Breaking News
Home / Mantras / Upanishat / shivAtharvashirsham upanishat

shivAtharvashirsham upanishat

om bhadram karNebhih shruNuyAma devAh bhadram
pashyemAkshabhiryajatrAh |
sthirairangaistushTuvAmsastanUbhih vyashema
devahitam yadAyuh | svasti nah indro
vruddhashravAh svasti nah pUshA vishvavedAh |
svasti nastArkshyo arishTanemih svasti no
brahaspatirdadhAtu ||
om shAntih shAntih shAntihi ||
om devA ha vai svargam lokamAyamste
rudramaprucChanko bhavAniti | so abravIdahamekah
prathamamAsa vartAmi cha bhavishyAmi cha nAnyah
kashchinmatto vyatirikta iti | so antarAdantaram
prAvishat dishashchAntaram prAvishat so aham
nityAnityo vyaktAvyakto brahmAbrahmAham prAnchah
pratyancho aham dakshiNAncha udanchoham
adhashchordhvam chAham dishashcha
pratidishashchAham pumAnapumAn striyashchAham
gAyatryaham sAvitryaham trishTupjagatyanushTup
chAham Chando aham gArhapatyo
dakshiNAgnirAhavanIyo aham satyo aham gouraham
gouryahamrugaham yajuraham sAmAhamatharvAngiraso
aham jyeshTho aham shreshTho aham varishTho
ahamApo aham tejo aham guhyo ahamaraNyo
ahamaksharamaham ksharamaham pushkaramaham
pavitramahamugram cha madhyam cha bahishcha
purastAjjyotirityahameva sarvebhyo mAmeva sa
sarvah sa mAm yo mAm veda sa sarvAn devAn veda
sarvAmshcha vedAn sAngAnapi brahma brAhmaNaishcha
gAm gobhirbrAhmaNAnbrAhmaNena havirhavishA
AyurAyushA satyena satyam dharmeNa dharmam

tarpayAmi svena tejasA | tato ha vai te devA
rudramaprucChan te devA rudramapashyan | te devA
rudramadhyAyan tato devA UrdhvabAhavo rudram
stuvanti || 1

||
om yo vai rudrah sa bhagavAn yashcha brahmA tasmai
vai namo namah |1|
yo vai rudrah sa bhagavAn yashcha vishNustasmai
vai namo namah |2|
yo vai rudrah sa bhagavAn yashcha skandastasmai
vai namo namah |3|
yo vai rudrah sa bhagavAn yashchamdrastasmai vai
namo namah |4|
yo vai rudrah sa bhagavAn yashchAgnistasmai vai
namo namah |5|
yo vai rudrah sa bhagavAn yashcha vAyustasmai vai
namo namah |6|
yo vai rudrah sa bhagavAn yashcha sUryastasmai vai
namo namah |7|
yo vai rudrah sa bhagavAn yashcha somastasmai vai
namo namah |8|
yo vai rudrah sa bhagavAn ye chAshTou grahAstasmai
vai namo namah |9|
yo vai rudrah sa bhagavAn ye chAshTou
pratigrahAstasmai vai namo namah |10|
yo vai rudrah sa bhagavAn yaccha bhUstasmai vai
namo namah |11|
yo vai rudrah sa bhagavAn yaccha bhuvastasmai vai
namo namah |12|
yo vai rudrah sa bhagavAn yaccha svastasmai vai
namo namah |13|
yo vai rudrah sa bhagavAn yaccha mahastasmai vai
namo namah |14|
yo vai rudrah sa bhagavAn yA cha pruthivI tasmai
vai namo namah |15|
yo vai rudrah sa bhagavAn yacchAntariksham tasmai
vai namo namah |16|
yo vai rudrah sa bhagavAn yA cha dyoustasmai vai
namo namah |17|
yo vai rudrah sa bhagavAn yAshchApastasmai vai
namo namah |18|
yo vai rudrah sa bhagavAn yachcha tejastasmai vai
