Breaking News
Home / Uncategorized / shri mahalaxmi sahasranama stotram

shri mahalaxmi sahasranama stotram

m̃ tāmāhvayāmi subhagāṃ lakṣmīṃ trailokyapūjitām ।
ehyehi devi padmākṣi padmākarakṛtālaye ॥ 1॥

āgacchāgaccha varade paśya māṃ svena cakṣuṣā ।
āyāhyāyāhi dharmārthakāmamokṣamaye śubhe ॥ 2॥

evaṃvidhaiḥ stutipadaiḥ satyaiḥ satyārthasaṃstutā ।
kanīyasī mahābhāgā candreṇa paramātmanā ॥ 3॥

niśākaraśca sā devī bhrātarau dvau payonidheḥ ।
utpannamātrau tāvāstāṃ śivakeśavasaṃśritau ॥ 4॥

sanatkumārastamṛṣiṃ samābhāṣya purātanam ।
proktavānitihāsaṃ tu lakṣmyāḥ stotramanuttamam ॥ 5॥

athedṛśānmahāghorād dāridryānnarakātkatham ।
muktirbhavati loke'smin dāridryaṃ yāti bhasmatām ॥ 6॥

sanatkumāra uvāca -
pūrvaṃ kṛtayuge brahmā bhagavān sarvalokakṛt ।
sṛṣṭiṃ nānāvidhāṃ kṛtvā paścācci ntāmupeyivān ॥ 7॥

kimāhārāḥ prajāstvetāḥ sambhaviṣyanti bhūtale ।
tathaiva cāsāṃ dāridryātkathamuttaraṇaṃ bhavet ॥ 8॥

dāridryānmaraṇaṃ śreyastivati sañcintya cetasi ।
kṣīrodasyottare kūle jagāma kamalodbhavaḥ ॥ 9॥

tatra tīvraṃ tapastaptvā kadācitparameśvaram ।
dadarśa puṇḍarīkākṣaṃ vāsudevaṃ jagadgurum ॥ 1
0॥ sarvajñaṃ sarvaśaktīnāṃ sarvāvāsaṃ sanātanam । sarveśvaraṃ vāsudevaṃ viṣṇuṃ lakṣmīpatiṃ prabhum ॥ 11॥ somakoṭipratīkāśaṃ kṣīroda vimale jale । anantabhogaśayanaṃ viśrāntaṃ śrīniketanam ॥ 12॥ koṭisūryapratīkāśaṃ mahāyogeśvareśvaram । yoganidrārataṃ śrīśaṃ sarvāvāsaṃ sureśvaram ॥ 13॥ jagadutpattisaṃhārasthitikāraṇakāraṇam । lakṣmyādi śaktikaraṇajātamaṇḍalamaṇḍitam ॥ 14॥ āyudhairdehavadbhiśca cakrādyaiḥ parivāritam । durnirīkṣyaṃ suraiḥ siddhaḥ mahāyoniśatairapi ॥ 15॥ ādhāraṃ sarvaśaktīnāṃ paraṃ tejaḥ sudussaham । prabuddha ṃ devamīśānaṃ dṛṣṭvā kamalasambhavaḥ ॥ 16॥ śirasyañjalimādhāya stotraṃ pūrvamuvāca ha । manovāñchitasiddhi ṃ tvaṃ pūrayasva maheśvara ॥ 17॥ jitaṃ te puṇḍarīkṣa namaste viśvabhāvana । namaste'stu hṛṣīkeśa mahāpuruṣapūrvaja ॥ 18॥ sarveśvara jayānanda sarvāvāsa parātpara । prasīda mama bhaktasya chindhi sandehajaṃ tamaḥ ॥ 19॥ evaṃ stutaḥ sa bhagavān brahma ṇā'vyaktajanmanā । prasādābhimukhaḥ prāha harirviśrāntalocanaḥ ॥ 20॥ śrībhagavānuvāca - hiraṇyagarbha tuṣṭo'smi brūhi yatte'bhivāñchitam । tadvakṣyāmi na sandeho bhakto'si mama suvrata ॥ 