Breaking News
Home / Mantras /  Shri garuda Dandakam

 Shri garuda Dandakam

 Shri garuda Dandakam

hrI garuDa danDakam shrI garuDa danDakam

shrImate nigamAnta mahAdeshikAya namaha
shrImAn venkaTanAthAryah kavitArkakesarI |
vedAntAchAryavaryo me sannidhattAm sadA hRudi ||
namah pannaga naddhAya vaikunTha vasha vartine |
shruti sindhu sudhotpAda mandarAya garutmate || 1 ||
garuDam-akhila veda nIDAdhi-rUDham dviShat-pIDan-otkanThitA-kunTha vaikunTha-pIThIkRuta
skandhamIDe svanIDAgati prIta rudrA sukIrti-stanAbhoga gADhopa-gUDha-sphurat-kanTakavrAta vedha vyathA vepamAna dvi-jihvAdhipA-kalpa viShphAryamANa sphaTAvATikA ratna
rochishChaTA rAji nIrAjitam kAnti kallolinI rAjitam || 2 ||
jaya garuDa suparNa darvIkarAhAra devAdhipAhAra hArin divoukaspati kShipta dambholi dhArA
kiNAkalpa kalpAnta vAtUla kalpodayAnalpa vIrAyitodya-cchamatkAra daityAri jaitra-dhvajAroha
nirdhArit-otkarSha sankarShaNAtman garutman marut-panchakAdhIsha satyAdi mUrte na
kashchit samaste namaste punaste namaha || 3 ||
nama ida majahat-saparyAya paryAya niryAt pakShAnilA-sphAlanodvela pAthodhi vIchI chapeTAhatAgAdha pAtAla bhAmkAra sankruddha nAgendra-pIDAsruNI bhAva bhAvasvan-nakha
shreNaye chaNDa tuNDAya nRutyad-bhujanga-bhruve vajriNe damShTryA tubhyam adhyAtmavidyA vidheyA vidheyA bhavad-dAsyam-ApAdayethA dayethAshcha me || 4 ||
manuranugata pakShi vaktra sphurat-tArakas-tAvakashchitra-bhAnupriyA shekharas-trAyatAm
nastrivargApavarga prasUtih paravyoma dhAman valadveShi-darpa-jvaladvAlakhilya
pratigyAvatIrNa sthirAm tattva buddhim parAm bhaktidhenum jaganmUla kande mukunde
mahAnanda-dogdhrIm dadhItA mudhAkAm-ahInAm ahInAm-ahInAntaka || 5 ||
ShaTtrim-shadgaNa charaNo nara paripATI navIna gumbhagaNaha |
viShNuratha danDako ayam vighaTayatu vipakSha vAhinI vyUham || 6 ||
vichitra siddhidah so ayam venkaTesha vipashchitA |
garuDadhvaja toShAya gIto garuDa danDakaha || 7 ||
|| iti shrI garuDa daNDakah samAptaha ||
kavitArkikasimhAya kalyANaguNashAline |
shrImate vengkaTeshAya vedAntagurave namaha ||

error: Content is protected !!