Breaking News
Home / sahasranamas / Shree garuda sahasranaama stotram

Shree garuda sahasranaama stotram

Image result for garuda swami

Garuda Sahasranama Stotram 

shree krushNa bhaTTaachaarya
sarvaveda bruhanneeDa samaarooDhaaya saakshiNe |
saamaveda svaroopaaya garuDaaya namo namaha ||
viniyogaha 
oum asya shree garuDa sahasranaama stotra mahaamantrasya |
shree vasishTha rushiha | maatraah Chandaamsee |
sarvaabheeshTapradaayee bhagavaana pakshiraajo garuDo devataa |
halo beejaani | svaraash shaktayaha | bindavah keelakaani |
garuDaroopee shree mahaavishNu preetyarthe jape viniyogaha ||
karanyaasaha 
om garuDaatmane angushThaabhyaam namaha |
om vainateyaaya tarjaneebhyaam namaha |
om taarkshyaaya madhyamaabhyaam namaha |
om khagottamaaya anaamikaabhyaam namaha |
om kapilaakshaaya kanishThikaabhyaam namaha |
om naagaabharaNaalankruta shareeraaya karatala karaprushThaabhyaam namaha ||

hrudayaadi nyaasaha

om garuDaatmane hrudayaaya namaha |
om vainateyaaya shirase svaahaa |
om taarkshyaaya shikhaayai vashaT |
om khagottamaaya kavachaaya hum |
om kapilaakshaaya netra trayaaya voushaT |
om naagaabharaNaalankruta shareeraaya astraaya phaT |
om bhoorbhuvassuvarom iti digbandhaha ||
|| dhyaanam ||
svarNaabhajaanum himatulyashaktim aakaNTharaktam parineelakesham |
neelaagranaasam haritaambaraaDhyam suparNameeDe amruta-kumbhahastam ||
|| shree garuda sahasranaama stotram ||
harih om ||
sumukhah suvahah sukhakrut sumukhaabhidha pannageDbhooshaha |
surasangha sevitaanghrih sutadaayee paatu nah sooriha || 1

||
sujanaparitraataa nah sucharitasevyah suparNo avyaat |
pannagabhooshah patagah paataa praaNaadhipah pakshee || 2 ||
padmaadinaagavairee padmaapriya daasyakrutpaayaat |
patagendrah parabhedee parihrutapaakaari darpakooTo naha || 3 ||
naagaarih nagatulyo naakaukah stooyamaanacharito avyaat |
narakadakarmanihantaa narapoojyo naashitaahi vishakooTaha || 4 ||
natarakshee nikhileDhyo nirvaaNaatmaa nirastaduritoughaha |
siddhadhyeyah sakalah sookshmo avyaat sooryakoTisankaashaha || 5 ||
sukharoopee svarNanibhah stamberamabhojanah sudhaahaaree |
sumanaah sukeertinaatho garuDo gambheeraghosho avyaat || 6 ||
gaalavamitram geyo geetigyah paatu gatimataam shreshThaha |
gandharvaa archyo guhyo guNasindhuh gotrabhimaanyaha || 7 ||
ravisaarathisahajo avyaad ratnaabharaNaanvito rasagyo naha |
rudraakaanto rukmojjvala jaanoo rajatanibhasakthiha || 8 ||
raktaprabhakaNthovyaad rathimaan raajaa rathaangapaaNirathaha |
taarkshyah taTinnibho nah tanumadhyah toshitaatmajananeekaha || 9 ||
taaraatmaa mahaneeyo matiman mukhyo muneendreDyaha |
maadhavavaaho rakshet trivrudaatmastomasheersho naha || 10 ||
trinayanapoojyah triyugah trishavaNamajanma mahaatmahrunneeDaha |
trasareNvaadima nikhilagyaataa paayaat trivargaphaladaayee || 11 ||
trakshyah traasitadaityah trayyanteDyah trayeeroopaha |
vritraarimaanahaaree vrushadaayee dishatu bhadram naha || 12 ||
