Breaking News
Home / sahasranamas / Lalitha / shri bala sahasranama stotram

shri bala sahasranama stotram

shri bala sahasranama stotram

 

kArtikeya uvAcha ||
deva deva mahAdeva srushTi sthityanta-kAraka |
tvam gatih sarvadevAnAm tvam gatih sarvadehinAm ||1||
tvam gatih sarvadevAnAm tvam gatirvibho |
tvameva jagadAdhAras-tvameva vishva-kAraNam ||2||
tvameva pUjya sarveshAm tvadanyo nAsti me gatih |
kim guhyam paramam loke kimekam sarva-siddhidam ||3||
kimekam paramam srushTih kim bhaumeshvarya mokshadam |
vinA tIrthena tapasA vinA vedairvinA makhaih ||4||
vinA jApyena dhyAnena katham siddhim-avApnuyAt |
kasmAd-utpadyate srushTih kasmimshcha vilayo bhavet ||5||
kasmAd-uttIryate deva samsArArNava sankaTAt |
tadaham shrotum-icChAmi kathayasva maheshvara ||6||
|| shrI mahAdeva uvAcha ||
sAdhu sAdhu tvayA prushTo-smyaham pArvatI-nandana |
asti guhyatamam putra kathayishyAmya samshayam ||1

||
sattvam rajas-tamashchaiva brahma-vishNu-shivAdayah |
ye chAnye bahavo bhUtAh sarve prakruti sambhavAh ||2||
saiva devI parAshaktir-mahA-tripurasundarI |
saiva samharate vishvam jagadetach-charAcharam ||3||
AdhAram sarvabhUtAnAm saiva rogArtihAriNI ||4||
ichChAshaktih kriyArUpA brahma-vishNu-shivAtmikA |
tridhA Shakti-svarUpeNa srushTi-sthiti-vinAshinI ||5||

srujyate brahmarUpeNa vishNurUpeNa rakshati |
harate rudrarUpeNa jagadetach-charAcharam ||6||
yasya yonou jagat sarvamadyApi vartate akhilam |
yasyAm pralIyate chAnte yasyAm cha jAyate punah ||7||
yAm samArAdhya trailokye samprAptam padamuttamam |
tasyAh nAmasahasram te kathayAmi shruNushva tat ||8||
|| viniyogaha ||
om asya shrI bAlA tripurA sahasranAma stotra mantrasya
bhagavAn dakshiNAmUrtir-vAmadevo rushihi
gAyatrI Chandaha
prakaTa-gupta-guptatara-sampradAya-kula-koulottIrNA nigarbha-rahasyAti-rahasya-
parApara-rahasyAchintyavartinI devatA
AkAsha bIjam, mAyA shaktihi, kAmarAja kIlakam
(jIvo bIjam, buddhih shaktih, udAno bIjam, sushumnA-nADyAdi-sarasvatI shaktih)
samasta dharmArtha kAma mokshArthe jape viniyogaha ||
|| dhyAnam ||
AdhAre taruNArka bimbasadrusham hemaprabham vAgbhavam
bIjam manmathamindra gopasadrusham hrutpankaje samsthitam |
chakram bhAlamayam shashAnka ruchiram bIjam tu tArtIyakam
ye dhyAyanti padatrayam tava shive te yAnti sUkshmAm gatim ||
|| sahasranAma stavarAjaha ||
kalyANI kamalA kAlI karAlI kAkarUpiNI |
kAmAkshA kAmadA kAmyA kAmanA kAmachAriNI ||1||

kaumArI karuNAmUrtih kalikalmashanAshinI |
kAtyAyanI kalAdhArA kaumudI kamalapriyA ||2||
kIrtidA buddhidA medhA nItigyA nItivatsalA |
mAheshvarI mahAmAyA mahAtejA maheshvarI ||3||
kAlarAtrirmahArAtrih kAlindI kalparUpiNI |

mahAjihvA mahAlolA mahAdamshTrA mahAbhujA ||4||
mahA-mohAndhakAraghnI mahAmoksha-pradAyinI |
mahAdAridrya-rAshighnI mahAshatru-vimardinI ||5|||
mahAshaktir-mahAjyotir-mahA asura-vimardinI |
mahAkAyA mahAbIjA mahApAtakanAshinI ||6||
mahAmakhA mantramayI maNipUra nivAsinI |
mAnasI mAnadA mAnyA manashchakshuragocharA ||7||
gaNamAtA cha gAyatrI gaNa-gandharva-sevitA |
girijA girishA sAdhvI girisA girisambhavA ||8||
chaNDeshvarI chandrarUpA prachaNDA chaNDamAlinI |
charchikA charchitAkArA chaNDikA chArurUpiNI ||9||
yagyeshvarI yagyarUpA japa-yagya-parAyaNA |
yagyamAtA yagyagoptrI yagyeshI yagyasambhavA ||10||
yagyasiddhih kriyAsiddhiryagyAngI yagyarakshagA |
yagyapriyA yagyarUpA yAgyA yagyakrupA a alayA ||11||
jAlandharI jaganmAtA jAtavedA jagatpriyA |
jitendriyA jitakrodhA jananI janmadAyinI ||12||
gangA godAvarI gourI gautamI cha shatahrudA |
ghurghurA vedagarbhA cha revikA karasambhavA ||13||
sindhurmandAkinI kshiprA yamunA cha sarasvatI |
chandrabhAgA pipAshA cha gaNDakI vindhyavAsinI ||14||
narmadA kahna kAverI vetravatyA cha koushikI |
mahottatanayA chaiva ahalyA chaNyakAvatI ||15||
ayodhyA mathurA mAyA kAshi kAnchi vantikA |
dvArAvatI cha tIrtheshI mahAkilbishanAshinI ||16||
padminI padmamadhyasthA padma kinjalkavAsinI |

padmavaktrA cha padmAkshI padmasthA padmasambhavA ||17||
hrImkArI kuNDalI dhAtrI hrutpadmasthA sulochanA |
shrImkArI bhUshaNA lakshmIh klImkArI kleshanAshinI ||18||

error: Content is protected !!