namo namah |19|
yo vai rudrah sa bhagavAn yashcha kAlastasmai vai
namo namah |20|
yo vai rudrah sa bhagavAn yashcha yamastasmai vai
namo namah |21|
yo vai rudrah sa bhagavAn yashcha mrutyustasmai
vai namo namah |22|
yo vai rudrah sa bhagavAn yacchAmrutam tasmai vai
namo namah |23|
yo vai rudrah sa bhagavAn yacchAkAsham tasmai vai
namo namah |24|
yo vai rudrah sa bhagavAn yaccha vishvam tasmai
vai namo namah |25|
yo vai rudrah sa bhagavAn yachcha sthUlam tasmai
vai namo namah |26|
yo vai rudrah sa bhagavAn yachcha sUkshmam tasmai
vai namo namah |27|
yo vai rudrah sa bhagavAn yachcha shuklam tasmai
vai namo namah |28|
yo vai rudrah sa bhagavAn yachcha krushNam tasmai
vai namo namah |29|
yo vai rudrah sa bhagavAn yachcha krutsnam tasmai
vai namo namah |30|
yo vai rudrah sa bhagavAn yachcha satyam tasmai
vai namo namah |31|
yo vai rudrah sa bhagavAn yachcha sarvam tasmai
vai namo namah |32| ||2||
bhUste Adirmadhyam bhuvaste svaste shIrsham
vishvarUpo asi brahmaikastvam dvidhA tridhA
vruddhistvam shAntistvam pushTistvam hutamahutam
dattamadattam sarvamasarvam vishvamavishvam
krutamakrutam paramaparam parAyaNam cha tvam |
apAma somamamrutA abhUmAganma jyotiravidAma devAn
| kim nUnamasmAnkruNavadarAtih kimu
dhUrtiramrutam mArtyasya |
somasUryapurastAtsUkshmah purushah | sarvam
jagaddhitam vA etadaksharam prAjApatyam saumyam
sUkshmam purusham grAhyamagrAhyeNa bhAvam bhAvena
saumyam saumyena sUkshmam sUkshmeNa vAyavyam
vAyavyena grasati tasmai mahAgrAsAya vai namo
namah | hrudisthA devatAh sarvA hrudi prANAh
pratishThitAh | hrudi tvamasi yo nityam tistro
mAtrAh parastu sah | tasyottaratah shiro
dakshiNatah pAdou ya uttaratah sa onkArah sa
praNavah yah praNavah sa sarvavyApI yah sarvavyApI
so anantah yo anantastattAram yattAram
tatcChuklam yacChuklam tatsUkshmam yatsUkshmam
tadvaidyutam yadvaidyutam tatparam brahma
yatparam brahma sa ekah ya ekah sa rudrah yo
rudrah sa IshAnah ya IshAnah sa bhagavAn
maheshvarah || 3 ||
atha kasmAduchyata omkAro yasmAducchAryamANa eva
prANAnUrdhvamutkrAmayati tasmAduchyate omkArah |
atha kasmAduchyate praNavah yasmAducchAryamANa
eva rugyajuhsAmAtharvAngirasam brahma
brAhmaNebhyah praNAmayati nAmayati cha
tasmAduchyate praNavah | atha kasmAduchyate
sarvavyApI yasmAducchAryamANa eva sarvAn lokAn
vyApnoti sneho yathA palalapiNDamiva
shAntarUpamotaprotamanuprApto vyatishaktashcha
tasmAduchyate sarvavyApI | atha kasmAduchyate
ananto yasmAducchAryamANa eva
tiryagUrdhvamadhastAcchAsyAnto nopalabhyate
tasmAduchyate anantah | atha kasmAduchyate tAram
yasmAducchAryamANa eva garbha-janma-vyAdhijarAmaraNa-samsAra-mahAbhayAttArayati trAyate cha
tasmAduchyate tAram | atha kasmAduchyate shuklam
yasmAducchAryamANa eva klandate klAmayati cha
tasmAduchyate shuklam | atha kasmAduchyate