vrushNivaraaddhyushitaamso vrushchika lootaadi vishadaahee |
vrukadamshajanyarogadhvamsee nah paatu vihagaraaDveeraha || 13 ||
vishahrud vinataatanujo veeryaaDhyah paatu tejasaamraashiha |
turyaashrameejapyamanuh truptah trushNaa viheeno naha || 14 ||
tulanaaheenah tarkyah tashakavairee taTidgouraha |
taaraadima panchaarNa tandreerahito dhanam dadyaat || 15 ||
shitanaasaagrah shaantah shatamakhavairi prabhanjanah shaastaa |
shaatravaveeruddaatram shamitaaghoughah sharaNyo avyaat || 16 ||
shatadashalochanasahajah paayaat shakunah shakuntaagryaha |
ratnaalankrutamoortee rasiko raajeeva chaarucharaNayugaha || 17 ||
rangesha chaarumitram rochishmaan paatu raajadurupakshaha |
ruchinirjita kanakaadree raghupatyahipaashabandha vicChettaa || 18 ||
ranjitakhaganivaho avyaad ramyaakaaro gatakrodhaha |
geeshpatinuto garutmaan geervaaNesho giraamnaathaha || 19 ||
gupta svabhaktanivaho gunjaaksho gopriyo gooDhaha |
gaanapriyo yataatmaa yameenamyo yakshasevyo avyaat || 20 ||
yagyapriyo yashasvee yagyaatmaa yoothapo yogee |
yantraaraadhyo yaagaprabhavo bhadram sadaa kuryaat || 21 ||
trijagannaathah trasyatpannagabrundah trilokaparirakshee |
trushitaachyutat trushNaapaha taTineejanako bhrusham rakshet || 22 ||
trivaleeranjitajaTharah triyugaguNaaDhyah trimoortisamatejaaha |
tapanadyutimakuTo avyaat taravaaribhraajamaana kaTideshaha || 23 ||
taamraasyah chakradharah cheeraambaramaanasaavaasaha |
choorNitapulindabrundah chaarugatih chorabhayavaa avyaat || 24 ||
chanchoopuTabhinnaahih charvitakamaThah chalacchelaha |
chitritapakshah paayaat champakamaalaa viraajaduruvakshaa || 25 ||
kshubhyan neeradhivegah kshaantih ksheeraabdhivaasa nirato avyaat |
kshudragrahamardee nah kshatriyapoojyah kshayaadirogaharaha || 26 ||
kshiprashubhotkaradaayee ksheeNaaraatih kshitikshamaashaalee |
kshititalavaasee kshemam somapriyadarshano dishatu || 27 ||
sarveshah sahajabalah sarvaatmaa sarvadruk paatu |
tarjitarakshah sanghah taaraadheeshadyutih tushTaha || 28 ||
tapaneeyakaantih avyaat tattvagyaanapradah satatam |
maanyo manjulabhaashee mahitaatmaa martyadhamarahito naha || 29 ||
mochitavinataadaasyo muktaatmaa muktaye bhavatu |
mahadachitta charaNaabjo muniputro mouktikojjvaladdhaaraha || 30 ||
mangalakaaryaanandohyaatmaa aatmakreeDa aatmaratih avyaat |
aakaNTha kunkumaabhah aakeshaantaatsitetarah chaa aryaha || 31 ||
aahrutpeeyoosho avyaad aashaakrut chaa ashugamano naha |
aakaashagatih taruNah tarkagyeyah tamohantaa || 32 ||
timiraadirogahaaree toorNagatih mantrakrut paayaat |
mantree mantraaraadhyo maNihaaro mandaraadri nibhamoortiha || 33 ||
sarvaateetah sarvah sarvaachaarah sanaatanah svangaha |
subhagah sulabhah subalah sundarabaahuh sukhamdadyaat || 34 ||
saamaatmaa makharakshee makhipoojyo maulilagna mukuTo avyaat |
maanjeerojjvalacharaNo maryaadaakrun mahaatejaaha || 35 ||
maayaateeto maanee mangalaroopee mahaatmaa avyaat |
tejodhikkruta mihirah tattvaatmaa tattvanishNaataha || 36 ||
