Breaking News
Home / Uncategorized / shri parvati sahasranama stotram

shri parvati sahasranama stotram

 himavānuvāca ।

kā tvaṃ devi viśālākṣi śaśāṅkāvayavāṅkite ।
na jāne tvāmahaṃ vatse yathāvad brūhi pṛcchate ॥ 1॥

girīndravacanaṃ śrutvā tataḥ sā parameśvarī ।
vyājahāra mahāśailaṃ yogināmabhayapradā ॥ 2॥

 devyuvāca ।

māṃ viddhi paramāṃ śaktiṃ parameśvarasamāśrayām ।
ananyāmavyayāmekāṃ yāṃ paśyanti mumukṣavaḥ ॥ 3॥

ahaṃ vai sarvabhāvānāmātmā sarvāntarā śivā ।
śāśvataiśvaryavijñānamūrtiḥ sarvapravartikā ॥ 4॥

anantā’nantamahimā saṃsārārṇavatāriṇī ।
divyaṃ dadāmi te cakṣuḥ paśya me rūpamaiśvaram ॥ 5॥

etāvaduktvā vijñānaṃ dattvā himavate svayam ।
svaṃ rūpaṃ darśayāmāsa divyaṃ tat pārameśvaram ॥ 6॥

koṭisūryapratīkāśaṃ tejobimbaṃ nirākulam ।
jvālāmālāsahasrāḍhyaṃ kālānalaśatopamam ॥ 7॥

daṃṣṭrākarālaṃ durddharṣaṃ jaṭāmaṇḍalamaṇḍitam ।
triśūlavarahastaṃ ca ghorarūpaṃ bhayānakam ॥ 8॥

praśāntaṃ saumyavadanamanantāścaryasaṃyutam ।
candrāvayavalakṣmāṇaṃ candrakoṭisamaprabham ॥ 9॥

kirīṭinaṃ gadāhastaṃ nūpurairupaśobhitam ।
divyamālyāmbaradharaṃ divyagandhānulepanam ॥ 1

0॥

śaṅkhacakradharaṃ kāmyaṃ trinetraṃ kṛttivāsasam ।
aṇḍasthaṃ cāṇḍabāhyasthaṃ bāhyamābhyantaraṃ param ॥ 11॥

sarvaśaktimayaṃ śubhraṃ sarvākāraṃ sanātanam ।
brahmendropendrayogīndrairvandyamānapadāmbujam ॥ 12॥

sarvataḥ pāṇipādāntaṃ sarvato’kṣiśiromukham ।
sarvamāvṛtya tiṣṭhantaṃ dadarśa parameśvaram ॥ 13॥

dṛṣṭvā tadīdṛśaṃ rūpaṃ devyā māheśvaraṃ param ।
bhayena ca samāviṣṭaḥ sa rājā hṛṣṭamānasaḥ ॥ 14॥

ātmanyādhāya cātmānamoṅkāraṃ samanusmaran ।
nāmnāmaṣṭasahasreṇa tuṣṭāva parameśvarīm ॥ 15॥

 himavānuvāca ।

śivomā paramā śaktiranantā niṣkalā’malā ।
śāntā māheśvarī nityā śāśvatī paramākṣarā ॥ 1॥

acintyā kevalā’nantyā śivātmā paramātmikā ।
anādiravyayā śuddhā devātmā sarvagā’calā ॥ 2॥

ekānekavibhāgasthā māyātītā sunirmalā ।
mahāmāheśvarī satyā mahādevī nirañjanā ॥ 3॥

kāṣṭhā sarvāntarasthā ca cicchaktiratilālasā ।
nandā sarvātmikā vidyā jyotīrūpā’mṛtākṣarā ॥ 4॥

