Breaking News
Home / Ashtakams / Shivaramashtakam

Shivaramashtakam

Hare shiva rama sakhe prabho,
Trividha thapa nivarana hey Vibho,
Aaja janeswara yadava pahi maam,
Shiva hare vijayam kuru may varam., 1

Kamala lochana Rama Dayanidhe,
Hara Guro gaja rakshaka go pathe,
Shiva thano bhava Shankara Pahi maam,
Shiva hare vijayam kuru may varam., 2

Suja ranjana mangala mandiram,
Bhajathi they purusha param padam,
Bhavathi thasya Sukham paramadhbutham,
Shiva hare vijayam kuru may varam., 3

Jaya Yudhishtra vallabha bhoopathe,
Jaya jayarjitha punya payo nidhe,
Jaya krupa maya Krishna namosthu they,
Shiva hare vijayam kuru may varam., 4

Bhva vimochana Madhava maapathe,
Sukha vimana sahamsa Shivaarathe,
Janaka jaaratha Raghava raksha maam,
Shiva hare vijayam kuru may varam., 5

Avani mandala mangala maapathe,
Jaladha Sundara Rama rama pathe,
Nigama keerthi gunarnava gopathe,
Shiva hare vijayam kuru may varam., 6

Pathitha pavana nama mayee latha,
Thava yaso vimalam parigeeyathe,
Thadapi Madhava Mam Kim upekshase,
Shiva hare vijayam kuru may varam., 7

Amaratha para deva rama pathe,
Vijayathasthava nama dhanopama,
Mayi kadham karunarnava jayathe,
Shiva hare vijayam kuru may varam., 8

Hanumatha Priya chaapakara Prabho,
Sura saridhrutha shekhara hey Guro,
Mama Vibho Kimu vismaranam krutham,
Shiva hare vijayam kuru may varam., 9

Aharahar jana ranchana sundaram patathi,
Ya shiva rama krutham sthavam,
Visathi rama ramana padambhuje,
Shiva hare vijayam kuru may varam., 1

0

Pratar uthaya yo bhakthya patedh ekagara manasa,
Vijayo jayathe thasya Vishnumaradhyamapnuyath., 11

Ithi Sri Ramanand Swamina Virachitham Sri Shiva Ramashtakam Sampoornam.

error: Content is protected !!