Breaking News
Home / Mantras / lakshmi / Shri Laxmi Stuti

Shri Laxmi Stuti

Image result for maha laxmi images

Shri Laxmi Stuti 

This stotram is most effective stotram for pleasing the goddess lakshmi.This stotram   spoken by Lord Indra From Vishnu Puraanam, is the source of all affluence. In this world, poverty never dwells among those who Recite this Stuti daily.By chanting this stotram daily in home will get lakshmi anugraha.It bring prosperity and wealthy life.

Stotram :

Namaami Sarva-Lokanam Jananim,

Abji-Sambhavam

Shriya munidra-Padmaksheem,

Vishnu VakshaSthalaSthitaam 1

Padmaalayaam Padmakaraam

Padma PatraNibhekshanaam

Vande PadmaMukhim Devim

PadmaNabhaPriyam Aham 2

Twam Siddhis, Twam Svadha Svaha,

twam Sudha Loka-Paavani

Sandhya -Ratrihi –Prabha- Bhutir

Medha –Sraddha- Saraswati 3

Yagna-Vidya Maha-Vidya

Guhya-Vidya Cha Shobhane

Atma-Vidya Cha Devi Twam

Vimukti-Phala-Dayini 4

Anveekshakee Trayi Vaarta

Danda-Nitis Twameva Cha

Soumyasoumyair Jagad Rupaihi

Tvayaitad Devi Puritam 5

Kaatvanyaa Twamrute Devi

Sarva-Yajna-Mayam Vapuhu

Adhyaste Deva-Devasya

Yogi Chintyam Gadaa-Bhritaha 6

Tvayi Devi Parityaktam

Sakalam Bhuvana-Trayam

Vinashta-Praayam Abhavat

Tvaye Daanim Samedhitam 7

Dara-Putras Tatha Gaaram

Suhrid-Dhanya Dhanaadikam

Bhavatyetan Maha-Bhaage Nityam

Tvad-Vikshanam Nrunaam 8

SharirArogyam Aishvaryam

Ari-Paksha-Kshayaha Sukham

Devi-Tvad-Drishti-Drushtaanaam

Purushaanam Na Durlabham 9

Twam Mata Sarva-lokaanaam

Deva-Devo Harih Pita

Tvayaitad Vishnumachaambaa

Jagad Vyaaptam-Characharam 10

Maa Nah Kosham Tatha Goshtham

Ma Gruham Ma Paricchadam

Ma Shariram Kalatram Cha

Tyajethaha Sarva-Paavani 11

Maa Putram Ma Suhrid-Vargam

Ma Pashun Ma Vibhushanam

Tyajetha Mama Devasya

Vishnor Vakshah-Sthalaalaye 12

Satvena Shoucha Satyaabdhyaa

Shiladibhir Gunaih

Tyajyante Te Naraah Sadyahaa

Sansyaktaa Ya Tvayamale 13

Tvayavico Kitah Sadyaha

Shiladyair Akhilair Gunaih

Kulaishvaryaish Cha Muhyante

Purusha Nirguna Api 14

Saswaagyas Saguni Dhanyaha

Sakulinaha Sabuddhimam

Sashurah Sacha Vikranto

YaTwam Devi Nireekshasi 15

Sadyo Vaingunya Maayanti

Shiladyah Sakala Gunaha Paranmukhi

Jaga-Dhatri Yasya Twam

Vishnu-Vallabhe 16

Nate Varnayitum Shakta Gunan

Jihvapi Vedhasaha Prasida Devi

Padmakshi Masmams Tyakshih Kadachana 17

error: Content is protected !!