śāntiḥ pratiṣṭhā sarveṣāṃ nivṛttiramṛtapradā ।
vyomamūrttirvyomalayā vyomādhārā’cyutā’marā ॥ 5॥

anādinidhanā’moghā kāraṇātmā kalā’kalā ।
kratuḥ prathamajā nābhiramṛtasyātmasaṃśrayā ॥ 6॥

prāṇeśvarapriyā mātā mahāmahiṣaghātinī ।
prāṇeśvarī prāṇarūpā pradhānapuruṣeśvarī ॥ 7॥

sarvaśaktikalākārā jyotsnā dyaurmahimāspadā ।
sarvakāryaniyantrī ca sarvabhūteśvareśvarī ॥ 8॥

anādiravyaktaguhā mahānandā sanātanī ।
ākāśayoniryogasthā mahāyogeśvareśvarī ॥ 9॥

mahāmāyā suduṣpūrā mūlaprakṛtirīśvarī ।
saṃsārayoniḥ sakalā sarvaśaktisamudbhavā ॥ 10॥

saṃsārapārā durvārā durnirīkṣyā durāsadā ।
prāṇaśaktiḥ prāṇavidyā yoginī paramā kalā ॥ 11॥

mahāvibhūtirdurddharṣā mūlaprakṛtisaṃbhavā ।
anādyanantavibhavā parārthā puruṣāraṇiḥ ॥ 12॥

sargasthityantakaraṇī sudurvācyā duratyayā ।
śabdayoniḥ śabdamayī nādākhyā nādavigrahā ॥ 13॥

pradhānapuruṣātītā pradhānapuruṣātmikā ।
purāṇī cinmayī puṃsāmādiḥ puruṣarūpiṇī ॥ 14॥

bhūtāntarātmā kūṭasthā mahāpuruṣasaṃjñitā ।
janmamṛtyujarātītā sarvaśaktisamanvitā ॥ 15॥

vyāpinī cānavacchinnā pradhānānupraveśinī ।
kṣetrajñaśaktiravyaktalakṣaṇā malavarjitā ॥ 16॥

anādimāyāsaṃbhinnā tritattvā prakṛtirguhā ।
mahāmāyāsamutpannā tāmasī pauruṣī dhruvā ॥ 17॥

vyaktāvyaktātmikā kṛṣṇā raktā śuklā prasūtikā ।
akāryā kāryajananī nityaṃ prasavadharmiṇī ॥ 18॥

sargapralayanirmuktā sṛṣṭisthityantadharmiṇī ।
brahmagarbhā caturviṃśā padmanābhā’cyutātmikā ॥ 19॥

vaidyutī śāśvatī yonirjaganmāteśvarapriyā ।
sarvādhārā mahārūpā sarvaiśvaryasamanvitā ॥ 20॥

viśvarūpā mahāgarbhā viśveśecchānuvartinī ।
mahīyasī brahmayonirmahālakṣmīsamudbhavā ॥ 21॥

mahāvimānamadhyasthā mahānidrātmahetukā ।
sarvasādhāraṇī sūkṣmā hyavidyā pāramārthikā ॥ 22॥

anantarūpā’nantasthā devī puruṣamohinī ।
anekākārasaṃsthānā kālatrayavivarjitā ॥ 23॥

brahmajanmā harermūrtirbrahmaviṣṇuśivātmikā ।
brahmeśaviṣṇujananī brahmākhyā brahmasaṃśrayā ॥ 24॥

vyaktā prathamajā brāhmī mahatī jñānarūpiṇī ।
vairāgyaiśvaryadharmātmā brahmamūrtirhṛdisthitā ।
apāṃyoniḥ svayaṃbhūtirmānasī tattvasaṃbhavā ॥ 25॥

īśvarāṇī ca śarvāṇī śaṃkarārddhaśarīriṇī ।
bhavānī caiva rudrāṇī mahālakṣmīrathāmbikā ॥ 26॥

maheśvarasamutpannā bhuktimuktiphalapradā ।
sarveśvarī sarvavandyā nityaṃ muditamānasā ॥ 27॥

brahmendropendranamitā śaṃkarecchānuvartinī ।
īśvarārddhāsanagatā maheśvarapativratā ॥ 28॥

sakṛdvibhāvitā sarvā samudrapariśoṣiṇī ।
pārvatī himavatputrī paramānandadāyinī ॥ 29॥