21॥ keśavādvacanaṃ śrutvā karuṇāviṣṭacetanaḥ । pratyuvāca mahābuddhirbhagavantaṃ janārdanam ॥ 22॥ caturvidhaṃ bhavasyāsya bhūtasargasya keśava । paritrāṇāya me brūhi rahasyaṃ paramādbhutam ॥ 23॥ dāridryaśamanaṃ dhanyaṃ manojñaṃ pāvanaṃ param । sarveśvara mahābuddha svarūpaṃ bhairavaṃ mahat ॥ 24॥ śriyaḥ sarvātiśāyinyāstathā jñānaṃ ca śāśvatam । nāmāni caiva mukhyāni yāni gauṇāni cācyuta ॥ 25॥ tvadvaktrakamalotthāni śretumicchāmi tattvataḥ । iti tasya vacaḥ śrutvā prativākyamuvāca saḥ ॥ 26॥ śrībhagavānuvāca - mahāvibhūtisaṃyuktā ṣāḍguṇyavapuṣaḥ prabho । bhagavadvāsudevasya nityaṃ caiṣā'napāyinī ॥ 27॥ ekaiva vartate'bhinnā jyotsneva himadīdhiteḥ । sarvaśaktyātmikā caiva viśvaṃ vyāpya vyavasthitā ॥ 28॥ sarvaiśvaryaguṇopetā nityaśuddhasvarūpiṇī । prāṇaśaktiḥ parā hyeṣā sarveṣāṃ prāṇināṃ bhuvi ॥ 29॥ śaktīnāṃ caiva sarvāsāṃ yonibhūtā parā kalā । ahaṃ tasyāḥ paraṃ nāmnāṃ sahasramidamuttamam ॥ 30॥ śṛṇuṣvāvahito bhūtvā paramaiśvaryabhūtidam । devyākhyāsmṛtimātreṇa dāridryaṃ yāti bhasmatām ॥ 31॥ atha mahālakṣmīsahasranāmastotram athavā kamalāsahasranāmastotram । śrīḥ padmā prakṛtiḥ sattvā śāntā cicchaktiravyayā । kevalā niṣkalā śuddhā vyāpinī vyomavigrahā ॥ 1॥ vyomapadmakṛtādhārā parā vyomāmṛtodbhavā । nirvyomā vyomamadhyasthā pañcavyomapadāśritā ॥ 2॥ acyutā vyomanilayā paramānandarūpiṇī । nityaśuddhā nityatṛptā nirvikārā nirīkṣaṇā ॥ 3॥ jñānaśaktiḥ kartṛśaktirbhoktṛśaktiḥ śikhāvahā । snehābhāsā nirānandā vibhūtirvimalācalā ॥ 4॥ anantā vaiṣṇavī vyaktā viśvānandā vikāsinī । śaktirvibhinnasarvārtiḥ samudraparitoṣiṇī ॥ 5॥ mūrtiḥ sanātanī hārdī nistaraṅgā nirāmayā । jñānajñeyā jñānagamyā jñānajñeyavikāsinī ॥ 6॥ svacchandaśaktirgahanā niṣkampārciḥ sunirmalā । svarūpā sarvagā pārā bṛṃhiṇī suguṇorjitā ॥ 7॥ akalaṅkā nirādhārā niḥsaṃkalpā nirāśrayā । asaṃkīrṇā suśāntā ca śāśvatī bhāsurī sthirā ॥ 8॥ anaupamyā nirvikalpā niyantrī yantravāhinī । abhedyā bhedinī bhinnā bhāratī vaikharī khagā ॥ 9॥ agrāhyā grāhikā gūḍhā gambhīrā viśvagopinī । anirdeśyā pratihatā nirbījā pāvanī parā ॥ 10॥ apratarkyā parimitā bhavabhrāntivināśinī । ekā dvirūpā trividhā asaṃkhyātā sureśvarī ॥ 