Breaking News
Home / Mantras / Shiva Shadakshara Stotram

Shiva Shadakshara Stotram

Omkaram, Bindu Samyuktham,
Nithyam, dyayanthi yogina,
Kamadam, mokshadam chaiva,
Omkaraya Namo nama., 1

Namanthi Rishayo deva,
Namanthyapsarasa gana,
Nara namanthi, devesam,
Nakaraya namo nama., 2

Mahadevam, Mahathmanam,
Mahadyanaparayanam,
Maha papa haram devam,
Makaraya namonama., 3

Shivam Shantham jagnannatham,
Lokanugraha karakam,
Shivamekapadam nithyam,
Shikaraya namo nama., 4

Vahanam Vrushabho yasya,
Vasuki Kanda Bhooshanam,
Vame Shakthi daram devam,
Vakaraya namo namo., 5

Yathra yathra sthitho deva,
Sarva vyapi maheswara,
Yo guru sarva devanam,
Yakaraya namo nama., 6

Phalsruthi

Shadaksharamidham sthothram,
Ya padeth Shiva Sannidhou,
Shivalokamavapnothi,’Shivena Saha modathe.

error: Content is protected !!