sUkshmam yasmAducchAryamANa eva sUkshmo bhUtvA
sharIrANyadhitishThati sarvANi
chAngAnyabhimrushati tasmAduchyate sUkshmam |
atha kasmAduchyate vaidyutam yasmAducchAryamANa
eva vyakte mahati tamasi dyotayati tasmAduchyate
vaidyutam | atha kasmAduchyate param brahma
yasmAtparamaparam parAyaNam cha bruhadbruhatyA
brumhayati tasmAduchyate param brahma | atha
kasmAduchyate ekah yah sarvAn prANAn sambhakshya
sambhakshaNenAjah samsrujati visrujati tIrthameke
vrajanti tIrthameke dakshiNAh pratyancha udanchah
prAncho abhivrajantyeke teshAm sarveshAmiha
sangatih | sAkam sa eko bhUtashcharati prajAnAm
tasmAduchyata ekah | atha kasmAduchyate rudrah
yasmAdrushibhirnAnyairbhaktairdrutamasya
rUpamupalabhyate tasmAduchyate rudrah | atha
kasmAduchyate IshAnah yah sarvAndevAnIshate
IshAnIbhirjananIbhishcha shaktibhih | abhitvA
shUra nonumA dugdhA eva dhenavah | IshAnamasya
jagatah svardrushamIshAnamindra tasthusha iti
tasmAduchyate IshAnah | atha kasmAduchyate
bhagavAnmaheshvarah yasmAdbhaktAngyAnena
bhajatyanugruhNAti cha vAcham samsrujati
visrujati cha sarvAn bhAvAn parityajyAtmagyAnena
yogaishvaryeNa mahati mahIyate tasmAduchyate
bhagavAnmaheshvarah | tadetadrudracharitam ||4||
esho ha devah pradisho nu sarvAh pUrvo ha jAtah
sa u garbhe antah | sa eva jAtah sa janishyamANah
pratyanjanAstishThati sarvatomukhah | eko rudro
na dvitIyAya tasmai ya imAmllokAnIshata
IshanIbhih | pratyanjanAstishThati
sanchukochAntakAle samsrujya vishvA bhuvanAni
goptA | yo yonim yonimadhitishThatyeko yenedam
sarvam vicharati sarvam | tamIshAnam varadam
devamIDyam nichAyyemAm shAntimatyantameti |
kshamAm hitvA hetujAlasya mUlam buddhayA
sanchitam sthApayitvA tu rudre rudramekatvamAhuh
| shAshvatam vai purANamishamUrjeNa pashavo
anunAmayantam mrutyupAshAn |
tadetenAtmannetenArdhachaturthena mAtreNa shAntim
samsrujati pashupAshavimokshaNam | yA sA prathamA
mAtrA brahmadevatyA raktA varNena yastAm dhyAyate
nityam sa gacChedbrahmapadam | yA sA dvitIyA mAtrA
vishNudevatyA krushNA varNena yastAm dhyAyate
nityam sa gacChedvaishNavam padam | yA sA trutIyA
mAtrA IshAnadevatyA kapilA varNena yastAm
dhyAyate nityam sa gacChedaishAnam
padam | yA sArdhachaturthI mAtrA sarvadevatyA
avyaktIbhUtA kham vicharati
shuddhasphaTikasannibhA varNena yastAm dhyAyate
nityam sa gacChetpadamanAmayam | tadetadupAsIta
munayo vAgvadanti na tasya grahaNamayam panthA
vihita uttareNa yena devA yAnti yena pitaro yena
rushayah paramaparam parAyaNam cheti |
vAlAgramAtram hrudayasya madhye vishvam devam
jAtarUpam vareNyam | tamAtmastham ye nu pashyanti
dhIrAsteshAm shAntirbhavati netareshAm | yasmin
krodham yAm cha trushNAm kshamAm chAkshamAm hitvA
hetujAlasya mUlam buddhayA sanchitam sthApayitvA
tu rudre rudramekatvamAhuh | rudro hi shAshvatena
