Breaking News
Home / Mantras / Shivaparadha kshamapana stotram

Shivaparadha kshamapana stotram

Adhou karma prasangath kalayathi kalusham,
Mathru kakshou stithou maam,
Vin moothra madhye madhye kwadhayathi niratharaam,
Jaadaro jadhaveda,
Yadyadwaithathra dukham vythayathi sutharaam,
Sakyathe kena vakthum,
Kshandavyo me aparadha shiva Shiva Shambho,
Sri Mahadeva shambho., 1

Baalye dukhathirekaan malalulitha vapu,
Sthanya pane pipasa,
Know shakthischenriyebhyo bhaya guna janitha,
Janthavo maam thudanthi,
Naana rogaadhi dukhadrudhana paravasa,
Sankarama na smaraami,
Kshandavyo me aparadha shiva Shiva Shambho,
Sri Mahadeva shambho., 2

Proudoham youanawastho vishasa visha dharai,
Panchabhir marama sandhou,
Dhashto nashto viveka sutha dhana yuvathi,
Swadhasoumye nishanna,
Saivee Chinthaviheenam mamahya dayamaho,
Maangarvadhi roodam,
Kshandhavyo me aparadha shiva shiva shambho,
Sri Mahadeva shambho., 3

Vaardhakye chendriyaanam vigathi gathi mathi,
Schadhi daivaadhi thapai.
Paapai rogair viyogair stwana vasithavapu,
Proudeeheenam cha dheenam,
Mithyamohaabilakshair bramathi mama mano,
Dhoorjader dhyana soonyam,
Kshandhavyo me aparadha shiva shiva shambho,
Sri Mahadeva shambho., 4

No sakyam smartha karma prathipadagahana,
Pratyavayaka lakhyam,
Srouthe vartha kadam me dwijakala vihithe,
Brahma marge mahesa,
Jnatho dharmo vicharai sravana mana nayo,
Kim nidhi dyasithavyam,
Kshandhavyo me aparadha shiva shiva shambho,
Sri Mahadeva shambho., 5

Dhyathwa chithe shivakyam prachurathara dhanam,
Naiva datham dwijebhyo,
Havyam thee laksha sakhyair hutha vaha vadane,
Naarpitham bheeja manthrou,
No thaptham gaanga there vratha japa niyamair,
Rudra japyair na vedai,
Kshandhavyo me aparadha shiva shiva shambho,
Sri Mahadeva shambho., 6

Sthithwa sthane saroje pranava maya marul,
Kundale sookshma marge,
Santhe swanthe praleene prakatitha vibhave,
Jyothi rope parakhye,
Lingagne brahma vakye sakala thanu gatham
Sankaram na smarami,
Kshandhavyo me aparadha shiva shiva shambho,
Sri Mahadeva shambho., 7

Nagno nissanga shuddha striguna virahitho,
Dwastha mohandakaro,
Nasagre nyastha drishtir viditha bhava guno,
Naiva drushta kadachit,
Unmathavastha yathwaam vigatha kali malam,
Sankaram na smaraami,
Kshandhavyo me aparadha shiva shiva shambho,
Sri Mahadeva shambho., 8

Chandroth bhasitha shekhare smarahare,
Gangadhare Sankare,
Sarpair bhooshitha karna kanta vivare,
Nethoththa vaiswanare,
Danthi thwaikya tha sundarambaradhare,
Trailokya sare hare,
Mokshartham kuru chittha vruthi makhila,
Manyaisthu kim karmmabhi., 9

Kim dhaanena dhanena vajee karibhi,
Prapthena rajyena kim,
Kim va puthra kalatha mithra pasubhir,
Dehena gehena kim,
Jnathwaithat kshana banguram sapadhire,
Tyajyam mano dooratha,
Swathmartham guru vakyatho baja baja,
Sri Paravathi vallabham., 1

0

Ayur nasyathi pasyatham prathi dinam,
Yathi kshayam youvanam,
Prathyayanthi gatha puna na divasaa,
Kalo jagat bakshaka,
Lakshmisthoya thanga banga chapala,
Vidhyuchalam jeevitham,
Asman maam saranagatham saranadha.
Twam raksha rakshaa dhunaa., 11

error: Content is protected !!