Breaking News
Home / Mantras / Shiva raksha stotram

Shiva raksha stotram

Asya Sri Shiva Raksha stotra mantrasya

Yagna Valkya rishi

Sri Sadashivo devatha

Anushtup chanda

Stotram
Charitham deva devasya, maha devasya pavanam,
Aparam paramodharam, chathur vargasya sadhanam., 1

Gowri vinayakopetham, pancha vakthram trinethrakam,
Shivam dyathwa dasa bhujam Shiva Rakshaam paden nara., 2

Gangadhara sira pathu, Phalam ardendu shekara,
Nayane madana dwamsi, karnou sarpa vibhooshana., 3

Granam pathu purar aathi, mukham pathu jagath pathi,
Jihwam vaggeswara pathu, kandharam shiva kandhara., 4

Sri Kanda pathu may kandam, skandhou viswa durandhara,
Bhujow bhoo bhara samhartha, karou pathu pinaka dhruk., 5

Hrudayam Shankara Pathu, jataram girija pathi,
Nabhim mruthyunjaya pathu, katim vyagra jinambara., 6

Sakthinee pathu deenartha, saranagatha vathsala,
Ooru maheswara pathu, janunee jagad easwara., 7
.
Jange pathu jagath kartha, gulphou pathu ganathipa,
Charanou Karuna Sindhu, sarvangani sada shiva., 8

Yetham shiva balo petham., raksam ya sukruthee padeth,
Sa bhukthwa sakalan kaamaan, shiva sayujyamapnuyath,
Graha bhootha pisachadhya, trilokyepi charanthi ye,
Dhoorad aasu palayanthe Shiva namabhi rakshanath., 9

Abhayam kara namedham kavacham Parvathi pathe,
Bhakthya bibarthee ya kande, thasya vasyam jagat thrayam,
Imam Narayana swapne Shiva Raksham yadha disath,
Prathar uthaya yogeendro, Yagna valya sthadha likath., 1

0

error: Content is protected !!