taapasahitakaaree nah taapadhvamsee taporoopaha |
tatapakshah tathyavacha; tarukoTaravaasa nirato avyaat || 37 ||
tilakojjvalaniTilo nah tungo avyaat tridashabheetiparimoshee |
taapicChaharitavaasaah taaladhvaja sodarojjvalat ketuha || 38 ||
tanujitarukmah taaraah taaradhvaanah truNeekrutaaraatiha |
tigmanakhah sham kuryaat tantreesvaano nrudevashubhadaayee || 39 ||
nigamodita vibhavo avyaan neeDastho nirjaro nityaha |
ninadahataashubhanivaho nirmaataa nishkalo nayopetaha || 40 ||
nootana vidrumakaNTho vishNusamo veeryajitalokaha |
virajaa vitatasukeertih vidyaanaatho visham dahedveeshaha || 41 ||
vigyaanaatmaa vijayo varado vaasaadhikaara vidhipoojyaha |
madhuroktih mrudubhaashee malleedaamojjvalatanuh paayaat || 42 ||
mahilaajanashubhakrunno mrutyuharo malayavaasee munipoojyaha |
mruganaabhiliptaniTilo marakatamaya kinkiNeeko avyaat || 43 ||
mandetaragatih avyaan medhaavee dheenajanagoptaa |
deeptaagra naasikaasyo daaridryadhvamsano dayaasindhuha || 44 ||
daantapriyakrud daanto damanakadhaaree bhrusham dayataam |
daNDitasaadhuvipaksho dainyaharo daanadharmanirato naha || 45 ||
vandaarubrunda shubhakrud valmeekouko abhayankaro vinutaha |
vihito vajra nakhaagro yatataam ishTaprado yantaa || 46 ||
yugabaahuh yavanaaso yavanaarih yaatanaam nudatu |
brahmaNyo brahmarato brahmaatmaa brahmagupto naha || 47 ||
braahmaNapoojitamoortih brahmadhyaayee bruhatpakshaha |
brahmasamo brahmaamsho brahmagyo haritavarNacchelo avyaat || 48 ||
harikainkaryarato avyaad haridaaso harikathaasaktaha |
haripoojana niyataatmaa haribhaktadhyaata divyashubharoopaha ||49 ||
haripaadanyastaatmaa aatmeeyabharo harikrupaapaatram |
haripaadavahanasakto harimandirachihnamoortih avataan naha || 50 ||
damitapavigarvakooTo daranaashee daradharo dakshaha |
daanavadarpaharo no radanadyuti ranjitaasho avyaat || 51 ||
reetigyo ripuhantaa rogadhvamsee rujaaheenaha |
dharmishTho dharmaatmaa dharmagyah paatu dharmeejanasevyaha || 52 ||
dharmaa araadhyo dheemaan dheero dhavo dhiyam dadyaat |
dhikkrut suraa asuraastrah tretaahomaprabhaava sanjaataha || 53 ||
taTineeteeranivaasee tanayaarthyarchyah tanutraaNaha |
tushyajanaardano avyaat tureeya purushaarthadah tapasveendraha || 54 ||
taralah toyacharaarih turagamukhapreetikrut paatu |
raNashooro rayashaalee ratimaan raajeevahaarabhrud rasadaha || 55 ||
raakshasasanghavinaashee rathikavaraarchyo avataad raNadbhooshaha |
rabhasagatee rahitaartih pootah puNyah puraatanah poorNaha || 56 ||
padmaarchyah pavanagatih patitatraaNah paraatparah paayaat |
peenaamsah pruthukeertih kshatajaakshah kshamaadharah kshaNah kshaNadaha
|| 57 ||
kshepishThah kshayarahitah kshuNNakshmaabhrut kshuraantanaaso avyaat |
kshipavarNaghaTitamantrah kshitisuranamyo yayaateenyaha || 58 ||
yaajyo yukto yogo yuktaahaaro yamaarchito yugakrut |
yaachitaphalapradaayee yatnaarchyah paatu yaatanaahantaa || 59 ||
gyaanee gyaptishareero gyaataa avyaat gyaanado gyeyaha |
