarvabhayaṃ nāsti raṇe ca vijayī bhavet ॥ 159॥

rājadvāre sabhāsthāne vivāde viplave tathā ।
coravyāghrabhayaṃ nāsti saṅgrāme jayavardhanam ॥ 160॥ tasya corabhayaṃ nāsti

kṣayāpasmārakuṣṭhāditāpajvaranivāraṇam ।
mahājvaraṃ tathātyugraṃ śītajvaranivāraṇam ॥ 161॥

doṣādisannipātaṃ ca rogāṇāṃ hanti varcasā । rogaṃ hanti ca sarvaśaḥ
bhūtapretapiśācāśca rakṣāṃ kurvanti sarvaśaḥ ॥ 162॥ sarvataḥ

japetsahasranāmākhyaṃ yoginyāḥ sarvakāmadam ।
yaṃ yaṃ cintayate kāmaṃ taṃ taṃ prāpnoti niścitam ॥ 163॥

trikālamekakālaṃ vā śraddhayā prayataḥ paṭhet ।
sarvān ripūnkṣaṇājjitvā yaḥ pumāñchriyamāpnuyāt ॥ 164॥ sapumāñchriyam

ḍākinī śākinī caiva vetālabrahmarākṣasam ।
kūṣmāṇḍādibhayaṃ sarvaṃ naśyati smaraṇāttataḥ ॥ 165॥

vane raṇe mahāghore kārāgṛhaniyantrake ।
sarvasaṅkaṭanāśārthaṃ stotrapāṭhaḥ susiddhaye ॥ 166॥ paṭhetstotramananyadhīḥ

vandhyā vā kākavandhyā vā mṛtavandhyā ca yāṅganā ।
śrutvā stotramidaṃ putrāṃllabhate cirajīvinaḥ ॥ 167॥

svayambhukusumaiḥ śuklaiḥ sugandhikusumānvitaiḥ ।
kuṅkumāgarukastūrīsindūrādibhirarcayet ॥ 168॥

mīnamāṃsādibhiryuktairmadhvājyaiḥ pāyasānvitaḥ ।
phalapuṣpādibhiryuktaiḥ madhvājyaiḥ pāyasānvitaiḥ । mīnamāṃsādibhiryuktaiḥ
pakvānnaiḥ ṣaḍrasairbhojyaiḥ svādvannaiśca caturvidhaiḥ ॥ 169॥

kumārīṃ pūjayedbhaktyā brāhmaṇāṃśca suvāsinīḥ ।
śaktito dakṣiṇāṃ datvā vāso’laṅkārabhūṣaṇaiḥ ॥ 170॥ vāso’laṅkaraṇādibhiḥ

anena vidhinā pūjyā devyāḥ santuṣṭikāmadā ।
sahasranāmapāṭhe tu kāryasiddhirnasaṃśayaḥ ॥ 171॥

ramākānta surādhīśa proktaṃ guhyataraṃ mayā ।
nāsūyakāya vaktavyaṃ paraśiṣyāya no vadet ॥ 172॥ nāsūyave ca

devībhaktāya vaktavyaṃ mama bhaktāya mādhava ।
tava bhaktāya vaktavyaṃ na mūrkhāyātatāyine ॥ 173॥

satyaṃ satyaṃ punaḥ satyaṃ uddhṛtya bhujamucyate ।
nānayā sadṛśī vidyā na devyā yoginī parā ॥ 174॥ na devī yoginī parā

iti śrīrudrayāmale uttarakhaṇḍe devīcaritre
viṣṇuśaṅkarasaṃvāde yogeśvarīsahasranāmastotraṃ sampūrṇam ॥

error: Content is protected !!