11॥ supratiṣṭhā mahādhātrī sthitirvṛddhirdhruvā gatiḥ । īśvarī mahimā ṛddhiḥ pramodā ujjvalodyamā ॥ 12॥ akṣayā varddhamānā ca suprakāśā vihaṅgamā । nīrajā jananī nityā jayā rociṣmatī śubhā ॥ 13॥ taponudā ca jvālā ca sudīptiścāṃśumālinī । aprameyā tridhā sūkṣmā parā nirvāṇadāyinī ॥ 14॥ avadātā suśuddhā ca amoghākhyā paramparā । saṃdhānakī śuddhavidyā sarvabhūtamaheśvarī ॥ 15॥ lakṣmīstuṣṭirmahādhīrā śāntirāpūraṇānavā । anugrahā śaktirādyā jagajjyeṣṭhā jagadvidhiḥ ॥ 16॥ satyā prahvā kriyā yogyā aparṇā hlādinī śivā । sampūrṇāhlādinī śuddhā jyotiṣmatyamṛtāvahā ॥ 17॥ rajovatyarkapratibhā''karṣiṇī karṣiṇī rasā । parā vasumatī devī kāntiḥ śāntirmatiḥ kalā ॥ 18॥ kalā kalaṅkarahitā viśāloddīpanī ratiḥ । sambodhinī hāriṇī ca prabhāvā bhavabhūtidā ॥ 19॥ amṛtasyandinī jīvā jananī khaṇḍikā sthirā । dhūmā kalāvatī pūrṇā bhāsurā sumatīrasā ॥ 20॥ śuddhā dhvaniḥ sṛtiḥ sṛṣṭirvikṛtiḥ kṛṣṭireva ca । prāpaṇī prāṇadā prahvā viśvā pāṇḍuravāsinī ॥ 21॥ avanirvajranalikā citrā brahmāṇḍavāsinī । anantarūpānantātmānantasthānantasambhavā ॥ 22॥ mahāśaktiḥ prāṇaśaktiḥ prāṇadātrī ṛtambharā । mahāsamūhā nikhilā icchādhārā sukhāvahā ॥ 23॥ pratyakṣalakṣmīrniṣkampā prarohābuddhigocarā । nānādehā mahāvartā bahudehavikāsinī ॥ 24॥ sahasrāṇī pradhānā ca nyāyavastuprakāśikā । sarvābhilāṣapūrṇecchā sarvā sarvārthabhāṣiṇī ॥ 25॥ nānāsvarūpaciddhātrī śabdapūrvā purātanī । vyaktāvyaktā jīvakeśā sarvecchāparipūritā ॥ 26॥ saṃkalpasiddhā sāṃkhyeyā tattvagarbhā dharāvahā । bhūtarūpā citsvarūpā triguṇā guṇagarvitā ॥ 27॥ prajāpatīśvarī raudrī sarvādhārā sukhāvahā । kalyāṇavāhikā kalyā kalikalmaṣanāśinī ॥ 28॥ nīrūpodbhinnasaṃtānā suyantrā triguṇālayā । mahāmāyā yogamāyā mahāyogeśvarī priyā ॥ 29॥ mahāstrī vimalā kīrtirjayā lakṣmīrnirañjanā । prakṛtirbhagavanmāyā śaktirnidrā yaśaskarī ॥ 30॥ cintā buddhiryaśaḥ prajñā śāntiḥ suprītivarddhinī । pradyumnamātā sādhvī ca sukhasaubhāgyasiddhidā ॥ 31॥ kāṣṭhā niṣṭhā pratiṣṭhā ca jyeṣṭhā śreṣṭhā jayāvahā । sarvātiśāyinī prītirviśvaśaktirmahābalā ॥ 32॥ variṣṭhā vijayā vīrā jayantī vijayapradā । hṛdgṛhā gopinī guhyā gaṇagandharvasevitā ॥ 33॥ yogīśvarī yogamāyā yoginī yogasiddhidā । mahāyogeśvaravṛtā yogā yogeśvarapriyā ॥ 34॥ brahmendrarudranamitā surāsuravarapradā । trivartmagā trilokasthā trivikramapadodbhavā ॥ 35॥ sutārā tāriṇī tārā durgā saṃtāriṇī parā । sutāriṇī tārayantī bhūritāreśvaraprabhā ॥ 36॥ guhyavidyā yajñavidyā mahāvidyā suśobhitā । adhyātmavidyā vighneśī padmasthā parameṣṭhinī ॥ 37॥ ānvīkṣikī trayī vārtā daṇḍanītirnayātmikā । gaurī vāgīśvarī goptrī gāyatrī kamalodbhavā ॥ 38॥ viśvambharā viśvarūpā viśvamātā vasupradā । siddhiḥ svāhā svadhā svastiḥ sudhā sarvārthasādhinī ॥ 39॥ icchā sṛṣṭirdyutirbhūtiḥ kīrtiḥ śraddhā dayāmatiḥ । śrutirmedhā dhṛtirhrīḥ śrīrvidyā vibudhavanditā ॥ 40॥ anasūyā ghṛṇā nītirnirvṛtiḥ kāmadhukkarā । pratijñā saṃtatirbhūtirdyauḥ prajñā viśvamāninī ॥ 41॥ smṛtirvāgviśvajananī paśyantī madhyamā samā । saṃdhyā medhā prabhā bhīmā sarvākārā sarasvatī ॥ 42॥ kāṅkṣā māyā mahāmāyā mohinī mādhavapriyā । saumyābhogā mahābhogā bhoginī bhogadāyinī ॥ 43॥ sudhautakanakaprakhyā suvarṇakamalāsanā । hiraṇyagarbhā suśroṇī hāriṇī ramaṇī ramā ॥ 44॥ candrā hiraṇmayī jyotsnā ramyā śobhā śubhāvahā । trailokyamaṇḍanā nārī nareśvaravarārcitā ॥ 45॥ trailokyasundarī rāmā mahāvibhavavāhinī । padmasthā padmanilayā padmamālāvibhūṣitā ॥ 46॥ padmayugmadharā kāntā divyābharaṇabhūṣitā । vicitraratnamukuṭā vicitrāmbarabhūṣaṇā ॥ 47॥ vicitramālyagandhāḍhyā vicitrāyudhavāhanā । mahānārāyaṇī devī vaiṣṇavī vīravanditā ॥ 48॥ kālasaṃkarṣiṇī ghorā tattvasaṃkarṣiṇīkalā । jagatsampūraṇī viśvā mahāvibhavabhūṣaṇā ॥ 49॥ vāruṇī varadā vyākhyā ghaṇṭākarṇavirājitā । nṛsiṃhī bhairavī brāhmī bhāskarī vyomacāriṇī ॥ 50॥ aindrī kāmadhenuḥ sṛṣṭiḥ kāmayonirmahāprabhā । dṛṣṭā kāmyā viśvaśaktirbījagatyātmadarśanā ॥ 51॥ garuḍārūḍhahṛdayā cāndrī śrīrmadhurānanā । mahograrūpā vārāhī nārasiṃhī hatāsurā ॥ 52॥ yugāntahutabhugjvālā karālā piṅgalākalā । trailokyabhūṣaṇā bhīmā śyāmā trailokyamohinī ॥ 53॥ mahotkaṭā mahāraktā mahācaṇḍā mahāsanā । śaṅkhinī lekhinī svasthā likhitā khecareśvarī ॥ 54॥ bhadrakālī caikavīrā kaumārī bhavamālinī । kalyāṇī kāmadhugjvālāmukhī cotpalamālikā ॥ 55॥ bālikā dhanadā sūryā hṛdayotpalamālikā । ajitā varṣiṇī rītirbharuṇḍā garuḍāsanā ॥ 56॥ vaiśvānarī mahāmāyā mahākālī vibhīṣaṇā । mahāmandāravibhavā śivānandā ratipriyā ॥ 57॥ udrītiḥ padmamālā ca dharmavegā vibhāvanī । satkriyā devasenā ca hiraṇyarajatāśrayā ॥ 58॥ sahasāvartamānā ca hastinādaprabodhinī । hiraṇyapadmavarṇā ca haribhadrā sudurddharā ॥ 59॥ sūryā hiraṇyaprakaṭasadṛśī hemamālinī । padmānanā nityapuṣṭā devamātā mṛtodbhavā ॥ 60॥ mahādhanā ca yā śṛṅgī karddamī kambukandharā । ādityavarṇā candrābhā gandhadvārā durāsadā ॥ 61॥ varācitā varārohā vareṇyā viṣṇuvallabhā । kalyāṇī varadā vāmā vāmeśī vindhyavāsinī ॥ 62॥ yoganidrā yogaratā devakī kāmarūpiṇī । kaṃsavidrāviṇī durgā kaumārī kauśikī kṣamā ॥ 63॥ kātyāyanī kālarātrirniśitṛptā sudurjayā । virūpākṣī viśālākṣī bhaktānāṃparirakṣiṇī ॥ 64॥ bahurūpā svarūpā ca virūpā rūpavarjitā । ghaṇṭāninādabahulā jīmūtadhvaniniḥsvanā ॥ 65॥ mahādevendramathinī bhrukuṭīkuṭilānanā । satyopayācitā caikā kauberī brahmacāriṇī ॥ 66॥ āryā yaśodā sutadā dharmakāmārthamokṣadā । dāridryaduḥkhaśamanī ghoradurgārtināśinī ॥ 67॥ bhaktārtiśamanī bhavyā bhavabhargāpahāriṇī । kṣīrābdhitanayā padmā kamalā dharaṇīdharā ॥ 68॥ rukmiṇī rohiṇī sītā satyabhāmā yaśasvinī । prajñādhārāmitaprajñā vedamātā yaśovatī ॥ 69॥ samādhirbhāvanā maitrī karuṇā bhaktavatsalā । antarvedī dakṣiṇā ca brahmacaryaparāgatiḥ ॥ 70॥ dīkṣā vīkṣā parīkṣā ca samīkṣā vīravatsalā । ambikā surabhiḥ siddhā siddhavidyādharārcitā ॥ 71॥ sudīkṣā lelihānā ca karālā viśvapūrakā । viśvasaṃdhāriṇī dīptistāpanī tāṇḍavapriyā ॥ 72॥ udbhavā virajā rājñī tāpanī bindumālinī । kṣīradhārāsuprabhāvā lokamātā suvarcasā ॥ 73॥ havyagarbhā cājyagarbhā juhvatoyajñasambhavā । āpyāyanī pāvanī ca dahanī dahanāśrayā ॥ 74॥ mātṛkā mādhavī mukhyā mokṣalakṣmīrmaharddhidā । sarvakāmapradā bhadrā subhadrā sarvamaṅgalā ॥ 75॥ śvetā suśuklavasanā śuklamālyānulepanā । haṃsā hīnakarī haṃsī hṛdyā hṛtkamalālayā ॥ 76॥ sitātapatrā suśroṇī padmapatrāyatekṣaṇā । sāvitrī satyasaṃkalpā kāmadā kāmakāminī ॥ 77॥ darśanīyā dṛśā dṛśyā spṛśyā sevyā varāṅganā । bhogapriyā bhogavatī bhogīndraśayanāsanā ॥ 78॥ ārdrā puṣkariṇī puṇyā pāvanī pāpasūdanī । śrīmatī ca śubhākārā paramaiśvaryabhūtidā ॥ 79॥ acintyānantavibhavā bhavabhāvavibhāvanī । niśreṇiḥ sarvadehasthā sarvabhūtanamaskṛtā ॥ 