Breaking News
Home / Mantras / Shiva Sankara stotram

Shiva Sankara stotram

1.Athibheeshana katu bhashana yama kinkara patalee-,
Krutha thadana pari peedana maranagama samaye,
Umaya saha mama chethasi yama sasana nivasan,
Shiva Shankara, Shiva Shankara Hara may duritham.

2.Asad indriya vishayodhaya sukha sathkrutha sukruthe,
Paradhooshana, pari mokshana, krutha pathaka vikruthe,
Samanaana bhava kanana nirather bhava saranam,
Shiva Shankara, Shiva Shankara Hara may duritham.

3.Vishayaabhidha badisayudha pisithayithasukhatho,
Makarayitha gathi samsruthi krutha sahasa vipadham,
Paramalaya paripalaya parithapithamanisam,
Shiva Shankara, Shiva Shankara Hara may duritham.

4.Dayitha mama dhuhitha mama janani mama janako,
Mama kalpitha mathi santhathi marubhoomishu niratham,
Girija mukha janitha sukha vasathim kuru sukhinam,
Shiva Shankara, Shiva Shankara Hara may duritham.

5.Jani nasana mruthimochana Shiva poojana nirathe,
Abhitho adrusa midhameedrusa maha mahava ithihaa,
Gaja kachapa janithasrama vimalee kuru sumathi,
Shiva Shankara, Shiva Shankara Hara may duritham.

6.Thwayi thishtathi sakala sthithi karunathmani hrudaye,
Vasu margana krupane Kshana manasaa shiva vimukham,
Aakrutha aahnika suposhaka mavathad giri suthayaa,
Shiva Shankara, Shiva Shankara Hara may duritham.

7.Pithara vathi sukha da vithi sisunaa krutha hrudayou,
Shivaya hrutha bhayake hrudhi janitham thava sukrutham,
Ithi may shiva Hrudayam bhava bhavathath thava dhayaya
Shiva Shankara, Shiva Shankara Hara may duritham.

8.Saranagatha bharanasritha karunamrutha jaladhe,
Saranam thava Charanou shiva mama samsruthi vasathe,
Parichinmaya jagadhamaya bhishaje nathiravathaath,
Shiva Shankara, Shiva Shankara Hara may duritham.

9.Vividhaadhi bhirathi bheethi bhira krutha adhika sukrutham,
Satha koteeshu narakadhishu hatha pathaka vivasam,
Mruda maamava sukreethi bhava shivayaa saha krupayaa,
Shiva Shankara, Shiva Shankara Hara may duritham.

1

0 Kali nasana gara lasana kamlasana vinutha,
Kamalapathi nayanarchitha karunakruthi charana,
Karunakara muni sevitha bhava sagara harana,
Shiva Shankara, Shiva Shankara Hara may duritham.

11.Vijithendriya vibhudarchitha Vimalambuja charana,
Bhava nasana bhaya nasana Bhajithangitha hrudaya,
Phani bhooshana muniveshana madanathaka saranam,
Shiva Shankara, Shiva Shankara Hara may duritham.

error: Content is protected !!