Breaking News
Home / Ashtothara / Shri Kedareshvar ashtottara shatanamavali

Shri Kedareshvar ashtottara shatanamavali

Om Shivaya Namah.
Om Maheshwarai Namah.
Om Shambhave Namah.
Om Pinakine Nam
Om Shashisekharaya Namah.
Om Vamdevaya Namah.
Om Virupakshay Namah.
Om kapardine namah.
Om nillohitaya namah.
Om Shankaraya Namah. 10.
Om Shoolpanaye Namah.
Om Khatwangine Namah.
Om Vishnuvallabhaya Namah.
Om Shipivistaya Namah.
Om Ambikanathaya Namah.
Om Srikanthay Namah.
Om Bhaktavatsalaya Namah.
Om Bhavaya Namah.
Om Sharvaya Namah.
Om Trilokeshay Namah. 20

Om Kripanidhaye Namah.
Om Bhimaya Namah.
Om parashuhastaya namah.
Om apavargapradaya namah.
Om Jatadharaya Namah.
Om Kailasavasine Namah.
Om Kavachine Namah.
Om Kathoraya Namah.
Om Tripurantakaya Namah.
Om Vrishankaya Namah.
Om Vrishabharudhay Namah.
Om bhasmoddhulitavigrahay namah.
Om sampriya namah.
Om sarvamayaya namah.
Om Triyamurtaye Namah.
Om Anishwaraya Namah.
Om Sarvajnaya Namah.
Om paramatmane namah.
Om somasuryagnilochanaya namah.
Om havishe namah.
Om yajnamayaya namah. 50

Om Somay Namah.
Om panchavaktraya namah.
Om Sadasivaya Namah.
Om Visvesvaraya Namah.
O Veerabhadraya Namah.
Om Gananathaya Namah.
Om Prajapatiye Namah.
Om hiranyaretase namah.
Om Durdharshay Namah. 60
Om Girishay Namah.
Om Girishay Namah.
Om Anaghaya Namah.
Om Bhujangbhushanaya Namah.
Om Bhargaya Namah.
Om Giridhvanaye Namah.
Om Giripriya Namah.
Om Krittivasase Namah.
Om purarataye namah.
Om pramathadhipaya namah. 70

Om Mrityunjaya Namah.
Om sukshmatanve namah.
Om Jagadvyapine Namah.
Om Jagadgurve Namah.
Om Vyomveshay Namah.
Om Mahasenjanakaya Namah.
Om Charuvikramaya Namah.
Om Rudray Namah.
Om Bhootpatye Namah.
Om sthanave namah. 80
Om Ahirbudhnaya Namah.
Om Digambaraya Namah.
Om Ashtamurtaye Namah.
Om Anekatmane Namah.
Om Sattvikaya Namah.
Om shuddhavigrahay namah.
Om Shasvataya Namah.
Om khandaparashve namah.
Om Ajay Namah.
Om pasavimochakaya namah. 90

Om Mridaya Namah.
Om Pashupatye Namah.
Om Devaya Namah.
Om Mahadevaya Namah.
Om avyayaya namah.
Om Hariye Namah.
Om Pushadantabhetre Namah.
Om avyagraya namah.
Om Dakshadhvaraharaya Namah.
Om Haray Namah. 1

00
Om bhaganetrabhide namah.
Om avyaktaya namah.
Om Sahasrakshaya Namah.
Om Mrigapanye Namah.
Om Bhagwate Namah.
Om Sahasrapadaya Namah.
Om Anantaya Namah.
Om Tarakaya Namah.
Om Parmeshwarai Namah. 108.

Iti Ashtottarshatnam Puja Samarpayami.

error: Content is protected !!