80॥ balā balādhikā devī gautamī gokulālayā । toṣiṇī pūrṇacandrābhā ekānandā śatānanā ॥ 81॥ udyānanagaradvāraharmyopavanavāsinī । kūṣmāṇḍā dāruṇā caṇḍā kirātī nandanālayā ॥ 82॥ kālāyanā kālagamyā bhayadā bhayanāśinī । saudāmanī megharavā daityadānavamardinī ॥ 83॥ jaganmātā bhayakarī bhūtadhātrī sudurlabhā । kāśyapī śubhadātā ca vanamālā śubhāvarā ॥ 84॥ dhanyā dhanyeśvarī dhanyā ratnadā vasuvarddhinī । gāndharvī revatī gaṅgā śakunī vimalānanā ॥ 85॥ iḍā śāntikarī caiva tāmasī kamalālayā । ājyapā vajrakaumārī somapā kusumāśrayā ॥ 86॥ jagatpriyā ca sarathā durjayā khagavāhanā । manobhavā kāmacārā siddhacāraṇasevitā ॥ 87॥ vyomalakṣmīrmahālakṣmīstejolakṣmīḥ sujājvalā । rasalakṣmīrjagadyonirgandhalakṣmīrvanāśrayā ॥ 88॥ śravaṇā śrāvaṇī netrī rasanāprāṇacāriṇī । viriñcimātā vibhavā varavārijavāhanā ॥ 89॥ vīryā vīreśvarī vandyā viśokā vasuvarddhinī । anāhatā kuṇḍalinī nalinī vanavāsinī ॥ 90॥ gāndhāriṇīndranamitā surendranamitā satī । sarvamaṅgalyamāṅgalyā sarvakāmasamṛddhidā ॥ 91॥ sarvānandā mahānandā satkīrtiḥ siddhasevitā । sinīvālī kuhū rākā amā cānumatirdyutiḥ ॥ 92॥ arundhatī vasumatī bhārgavī vāstudevatā । māyūrī vajravetālī vajrahastā varānanā ॥ 93॥ anaghā dharaṇirdhīrā dhamanī maṇibhūṣaṇā । rājaśrī rūpasahitā brahmaśrīrbrahmavanditā ॥ 94॥ jayaśrīrjayadā jñeyā sargaśrīḥ svargatiḥ satām । supuṣpā puṣpanilayā phalaśrīrniṣkalapriyā ॥ 95॥ dhanurlakṣmīstvamilitā parakrodhanivāriṇī । kadrūrddhanāyuḥ kapilā surasā suramohinī ॥ 96॥ mahāśvetā mahānīlā mahāmūrtirviṣāpahā । suprabhā jvālinī dīptistṛptirvyāptiḥ prabhākarī ॥ 97॥ tejovatī padmabodhā madalekhāruṇāvatī । ratnā ratnāvalī bhūtā śatadhāmā śatāpahā ॥ 98॥ triguṇā ghoṣiṇī rakṣyā narddinī ghoṣavarjitā । sādhyā ditirditidevī mṛgavāhā mṛgāṅkagā ॥ 99॥ citranīlotpalagatā vṛṣaratnakarāśrayā । hiraṇyarajatadvandvā śaṅkhabhadrāsanāsthitā ॥ 100॥ gomūtragomayakṣīradadhisarpirjalāśrayā । marīciścīravasanā pūrṇā candrārkaviṣṭarā ॥ 101॥ susūkṣmā nirvṛtiḥ sthūlā nivṛttārātireva ca । marīcijvālinī dhūmrā havyavāhā hiraṇyadā ॥ 102॥ dāyinī kālinī siddhiḥ śoṣiṇī samprabodhinī । bhāsvarā saṃhatistīkṣṇā pracaṇḍajvalanojjvalā ॥ 103॥ sāṅgā pracaṇḍā dīptā ca vaidyutiḥ sumahādyutiḥ । kapilā nīlaraktā ca suṣumṇā visphuliṅginī ॥ 104॥ arciṣmatī ripuharā dīrghā dhūmāvalī jarā । sampūrṇamaṇḍalā pūṣā sraṃsinī sumanoharā ॥ 105॥ jayā puṣṭikarīcchāyā mānasā hṛdayojjvalā । suvarṇakaraṇī śreṣṭhā mṛtasaṃjīvinīraṇe ॥ 106॥ viśalyakaraṇī śubhrā saṃdhinī paramauṣadhiḥ । brahmiṣṭhā brahmasahitā aindavī ratnasambhavā ॥ 107॥ vidyutprabhā bindumatī trisvabhāvaguṇāmbikā । nityoditā nityahṛṣṭā nityakāmakarīṣiṇī ॥ 108॥ padmāṅkā vajracihnā ca vakradaṇḍavibhāsinī । videhapūjitā kanyā māyā vijayavāhinī ॥ 109॥ māninī maṅgalā mānyā mālinī mānadāyinī । viśveśvarī gaṇavatī maṇḍalā maṇḍaleśvarī ॥ 110॥ haripriyā bhaumasutā manojñā matidāyinī । pratyaṅgirā somaguptā mano'bhijñā vadanmatiḥ ॥ 111॥ yaśodharā ratnamālā kṛṣṇā trailokyabandhanī । amṛtā dhāriṇī harṣā vinatā vallakī śacī ॥ 112॥ saṃkalpā bhāminī miśrā kādambaryamṛtaprabhā । agatā nirgatā vajrā suhitā saṃhitākṣatā ॥ 113॥ sarvārthasādhanakarī dhāturdhāraṇikāmalā । karuṇādhārasambhūtā kamalākṣī śaśipriyā ॥ 114॥ saumyarūpā mahādīptā mahājvālā vikāśinī । mālā kāñcanamālā ca sadvajrā kanakaprabhā ॥ 115॥ prakriyā paramā yoktrī kṣobhikā ca sukhodayā । vijṛmbhaṇā ca vajrākhyā śṛṅkhalā kamalekṣaṇā ॥ 116॥ jayaṃkarī madhumatī haritā śaśinī śivā । mūlaprakṛtirīśānī yogamātā manojavā ॥ 117॥ dharmodayā bhānumatī sarvābhāsā sukhāvahā । dhurandharā ca bālā ca dharmasevyā tathāgatā ॥ 118॥ sukumārā saumyamukhī saumyasambodhanottamā । sumukhī sarvatobhadrā guhyaśaktirguhālayā ॥ 119॥ halāyudhā caikavīrā sarvaśastrasudhāriṇī । vyomaśaktirmahādehā vyomagā madhumanmayī ॥ 120॥ gaṅgā vitastā yamunā candrabhāgā sarasvatī । tilottamorvaśī rambhā svāminī surasundarī ॥ 121॥ bāṇapraharaṇāvālā bimboṣṭhī cāruhāsinī । kakudminī cārupṛṣṭhā dṛṣṭādṛṣṭaphalapradā ॥ 122॥ kāmyācarī ca kāmyā ca kāmācāravihāriṇī । himaśailendrasaṃkāśā gajendravaravāhanā ॥ 123॥ aśeṣasukhasaubhāgyasampadā yoniruttamā । sarvotkṛṣṭā sarvamayī sarvā sarveśvarapriyā ॥ 124॥ sarvāṅgayoniḥ sāvyaktā sampradhāneśvareśvarī । viṣṇuvakṣaḥsthalagatā kimataḥ paramucyate ॥ 125॥ parā nirmahimā devī harivakṣaḥsthalāśrayā । sā devī pāpahantrī ca sānnidhyaṃ kurutānmama ॥ 