guṇāḍhyā yogajā yogyā jñānamūrtirvikāsinī ।
sāvitrī kamalā lakṣmīḥ śrīranantorasi sthitā ॥ 30॥

sarojanilayā mudrā yoganidrā surārdinī ।
sarasvatī sarvavidyā jagajjyeṣṭhā sumaṅgalā ॥ 31॥

vāgdevī varadā vācyā kīrtiḥ sarvārthasādhikā ।
yogīśvarī brahmavidyā mahāvidyā suśobhanā ॥ 32॥

guhyavidyātmavidyā ca dharmavidyātmabhāvitā ।
svāhā viśvaṃbharā siddhiḥ svadhā medhā dhṛtiḥ śrutiḥ ॥ 33॥

nītiḥ sunītiḥ sukṛtirmādhavī naravāhinī ।
ajā vibhāvarī saumyā bhoginī bhogadāyinī ॥ 34॥

śobhā vaṃśakarī lolā mālinī parameṣṭhinī ।
trailokyasundarī ramyā sundarī kāmacāriṇī ॥ 35॥

mahānubhāvā sattvasthā mahāmahiṣamardanī ।
padmamālā pāpaharā vicitrā mukuṭānanā ॥ 36॥

kāntā citrāmbaradharā divyābharaṇabhūṣitā ।
haṃsākhyā vyomanilayā jagatsṛṣṭivivarddhinī ॥ 37॥

niryantrā yantravāhasthā nandinī bhadrakālikā ।
ādityavarṇā kaumārī mayūravaravāhinī ॥ 38॥

vṛṣāsanagatā gaurī mahākālī surārcitā ।
aditirniyatā raudrī padmagarbhā vivāhanā ॥ 39॥

virūpākṣī lelihānā mahāpuranivāsinī ।
mahāphalā’navadyāṅgī kāmapūrā vibhāvarī ॥ 40॥

vicitraratnamukuṭā praṇatārtiprabhañjanī ।
kauśikī karṣaṇī rātristridaśārttivināśinī ॥ 41॥

bahurūpā surūpā ca virūpā rūpavarjitā ।
bhaktārtiśamanī bhavyā bhavabhāvavināśinī ॥ 42॥

nirguṇā nityavibhavā niḥsārā nirapatrapā ।
yaśasvinī sāmagītirbhavāṅganilayālayā ॥ 43॥

dīkṣā vidyādharī dīptā mahendravinipātinī ।
sarvātiśāyinī vidyā sarvasiddhipradāyinī ॥ 44॥

sarveśvarapriyā tārkṣyā samudrāntaravāsinī ।
akalaṅkā nirādhārā nityasiddhā nirāmayā ॥ 45॥

kāmadhenurbṛhadgarbhā dhīmatī mohanāśinī ।
niḥsaṅkalpā nirātaṅkā vinayā vinayapradā ॥ 46॥

jvālāmālā sahasrāḍhyā devadevī manonmanī ।
mahābhagavatī durgā vāsudevasamudbhavā ॥ 47॥

mahendropendrabhaginī bhaktigamyā parāvarā ।
jñānajñeyā jarātītā vedāntaviṣayā gatiḥ ॥ 48॥

dakṣiṇā dahanā dāhyā sarvabhūtanamaskṛtā ।
yogamāyā vibhāvajñā mahāmāyā mahīyasī ॥ 49॥

saṃdhyā sarvasamudbhūtirbrahmavṛkṣāśrayānatiḥ ।
bījāṅkurasamudbhūtirmahāśaktirmahāmatiḥ ॥ 50॥

khyātiḥ prajñā citiḥ saṃvit mahābhogīndraśāyinī ।
vikṛtiḥ śāṃkarī śāstrī gaṇagandharvasevitā ॥ 51॥

vaiśvānarī mahāśālā devasenā guhapriyā ।
mahārātriḥ śivānandā śacī duḥsvapnanāśinī ॥ 52॥