gyaanaadimaguNapoorNo gyaptihataavidyako gyamaNiha || 60 ||
gyaatyahimardanadaksho gyaanipriyakrud yashoraashiha |
yuvatijanepsitado no yuvapoojyo avyaad yuvaa cha yoothasthaha || 61 ||
yaamaaraadhyo yamabhayahaaree yuddhapriyo yoddhaa |
yogagyagyaato avyaat gyaatrugyeyaatmako gyaptiha || 62 ||
gyaanahataashubhanivaho gyaanaghano gyaananidhih avyaat |
gyaatijabhayahaaree no gyaanapratibandhakarmavicChedee || 63 ||
gyaanena hataagyaanadvaanto gyaaneeshavandyacharaNo avyaat |
yajvapriyakrud yaajakasevyo yajanaadi shaTaknirataa archyaha || 64 ||
yaayaavarashubhakrunnah tanutaam bhadram yashodaayee |
yamayutayogiprekshyo yaadavahitakrud yateeshvarapraNayee || 65 ||
yojanasahasragaamee yatataam no mangale yathaarthagyaha |
poshitabhaktah praarthyah pruthutarabaahuh puraaNavit praagyaha || 66 ||
paishaachabhayanihantaa prabalah prathitah prasannavadanayutaha |
patraratho nah paayaat Chaayaanashyad bhujangoughaha || 67 ||
Charditaviprah Chinnaaraatih Chandomayah satatam |
Chandovit Chandongah Chandah shaastravit paatu || 68 ||
Chaandasashubhankaro avyaat Chandogadhyaata shubhamoortiha |
Chalamukhadosha viheenaaraadhyah Choonaayatojjvald baahuha || 69 ||
Chandoniratah Chaatrotkarasevyah Chatrabhrunmahitaha |
Chandovedyah Chandah pratipaadita vaibhavah paayat || 70 ||
Chaagavapaahutitruptah Chaayaaputrodbhavaarti vicChedee |
Chavinirjitakharjoorah Chaaditadivishat prabhaavo avyaat || 71 ||
duhsvapnanaashano no damano devaagraNeeh daataa |
durdharsho dushkrutahaa deepsaasyah paatu dussaho devaha || 72 ||
deekshitavaradah sarasah sarveDyah samshayah Chettaa |
sarvagyah satyo avyaad yogaachaaryo yathaarthavit priyakrut || 73 ||
yogapramaaNavettaa yunjaano yogaphaladaayee |
gaanaasakto gahano rakshed grahachaarapeeDanadhvamsee || 74 ||
grahabhayahaa gadadhaaree gurupaksho gorasaadee naha |
gavyapriyo gakaaraadimanaamaa paatu geyavarakeertiha || 75 ||
neetigyo niravadyo nirmalachitto namrapriyo namyaha |
naaradageyo nandistutakeertih nirNayaatmako rakshet || 76 ||
nirlepo nirdvandvo dheedhishNyo dhikkrutaaraatiha |
dhrushTo dhananjayaarchih shamano avyaad daanyado dhanikaha || 77 ||
dhanveeDyo dhanadaarchyo dhootaartipraapako dhureeNo naha |
shaNmukhanutacharito avyaad shaDguNapoorNah shaDardhanayanasamaha || 78 ||
naadaatmaa nirdosho navanidhisevyo niranjano navyaha |
yatimuktiroopaphalado yatipoojyo haapayed duritam || 79 ||
shatamoortih shishiraatmaa shaastragyah patu shaastrakrut shreelaha |
shashadharakeertih shashvatpriyado nah shaashvatah shamidhyaataha || 80 ||
shubhakrut phalgunasevyah phaladah phaalojjvalat puNDraha |
phalaroopee phaNikaTakah phaNikaTisootrah phalodvahah paatu || 81 ||
phallabhuk phalamoolashidhyeyah phaneeyagyasootradhaaree naha |
yoshitabheepsitaphalado yutarudro avyaad yajurnaamaa || 82 ||
yajur upapaaditamahimaa yutaratikelih yuvaagraNeeh yamanaha |
yaagachitaagnisamaano yagyesho yojitaapadarih avyaat || 83 ||
jitasurasangho jaitro jyoteeroopo jitaamitraha |