126॥ iti nāmnāṃ sahasraṃ tu lakṣmyāḥ proktaṃ śubhāvaham । parāvareṇa bhedena mukhyagauṇena bhāgataḥ ॥ 127॥ yaścaitat kīrtayennityaṃ śṛṇuyād vāpi padmaja । śuciḥ samāhito bhūtvā bhaktiśraddhāsamanvitaḥ ॥ 128॥ śrīnivāsaṃ samabhyarcya puṣpadhūpānulepanaiḥ । bhogaiśca madhuparkādyairyathāśakti jagadgurum ॥ 129॥ tatpārśvasthāṃ śriyaṃ devīṃ sampūjya śrīdharapriyām । tato nāmasahasroṇa toṣayet parameśvarīm ॥ 130॥ nāmaratnāvalīstotramidaṃ yaḥ satataṃ paṭhet । prasādābhimukhīlakṣmīḥ sarvaṃ tasmai prayacchati ॥ 131॥ yasyā lakṣmyāśca sambhūtāḥ śaktayo viśvagāḥ sadā । kāraṇatve na tiṣṭhanti jagatyasmiṃścarācare ॥ 132॥ tasmāt prītā jaganmātā śrīryasyācyutavallabhā । suprītāḥ śaktayastasya siddhimiṣṭāṃ diśanti hi ॥ 133॥ eka eva jagatsvāmī śaktimānacyutaḥ prabhuḥ । tadaṃśaśaktimanto'nye brahmeśānādayo yathā ॥ 134॥ tathaivaikā parā śaktiḥ śrīstasya karuṇāśrayā । jñānādiṣāṅguṇyamayī yā proktā prakṛtiḥ parā ॥ 135॥ ekaiva śaktiḥ śrīstasyā dvitīyātmani vartate । parā pareśī sarveśī sarvākārā sanātanī ॥ 136॥ anantanāmadheyā ca śakticakrasya nāyikā । jagaccarācaramidaṃ sarvaṃ vyāpya vyavasthitā ॥ 137॥ tasmādekaiva paramā śrīrjñeyā viśvarūpiṇī । saumyā saumyena rūpeṇa saṃsthitā naṭajīvavat ॥ 138॥ yo yo jagati pumbhāvaḥ sa viṣṇuriti niścayaḥ । yā yā tu nārībhāvasthā tatra lakṣmīrvyavasthitā ॥ 139॥ prakṛteḥ puruṣāccānyastṛtīyo naiva vidyate । atha kiṃ bahunoktena naranārīmayo hariḥ ॥ 140॥ anekabhedabhinnastu kriyate parameśvaraḥ । mahāvibhūtiṃ dayitāṃ ye stuvantyacyutapriyām ॥ 141॥ te prāpnuvanti paramāṃ lakṣmīṃ saṃśuddhacetasaḥ । padmayoniridaṃ prāpya paṭhan stotramidaṃ kramāt ॥ 142॥ divyamaṣṭaguṇaiśvaryaṃ tatprasādācca labdhavān । sakāmānāṃ ca phaladāmakāmānāṃ ca mokṣadām ॥ 143॥ pustakākhyāṃ bhayatrātrīṃ sitavastrāṃ trilocanām । mahāpadmaniṣaṇṇāṃ tāṃ lakṣmīmajaratāṃ namaḥ ॥ 144॥ karayugalagṛhītaṃ pūrṇakumbhaṃ dadhānā kvacidamalagatasthā śaṅkhapadmākṣapāṇiḥ । kvacidapi dayitāṅge cāmaravyagrahastā kvacidapi sṛṇipāśaṃ bibhratī hemakāntiḥ ॥ 145॥ ॥ ityādipadmapurāṇe kāśmīravarṇane hiraṇyagarbhahṛdaye sarvakāmapradāyakaṃ puruṣottamaproktaṃ śrīlakṣmīsahasranāmastotraṃ samāptam ॥
error: Content is protected !!