ijyā pūjyā jagaddhātrī durvijñeyā surūpiṇī ।
guhāmbikā guṇotpattirmahāpīṭhā marutsutā ॥ 53॥

havyavāhāntarāgādiḥ havyavāhasamudbhavā ।
jagadyonirjaganmātā janmamṛtyujarātigā ॥ 54॥

buddhimātā buddhimatī puruṣāntaravāsinī ।
tarasvinī samādhisthā trinetrā divi saṃsthitā ॥ 55॥

sarvendriyamanomātā sarvabhūtahṛdi sthitā ।
saṃsāratāriṇī vidyā brahmavādimanolayā ॥ 56॥

brahmāṇī bṛhatī brāhmī brahmabhūtā bhavāraṇiḥ ।
hiraṇmayī mahārātriḥ saṃsāraparivarttikā ॥ 57॥

sumālinī surūpā ca bhāvinī tāriṇī prabhā ।
unmīlanī sarvasahā sarvapratyayasākṣiṇī ॥ 58॥

susaumyā candravadanā tāṇḍavāsaktamānasā ।
sattvaśuddhikarī śuddhirmalatrayavināśinī ॥ 59॥

jagatpriyā jaganmūrtistrimūrtiramṛtāśrayā ।
nirāśrayā nirāhārā niraṅkuravanodbhavā ॥ 60॥

candrahastā vicitrāṅgī sragviṇī padmadhāriṇī ।
parāvaravidhānajñā mahāpuruṣapūrvajā ॥ 61॥

vidyeśvarapriyā vidyā vidyujjihvā jitaśramā ।
vidyāmayī sahasrākṣī sahasravadanātmajā ॥ 62॥

sahasraraśmiḥ sattvasthā maheśvarapadāśrayā ।
kṣālinī sanmayī vyāptā taijasī padmabodhikā ॥ 63॥

mahāmāyāśrayā mānyā mahādevamanoramā ।
vyomalakṣmīḥ siṃharathā cekitānā’mitaprabhā ॥ 64॥

vīreśvarī vimānasthā viśokā śokanāśinī ।
anāhatā kuṇḍalinī nalinī padmavāsinī ॥ 65॥

sadānandā sadākīrtiḥ sarvabhūtāśrayasthitā ।
vāgdevatā brahmakalā kalātītā kalāraṇiḥ ॥ 66॥

brahmaśrīrbrahmahṛdayā brahmaviṣṇuśivapriyā ।
vyomaśaktiḥ kriyāśaktirjñānaśaktiḥ parāgatiḥ ॥ 67॥

kṣobhikā bandhikā bhedyā bhedābhedavivarjitā ।
abhinnābhinnasaṃsthānā vaṃśinī vaṃśahāriṇī ॥ 68॥

guhyaśaktirguṇātītā sarvadā sarvatomukhī ।
bhaginī bhagavatpatnī sakalā kālakāriṇī ॥ 69॥

sarvavit sarvatobhadrā guhyātītā guhāraṇiḥ ।
prakriyā yogamātā ca gaṅgā viśveśvareśvarī ॥ 70॥

kapilā kāpilā kāntā kanakābhā kalāntarā ।
puṇyā puṣkariṇī bhoktrī puraṃdarapurassarā ॥ 71॥

poṣaṇī paramaiśvaryabhūtidā bhūtibhūṣaṇā ।
pañcabrahmasamutpattiḥ paramārthārthavigrahā ॥ 72॥

dharmodayā bhānumatī yogijñeyā manojavā ।
manoharā manorakṣā tāpasī vedarūpiṇī ॥ 73॥

vedaśaktirvedamātā vedavidyāprakāśinī ।
yogeśvareśvarī mātā mahāśaktirmanomayī ॥ 74॥

viśvāvasthā viyanmūrttirvidyunmālā vihāyasī ।
kiṃnarī surabhī vandyā nandinī nandivallabhā ॥ 75॥

bhāratī paramānandā parāparavibhedikā ।
sarvapraharaṇopetā kāmyā kāmeśvareśvarī ॥ 76॥

acintyā’cintyavibhavā hṛllekhā kanakaprabhā ।
kūṣmāṇḍī dhanaratnāḍhyā sugandhā gandhadāyinī ॥ 77॥

trivikramapadodbhūtā dhanuṣpāṇiḥ śivodayā ।
sudurlabhā dhanādhyakṣā dhanyā piṅgalalocanā ॥ 78॥