javanirjitapavano avyaaj jayado jeevotkarastutyaha || 84 ||
janidhanyakashyapo no jagadaatmaa jaDimavidhvamsee |
shidgaanarchya shaNDeekrutasuratejaah shaDadhvanirato avyaat || 85 ||
shaTkarmaniratahitadah shoDashavidha vigrahaaraadhyaha |
shaashTikacharupriyo avyaat shaDoormya samsprushTa divyaatmaa || 86 ||
shoDashiyaagasutruptah shaNNavati shraaddhakrud hitakrut |
shaDvarga gandharahito naaraayaNa nityavahano avyaat || 87 |
naamaarchaka varadaayee naanaavita taapavidhvamsee |
navaneerada kesho avyaan naanaarthapraapako nataaraadhyaha || 88 ||
nayavin navagrahaarchyo nakhayodhee paatu nishchalaatmaa naha |
malayajalipto madahaa malleesoonaarchito mahaaveeraha || 89 ||
marudarchito maheeyaan manjudhvano avataan muraaryamshaha |
maayaakooTavinaashee muditaatmaa sukhita nijabhaktaha || 90 ||
sakalapradah samarthah sarvaaraadhyah sarvapriyh saaraha |
sakaleshah samarahitah sukrutee nah paatu sooditaaraatiha || 91 ||
paridhrutaharitasuvaasaah paaNoprodyat sudhaakumbhaha |
pravarah paavakakaantih paTuninadah paatu panjaraavaasee || 92 ||
paNDitapoojyah peenah paayaat paataalapatitavasurakshee |
pankeruhaarchitaanghri netraanando nutipriyo neyaha || 93 ||
navachampakamaalaabhrun naakoukaa naakihitakrun naha |
nisteerNasamvid avyaan nishkaamo nirmamo nirudvegaha || 94 ||
siddhih siddhipriyakrut saadhyaaraadhyah sukhodvahah svaamee |
saagarateeravihaaree saumyah paayaat sukhee saadhuha || 95 |
svaaduphalaashee girijaaraadhyo girisannibho gamayet |
gaatradyutijitarukmo guNyo guhavandito goptaa || 96 ||
gaganaabho gatidaayee geervaaNaahih gonasaaraatiha |
ramaNakanilayo roopee rasavid rakshaakaro rakshet || 97 ||
ruchiro raagaviheeno rakto raamo ratipriyo ravakrut |
tattvapriyah tanutraalankrutmoortih turangagatih avyaat || 98 ||
tulitaharih nah tumburugeyo maalee mahardhimaan mounee |
mruganaathavikramo avyaan mushitaartih deenabhaktajanarakshee || 99 ||
dodhooyamaanabhuvano doshaviheeno dineshvaraaraadhyaha |
duritavinaashee dayito dayataam daaseekrut tridashaha || 100 ||
dantadyutijitakundo dNDadharo durgatidhvamsee |
vandipriyo vareNyo veeryodrikto vadaanyavarado avyaat || 101 ||
vaalmeekeegeyakeertih vardhishNuh vaaritaaghakooTo naha |
vasudo vasupriyo avyaad vasupoojyo garbhavaasavicChedee || 102 ||
godaananiratasukhakrut gokularakshee gavaamnaathaha |
govardhano gabheero goleshah paatu gautamaaraadhyaha || 103 ||
gatimaan garganuto nah charitaadima poojanaadhvagapriyakrut |
chaameekarapradaayee chaarupado avyaat charaacharasvaamee || 104 ||
chandanacharchitadehah chandanarasasheetalaapaangaha |
charitapavitritabhuvanah chaaTooktih paatu choravidhvamsee || 105 ||
chanchadguNanikaro nah subharah sookshmaambarah subhadro avyaat |
sooditakhalah subhaanuh sundaramoortih sukhaaspadah sumatiha || 106 ||
sunayah somarasaadipriyakrut paayaad virakteDyaha |
vaidikakarmasutrupto vaikhaanasapoojito viyacchaaree || 107 ||
vyakto vrushapriyo avyaad vrushado vidyaanidhih viraaD viditaha |