vai purANeneshamUrjeNa tapasA niyantA | agniriti
bhasma vAyuriti bhasma jalamiti bhasma sthalamiti
bhasma vyometi bhasma sarvam ha vA idam bhasma
mana etAni chakshUmshi yasmAd vratamidam
pAshupatam yad bhasma nAngAni samsprushettasmAd
brahma tadetatpAshupatam pashupAshavimokshaNAya
|| 5 ||
yo agnou rudro yo apsvantarya oshadhIrvIrudha
Avivesha | ya imA vishvA bhuvanAni chaklrupe
tasmai rudrAya namo astvagnaye | yo rudro agnou
yo rudro apsvantaryo rudra oshadhIrvIrudha
Avivesha | yo rudra imA vishvA bhuvanAni chaklrupe
tasmai rudrAya vai namo namah | yo rudro apsu yo
rudra oshadhIshu yo rudro vanaspatishu | yena
rudreNa jagadUrdhvam dhAritam pruthivI dvidhA
tridhA dhartA dhAritA nAgA ye antarikshe tasmai
rudrAya vai namo namah |
mUrdhAnasya samsevyApyatharvA hrudayam cha yat |
mastishkAdUrdhvam prerayatyavamAno adhishIrshatah
| tadvA atharvaNah shiro devakoshah samujjhitah |
tat prANo abhirakshati shiro antamatho manah | na
cha divo devajanena guptA na chAntarikshANi na cha
bhUma imAh | yasminnidam sarvamotaprotam
tasmAdanyanna param kinnchanAsti | na
tasmAtpUrvam na param tadasti na bhUtam nota
bhavyam yadAsIt | sahasrapAdekamUrdhnA vyAptam sa
evedamAvarIvarti bhUtam | aksharAt sanjAyate
kAlah kAlAd vyApaka uchyate | vyApako hi
bhagavAn^rudro bhogAyamAno yadA shete rudrastadA
samhAryate prajAh | ucChvasite tamo bhavati tamasa
Apo apsvangulyAh mathite mathitam shishire
shishiram mathyamAnam phenam bhavati phenAdaNDam
bhavatyaNDAd brahmA bhavati brahmaNo vAyuh
vAyoronkAra omkArAt sAvitrI sAvittryA gAyatrI
gAyatryA lokA bhavanti | archayanti tapah satyam
madhu ksharanti yaddhruvam | etaddhi paramam tapah
Apo jyotI raso amrutam brahma bhUrbhuvah svarom
nama iti || 6 ||
ya idamatharvashiro brAhmaNo adhIte ashrotriyah
shrotriyo bhavati anupanIta upanIto bhavati so
agnipUto bhavati sa vAyupUto bhavati sa sUryapUto
bhavati sa somapUto bhavati sa satyapUto bhavati
sa sarvapUto bhavati sa sarverdevairgyAto bhavati
sa sarvervedairanudhyAto bhavati sa sarveshu
tIrtheshu snAto bhavati tena sarvaih
kratubhirishTam bhavati gAyatryAh
shashTisahasrANi japtAni bhavanti itihAsapurANAm
rudrANAm shatasahasrANi japtAni bhavanti |
praNavAnAmayutam japtam bhavati | sa chakshushah
panktim punAti | A saptamAt
purushayugAnpunAtItyAha bhagavAnatharvashirah
sakrujjaptvaiva shuchih sa pUtah karmaNyo bhavati
| dvitIyam japtvA gaNAdhipatyamavApnoti |
trutIyam japtvaivamevAnupravishatyom satyamom
satyamom satyam || 7 ||
ityupanishat ||
om bhadram karNebhih shruNuyAma devAh bhadram
pashyemAkshabhiryajatrAh |
sthirairangaistushTuvAmsastanUbhih vyashema
devahitam yadAyuh | svasti nah indro
vruddhashravAh svasti nah pUshA vishvavedAh |
svasti nastArkshyo arishTanemih svasti no
brahaspatirdadhAtu ||
om shAntih shAntih shAntihi ||

error: Content is protected !!