śāntiḥ prabhāvatī dīptiḥ paṅkajāyatalocanā ।
ādyā hṛtkamalodbhūtā gavāṃ mātā raṇapriyā ॥ 79॥

satkriyā girijā śuddhā nityapuṣṭā nirantarā ।
durgākātyāyanī caṇḍī carcikā śāntavigrahā ॥ 80॥

hiraṇyavarṇā rajanī jagadyantrapravartikā ।
mandarādrinivāsā ca śāradā svarṇamālinī ॥ 81॥

ratnamālā ratnagarbhā pṛthvī viśvapramāthinī ।
padmānanā padmanibhā nityatuṣṭā’mṛtodbhavā ॥ 82॥

dhunvatī duḥprakampyā ca sūryamātā dṛṣadvatī ।
mahendrabhaginī mānyā vareṇyā varadarpitā ॥ 83॥

kalyāṇī kamalā rāmā pañcabhūtā varapradā ।
vācyā vareśvarī vandyā durjayā duratikramā ॥ 84॥

kālarātrirmahāvegā vīrabhadrapriyā hitā ।
bhadrakālī jaganmātā bhaktānāṃ bhadradāyinī ॥ 85॥

karālā piṅgalākārā nāmabhedā’mahāmadā ।
yaśasvinī yaśodā ca ṣaḍadhvaparivarttikā ॥ 86॥

śaṅkhinī padminī sāṃkhyā sāṃkhyayogapravartikā ।
caitrā saṃvatsarārūḍhā jagatsaṃpūraṇīndrajā ॥ 87॥

śumbhāriḥ khecarī svasthā kambugrīvā kalipriyā ।
khagadhvajā khagārūḍhā parārdhyā paramālinī ॥ 88॥

aiśvaryavartmanilayā viraktā garuḍāsanā ।
jayantī hṛdguhā ramyā gahvareṣṭhā gaṇāgraṇīḥ ॥ 89॥

saṃkalpasiddhā sāmyasthā sarvavijñānadāyinī ।
kalikalmaṣahantrī ca guhyopaniṣaduttamā ॥ 90॥

niṣṭhā dṛṣṭiḥ smṛtirvyāptiḥ puṣṭistuṣṭiḥ kriyāvatī ।
viśvāmareśvareśānā bhuktirmuktiḥ śivā’mṛtā ॥ 91॥

lohitā sarpamālā ca bhīṣaṇī vanamālinī ।
anantaśayanā’nanyā naranārāyaṇodbhavā ॥ 92॥

nṛsiṃhī daityamathanī śaṅkhacakragadādharā ।
saṃkarṣaṇasamutpattirambikāpādasaṃśrayā ॥ 93॥

mahājvālā mahāmūrttiḥ sumūrttiḥ sarvakāmadhuk ।
suprabhā sustanā gaurī dharmakāmārthamokṣadā ॥ 94॥

bhrūmadhyanilayā pūrvā purāṇapuruṣāraṇiḥ ।
mahāvibhūtidā madhyā sarojanayanā samā ॥ 95॥

aṣṭādaśabhujā’nādyā nīlotpaladalaprabhā ।
sarvaśaktyāsanārūḍhā dharmādharmārthavarjitā ॥ 96॥

vairāgyajñānaniratā nirālokā nirindriyā ।
vicitragahanādhārā śāśvatasthānavāsinī ॥ 97॥

sthāneśvarī nirānandā triśūlavaradhāriṇī ।
aśeṣadevatāmūrttirdevatā varadevatā ।
gaṇāmbikā gireḥ putrī niśumbhavinipātinī ॥ 98॥

avarṇā varṇarahitā nivarṇā bījasaṃbhavā ।
anantavarṇā’nanyasthā śaṃkarī śāntamānasā ॥ 99॥