paripaalita vihagakulah pushTah poorNaashayah puraaNeDyaha || 108 ||
paridhrut pannagashailah paarthivavandyah padaahrutadviradaha |
parinishThita kaaryo avyaat paraardhyahaarah paraatmaa naha || 109 ||
tanveeDya tungaamsah tyaagee tooryaadivaadyasamtushTaha |
taptadruta kanakaangadadhaaree dadyaad dhanam truptiha || 110 ||
trushNaapaashacChedee tribhuvanamaha itah trayeedharah tarkaha |
triguNaateetah taamasaguNanaashee tarkyataam tapah sindhuha || 111 ||
teerthah trisamayapoojyah tuhinoruh teerthakrut taTastho naha |
turagapatisevito avyaat tripuraarishlaadhitah praamshuha || 112 ||
paashaaNDatooladahanah premarasaardrah paraakramee poorvaha |
prenkhat kuNDalagaNDah prachaladdhaarah prakrushTamatih avyaat || 113 ||
prachurayashaah prabhunamyo rasado roopaadhaareekrutasvarNaha |
rasanaanrutyadvidyo rambhaadistutya chaaru charito avyaat || 114 ||
ramhah samooharoopee roshaharo riktasaadhu dhanadaayee |
raajadatra subhoosho rahitaaghougho riramsura avyaan naha || 115 ||
shaTkaalapoojaneeyah shaDguNaratnaakarah shaDangagyaha |
shaDrasavedee shaNDaavedyah shaDdarshaneepradah paayaat || 116 ||
shaDvimshatitattvagyah shaDrasabhojee shaDngavitpoojyaha |
shaDjaatisvaravedee yugavedee yagyabhug yogyaha || 117 ||
yaatrodyuktashubhamyuh yuktigyo youvanaashva sampoojyaha |
yuyudhaano yuddhagyo yuktaaraadhyo yashodhanah paayaat || 118 ||
vidyunnibho vivruddho vaktaa vandyo vayahprado vaachyaha |
varchasvee vishvesho vidhikrut paayaad vidhaanagyaha || 119 ||
deedhitamaalaadhaaree dashadig-gaamee druDhojjvalatpakshaha |
damshTraaruchiramukho avyaad davanaasho asmaan mahodayo muditaha || 120 ||
mruditakashaayo mrugyo manojavo hetibhrudvandyaha |
haiyangaveenabhoktaa hayamedhapreetamaanasah paayaat || 121 ||
hemaabjahaaradhaaree helee heteeshvara praNayee |
haThayogakrut susevyo haribhaktah paatu haripurahsthaayee || 122 ||
hitadah suprushThah raajaddharih avyaat saumyavrutto naha |
svaatyudbhavah suramyah soudheebhootashrutih suhrud vandyaha || 123 ||
sagarasyaalah satpathachaaree santaanavruddhikrut suyashaaha |
vijayee vidvatpravaro varNyo avyaad veetaraaga bhavanaashee || 124 ||
vaikuNThalokavaasee vaishvaanarasannibho vidagdho naha |
veeNaagaanasurakto vaidikapoojyo vishuddho avyaat || 125 ||
narmapriyo nateDyo nirbheeko nandano niraantakaha |
nandanavanachaaryavyaan nagaagranilayo namaskaaryaha || 126 ||
nirupadravo niyantaa prayatah parNaashibhaavitah paatu |
puNyapradah pavitrah puNyashlokah priyamvadah praagyaha || 127 ||
parayantratantrabhedee paranunnagraha bhavaartivicChedee |
parannugrahadaahee kshaamakshobhapraaNaashanah paayaat || 128 ||
kshemee kshemakaro nah kshoudrarasaashee kshamaabhooshaha |
kshaantaashritaaparaadhah kshudhitajanaa annapradah paayaat || 129 ||
kshaumaambarashaalee nah kshavathuharah ksheerabhuk paatu |
yantrasthitah cha yogodyuktasvarNaprado yutaanandaha || 130 ||
yativandita charaNaabjo yatisamsmrutidaahako yugeshaanaha |
