Breaking News
Home / Ashtothara / shri sundaramurty ashtottara shatanamavali

shri sundaramurty ashtottara shatanamavali

Om Sundaramurtye Namah.
Om Sundareshwarpriya Namah.
Om Sushumnanadishodhakaya Namah.
Om Suvarnakalpaklebaraya Namah
Om Suvarnabharanabhushitaya Namah.
Om Suvarnamalyambradharine Namah.
Om Shiva bhaktagraganyaya namah.
Om Shivarchanadhurandharaya Namah.
Om Shivanamparayanaya Namah.
Om Shivadhyanapriyamansaya Namah. 10

Om Shivananda Paripurnaya Namah.
Om Shivanamangitarasanaya Namah.
Om Shivarajyogadharine Namah.
Om Shivamantrajapapriya Namah.
Om Shivapriya Namah.
Om Shiva bhaktaparipalakaya namah.
Om Shiva bhaktasamavritaya namah.
Om Shivabhaktapriyamansaya Namah.
Om Shiva bhaktapariposhakaya namah.
Om Shivasayujyasampannaya Namah. 20

Om Shivadattanamangkitaya Namah.
Om Shivagampraveenaya Namah.
Om Shivananda Paritriptamanasaya Namah.
Om panchakleshnivartakaya namah.
Om parvagitasantustaya namah.
Om Parvanatyakautukaya Namah.
Om Parvasrunga Radarshakaya Namah.
Om parva bhogni ratay namah.
Om parva linganatatparaya namah.
Om Parvalokansundaraya Namah. 30

Om parabrahmasvarupadhyatre namah.
Om Paropkarakalebarai Namah.
Om paramashivabhaktipriya namah.
Om paramashivalokanapatragatraya namah.
Om paramashivalochangoraya namah.
Om parishuddhamansaya namah.
Om padavyatyasatandavapriya namah.
Om Parvatipriyanandanaya Namah.
Om Parvatipadasevakaya Namah.
Om Parvatidattavidya Vishesajnaya Namah. 40

Om Parvatibhaktiparipurnaya Namah.
Om adishaivakulodbhavaya namah.
Om Adarsh ​​Sambhutay Namah.
Om Ashritavatsalaya Namah.
Om Anandaparipurnaya Namah.
Om ahitagnipriyamansaya namah.
Om Adishaivottamaya Namah.
Om Asritarakshakaya Namah.
Om Mahakailasanilaya Namah.
Om mahabhogsamanvitaya namah. 50

Om mahamayanivartakaya namah.
Om mahatejaswine namah.
Om mahayashasvine namah.
Om mahabuddhimate namah.
Om mahamantrajapaparaya namah.
Om Mahayoganilaya Namah.
Om Mahagunasampannaya Namah.
Om Mahapanditparaya Namah.
Om Mahadevpujasamutsukaya namah.
Om Mahashastrapanditaya Namah. 60

Om Dravidavidyavinyasampannaya Namah.
Om Dravidavyakaranagurve Namah.
Om Dravidasampradayakaranaya Namah.
Om Dravidlokavanditaya Namah.
Om Dravidavidyapalakaya Namah.
Om Dravidastotraparayanaya Namah.
Om Chandrachuddattaravanaya Namah.
Om Sattvagunakaraya Namah.
Om Satsevitaya Namah.
Om Samayachardeshikaya Namah. 70

Om sampraptadivyadehay namah.
Om Visheshkshetradarshakaya Namah.
Om Vishwavandyaya Namah.
Om videhakaivalyakalanaya namah.
Om vidyavidyasvarupadarshakaya namah.
Om Vinayakapriya Namah.
Om Vimalangavirajitaya Namah.
Om vidvajjanas manvitaya namah.
Om sarvavidyaparangtaya namah.
Om taponisthaya namah. 80

Om taponisthagraganyaya namah.
Om tapasvine namah.
Om taditprabhay namah.
Om ta patrayollanghine namah.
Om Devdevasevakaya Namah.
Om devadilokasancharine namah.
Om nityakarmanirataya namah.
Om nityakarmasamashritaya namah.
Om Shaivashastravishardaya Namah.
Om Shaivacharsampannaya Namah. 90

Om vitashokaya namah.
Om Vitaragaya Namah.
Om kalusharanyadahanaya namah.
Om kalyangunasampannaya namah.
Om he yopadeyavigrahadarshakaya namah.
Om srimattyagarajapriyabhaktay namah.
Om Srimattyagarajanartanasevitaya Namah.
Om Nartanadivisheshajnaya Namah.
Om lilatandavadarshakaya namah.
Om ajapatandavasansevitaya namah. 1

00

Om Natanvidyavidushe Namah.
Om Natanadividyaparangtaya Namah.
Om Shangga Rantananayakaya Namah.
Om Vedashastravishardaya Namah.
Om Vaidikacharsampannaya Namah.
Om brahmanakarmaparipalakaya namah.
Om duruhasivabhaktiparavasaya namah.
Om durikritadurjanaya namah.
Om sadacharsampannaya namah.
Om Muladharakshetravasine Namah. 110
Om grahagrastbaljivitpradaya namah.
Om somayajivarpradaya namah.
Om airavanarudhakailasagamanaya namah.
Om parvasahitsundaramurtaye namah.

Iti srisunda ramurtyastottarshatnamavali: .


error: Content is protected !!