agotrā gomatī goptrī guhyarūpā guṇottarā ।
gaurgīrgavyapriyā gauṇī gaṇeśvaranamaskṛtā ॥ 100॥

satyamātrā satyasaṃdhā trisaṃdhyā saṃdhivarjitā ।
sarvavādāśrayā saṃkhyā sāṃkhyayogasamudbhavā ॥ 101॥

asaṃkhyeyā’prameyākhyā śūnyā śuddhakulodbhavā ।
bindunādasamutpattiḥ śaṃbhuvāmā śaśiprabhā ॥ 102॥

visaṅgā bhedarahitā manojñā madhusūdanī ।
mahāśrīḥ śrīsamutpattistamaḥpāre pratiṣṭhitā ॥ 103॥

tritattvamātā trividhā susūkṣmapadasaṃśrayā ।
śāntyatītā malātītā nirvikārā nirāśrayā ॥ 104॥

śivākhyā cittanilayā śivajñānasvarūpiṇī ।
daityadānavanirmātrī kāśyapī kālakalpikā ॥ 105॥

śāstrayoniḥ kriyāmūrtiścaturvargapradarśikā ।
nārāyaṇī narodbhūtiḥ kaumudī liṅgadhāriṇī ॥ 106॥

kāmukī lalitā bhāvā parāparavibhūtidā ।
parāntajātamahimā baḍavā vāmalocanā ॥ 107॥

subhadrā devakī sītā vedavedāṅgapāragā ।
manasvinī manyumātā mahāmanyusamudbhavā ॥ 108॥

amṛtyuramṛtā svāhā puruhūtā puruṣṭutā ।
aśocyā bhinnaviṣayā hiraṇyarajatapriyā ॥ 109॥

hiraṇyā rājatī haimī hemābharaṇabhūṣitā ।
vibhrājamānā durjñeyā jyotiṣṭomaphalapradā ॥ 110॥

mahānidrāsamudbhūtiranidrā satyadevatā ।
dīrghā kakudminī hṛdyā śāntidā śāntivarddhinī ॥ 111॥

lakṣmyādiśaktijananī śakticakrapravartikā ।
triśaktijananī janyā ṣaḍūrmiparivarjitā ॥ 112॥

sudhāmā karmakaraṇī yugāntadahanātmikā ।
saṃkarṣaṇī jagaddhātrī kāmayoniḥ kirīṭinī ॥ 113॥

aindrī trailokyanamitā vaiṣṇavī parameśvarī ।
pradyumnadayitā dāntā yugmadṛṣṭistrilocanā ॥ 114॥

madotkaṭā haṃsagatiḥ pracaṇḍā caṇḍavikramā ।
vṛṣāveśā viyanmātā vindhyaparvatavāsinī ॥ 115॥

himavanmerunilayā kailāsagirivāsinī ।
cāṇūrahantṛtanayā nītijñā kāmarūpiṇī ॥ 116॥

vedavidyāvratasnātā dharmaśīlā’nilāśanā ।
vīrabhadrapriyā vīrā mahākālasamudbhavā ॥ 117॥

vidyādharapriyā siddhā vidyādharanirākṛtiḥ ।
āpyāyanī harantī ca pāvanī poṣaṇī khilā ॥ 118॥

mātṛkā manmathodbhūtā vārijā vāhanapriyā ।
karīṣiṇī sudhāvāṇī vīṇāvādanatatparā ॥ 119॥

sevitā sevikā sevyā sinīvālī gurutmatī ।
arundhatī hiraṇyākṣī mṛgāṅkā mānadāyinī ॥ 120॥

vasupradā vasumatī vasorddhārā vasuṃdharā ।
dhārādharā varārohā varāvarasahasradā ॥ 121॥