yaachakajanahitakaaree yugaadih avyaad yuyutsar naha || 131 ||
yaagaphalaroopavettaa dhrutimaan dhairyodadhih dhyeyaha |
dheedhikkrut kumato avyaad dharmodyuktapriyo dharaagrasthaha || 132 ||
dheenirjita dhishaNNo asmaan dheemat pravaraarthito dharah paatu |
dhrutavaikuNTheshaano matimad dhyeyo mahaakulodbhootaha || 133 ||
maNDalagatih manogyo mandaaraprasavadhaaree naha |
maarjaaradamshanod bhavarogadhvamsee mahodyamah paatu || 134 ||
mooshikavishadaahee no maataa meyo hitodyuktaha |
haarojjvala bhoosho avyaad hrudrogaprashamano hrudyaha || 135 ||
hrutpuNDareekanilayo horaashaastraarthavid hotaa |
homapriyo hataartee hutavahajaayaavasaana mantro avyaat || 136 ||
tantree tantraaraadhyah taantrikajanasevitah tattvam |
tattvaprakaashako avyaat tapaneeya bhraajamaana paksho naha || 137 ||
tvagbhavarogavimardee taapatrayahaa tvaraanvitah paatu |
talataaDana nihitaarih neevaaraa annapriyo neetiha || 138 ||
neerandhro nishNaato neerogo nirjvaro netaa |
nirdhaayo nirmoho naiyyaayika soukhya daayyavyaat || 139 ||
gouravabhrud gaNapoojyo garvishThaahi prabhanjanashcha guruha |
gurubhakto gulmaharo gurudaayee gutsabhrut paatu || 140 ||
gaNyo garishThamoortee rajoharo raankavaastaraNaha |
rashanaaranjitamadhyo rogaharah paatu rukmasoonaarchyaha || 141 ||
rallakasamvyaanovyaad rochishNoo rochanaagranilayo naha |
rangeDyo rayasachivo Dolaayitanigamashaayee cha || 142 ||
Dhakkaanaadasutrupto Dimbhapriyakrut cha DuNDubhaaraatiha |
Dahurasamishraannaadee DiNDimaravatruptamanasah paayaat || 143 ||
Dambhaadidoshaheeno Damaraharo DamarunaadasantushTaha |
Daakinyaadi kshudragrahamardee paancharaatra poojyo avyaat || 144 ||
pradyumnah pravaraguNah prasaratkeertih prachaNDa dordaNDaha |
patree paNitaguNoughah praaptaabheeshTah parah prasiddho avyaat || 145 ||
chidroopee chittagyah chetanapoojyah cha chodanaarthagyaha |
chikuradhrut hallako avyaat chirajeevee chiddhanah chitraha || 146 ||
chitrakarah chinnilayo dvijavaryo daaritetih avyaan naha |
deepto dasyupraaNaharo dushkrutyanaashakrut divyaha || 147 ||
durbodhaharo daNDitadurjanasangho duraatma doorasthaha |
daanapriyo yameesho yantraarchakakaamyadah paatu || 148 ||
yogaparo yugahetih yogaaraadhyo yugaavartaha |
yagyaango yajveDyo yagyodbhooto yathaarthovyaat || 149 ||
shreemaan nitaantarakshee vaaNeeshasamo dishet saadhuha |
yagyasvaamee manjuh garuDo lamboruhaarabhrut kushalam || 150 ||

| phalashruti ||

panchaashad uttara shata shlokaaryaa stutiriyam khagendrasya |
shreekrushNa bhaTTa rachitaa paThataam kuryaat abheepsitam sakalam || 151 ||
suparNoseetyaadi shruti ghaTaka varNaih khagapate |
tathaa gaayatryarNaih ghaTita mukha varNaa stutiriyam |
chatushtantra shreemad vibudha vara krushNaarya rachitaa |
sahasraaDhyaa naamnaam jagati vihagendrasya jayatu || 152 ||
|| iti shree krishNa bhaTTaachaarya virachitam shree garuDa sahasranaama stotram
sampoorNam ||

error: Content is protected !!