śrīphalā śrīmatī śrīśā śrīnivāsā śivapriyā ।
śrīdharā śrīkarī kalyā śrīdharārddhaśarīriṇī ॥ 122॥

anantadṛṣṭirakṣudrā dhātrīśā dhanadapriyā ।
nihantrī daityasaṅghānāṃ siṃhikā siṃhavāhanā ॥ 123॥

suṣeṇā candranilayā sukīrtiśchinnasaṃśayā ।
rasajñā rasadā rāmā lelihānā’mṛtasravā ॥ 124॥

nityoditā svayaṃjyotirutsukā mṛtajīvanī ।
vajradaṇḍā vajrajihvā vaidehī vajravigrahā ॥ 125॥

maṅgalyā maṅgalā mālā malinā malahāriṇī ।
gāndharvī gāruḍī cāndrī kambalāśvatarapriyā ॥ 126॥

saudāminī janānandā bhrukuṭīkuṭilānanā ।
karṇikārakarā kakṣyā kaṃsaprāṇāpahāriṇī ॥ 127॥

yugaṃdharā yugāvarttā trisaṃdhyā harṣavarddhanī ।
pratyakṣadevatā divyā divyagandhā divāparā ॥ 128॥

śakrāsanagatā śākrī sādhvī nārī śavāsanā ।
iṣṭā viśiṣṭā śiṣṭeṣṭā śiṣṭāśiṣṭaprapūjitā ॥ 129॥

śatarūpā śatāvarttā vinatā surabhiḥ surā ।
surendramātā sudyumnā suṣumnā sūryasaṃsthitā ॥ 130॥

samīkṣyā satpratiṣṭhā ca nivṛttirjñānapāragā ।
dharmaśāstrārthakuśalā dharmajñā dharmavāhanā ॥ 131॥

dharmādharmavinirmātrī dhārmikāṇāṃ śivapradā ।
dharmaśaktirdharmamayī vidharmā viśvadharmiṇī ॥ 132॥

dharmāntarā dharmameghā dharmapūrvā dhanāvahā ।
dharmopadeṣṭrī dharmātmā dharmagamyā dharādharā ॥ 133॥

kāpālī śākalā mūrttiḥ kalā kalitavigrahā ।
sarvaśaktivinirmuktā sarvaśaktyāśrayāśrayā ॥ 134॥

sarvā sarveśvarī sūkṣmā susūkṣmā jñānarūpiṇī ।
pradhānapuruṣeśeśā mahādevaikasākṣiṇī ।
sadāśivā viyanmūrttirviśvamūrttiramūrttikā ॥ 135॥

evaṃ nāmnāṃ sahasreṇa stutvā’sau himavān giriḥ ।
bhūyaḥ praṇamya bhītātmā provācedaṃ kṛtāñjaliḥ ॥ 1॥

yadetadaiśvaraṃ rūpaṃ ghoraṃ te parameśvari ।
bhīto’smi sāmprataṃ dṛṣṭvā rūpamanyat pradarśaya ॥ 2॥

evamuktā’tha sā devī tena śailena pārvatī ।
saṃhṛtya darśayāmāsa svarūpamaparaṃ punaḥ ॥ 3॥

nīlotpaladalaprakhyaṃ nīlotpalasugandhikam ।
dvinetraṃ dvibhujaṃ saumyaṃ nīlālakavibhūṣitam ॥ 4॥

raktapādāmbujatalaṃ suraktakarapallavam ।
śrīmad viśālasaṃvṛttalalāṭatilakojjvalam ॥ 5॥

bhūṣitaṃ cārusarvāṅgaṃ bhūṣaṇairatikomalam ।
dadhānamurasā mālāṃ viśālāṃ hemanirmitām ॥ 6॥

īṣatsmitaṃ subimboṣṭhaṃ nūpurārāvasaṃyutam ।
prasannavadanaṃ divyamanantamahimāspadam ॥ 7॥

tadīdṛśaṃ samālokya svarūpaṃ śailasattamaḥ ।
bhītiṃ saṃtyajya hṛṣṭātmā babhāṣe parameśvarīm ॥ 8॥

॥ iti śrīkūrmapurāṇe pārvatī sahasranāma stotram sampūrṇam ॥

error: Content is protected !!